neurketa Bilatu neurketa testuinguru gehiagotan

1
neurketa > medición (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskumenak ditu dekorazio-lanetan, eraisketetan, peritazioetan, txostenetan, planoak marrazteko lanetan, neurketetan eta balorazioetan, obren programazioan, aholkularitza teknikoan eta kalitate-kontrolean. Tiene atribuciones en trabajos de decoración, demoliciones, peritaciones, informes, levantamientos de planos, mediciones y valoraciones, programación de obras, asesoramiento técnico y control de calidad.

Materiala: Proiektuak

Eskumenak dituzte peritazio-lanetan, planoak marrazteko lanetan, txostenetan, neurketetan eta balorazioetan, obren programazioan, aholkularitza teknikoan eta kalitate-kontrolean. Tienen atribuciones en trabajos de peritaciones, de levantamiento de planos, informes, mediciones y valoraciones, programación de obras, asesoramiento técnico y control de calidad.

Materiala: Proiektuak

- Neurketa. - Medición.

Materiala: Proiektuak

Neurketa-kantitatea / Denbora Cantidad de medición / Tiempo

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

a) Neurketa-unitatea egiteko beharrezkoa den kantitatea. a) Cantidad necesaria para la realización de la unidad de medición.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Beti da neurketa-unitatea, eta honela kalkulatzen da: Se refiere siempre a la unidad de medición y se calcula así­:

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Neurketa-unitatea gauzatzeko benetan aprobetxatu den materialaren ehunekoa adierazten du, nahiz eta neurketa-unitatea egiteko erositako edo erabilitako kantitatea handiagoa izan, materiala xahutu delako. Indica el tanto por ciento del material realmente aprovechado para ejecutar la unidad de medición, aunque la cantidad adquirida o utilizada para realizarla sea mayor, debido al desperdicio.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Neurketak, unitateko prezioak, partida eta kapitulu bakoitzaren prezioak eta obraren prezio totala. Incluye las mediciones, los precios unitarios y descompuestos, por partidas, capí­tulos y total de la obra.

Materiala: Proiektuak

Halaber, ezinbestekoa izango da aurrekontua aztertzea, eta osatzen duten partida bakoitza arretaz deskribatzea eta neurketen jatorria ondo azaltzea. Será también imprescindible estudiar el presupuesto y poner especial cuidado en la descripción de cada una de las partidas que contiene y en la procedencia de su medición.

Materiala: Proiektuak

· Prezioak neurketen egoerari aplikatuko zaizkio. · Aplicación de precios al estado de mediciones.

Materiala: Proiektuak

neurketa > medición (91 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-prozesuaren mugimendu guztiak zilindro pneumatikoen bidez egiten dira. Zilindro pneumatiko bidez eragindako biraketa-mugimenduen bidez desplazatzen dira neurgailuak dagokien neurketa posizioetara. Todos los movimientos del proceso se realizan con cilindros neumáticos, que desplazan los aparatos de medida, mediante movimientos de giro, a la correspondiente posición de medición.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Neurketa-elementu guztiak pausaguneko posizioan daudenean, egiaztatu beharreko pieza neurgailu batean jartzen da gailu baten bidez. La pieza a comprobar se coloca en el dispositivo de medición mediante un útil, cuando todos los elementos de medición están en posición de reposo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Neurketa gauzatzen den bitartean, aginteak gailua blokeatuta izango du. El útil queda bloqueado durante la medición por el mando.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Neurketa burututakoan eta neurgailuak pausagune-posizioan daudenean, makinak gailua askatuko du, eta atzeko ardatza atera ahal izango dugu. Una vez terminada la medición y cuando los útiles de medir están en posición de reposo, la máquina libera el útil, y se puede extraer el eje trasero.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Erregai-hagak sartu eta ateratzea, balaztatze-gailuak, ateen itxigailuak, kontrol- eta neurketa-gailuak. Entrada y salida de barras de combustible y dispositivos de frenado, cierres de compuertas, dispositivos de control y de medición.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Normalean, langileak neurketa-tresna harian eskuz sartu behar izaten du palanka-prozesu baten laguntzaz. Normalmente, el operario debe efectuar la entrada del útil de medición en la rosca mediante un proceso manual de palanca.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Bi neurketa-ekipo esku banaz kontrolatzeko aukera ere badugu. Existe la posibilidad de controlar dos equipos de medición con ambas manos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.27 irudiko adibideak erakusten duenez, neurketa-ekipoetako eskuzko eragingailuak automatizatu eta sinpletu daitezke. Con el ejemplo de la figura 4.27 se muestra que se pueden automatizar y simplificar accionamientos manuales en equipos de medición.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Piezak neurketa- eta kontrol-gailuetara elikatzeko hainbat eragingailu pneumatiko mota erabiltzen dira praktikan. La alimentación de piezas en los dispositivos de medición y control se realiza en la práctica con una gran variedad de accionamientos neumáticos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

era jarraituan edo aurrez zehaztutako uneetan, eta datu-biltzaileen bidez edo ordenagailura zuzenean konektatuta, ordenagailuak, Fourier-en edo Fourier-en transformatu bizkorraren bidez, neurketa horiek alarma- edo erreferentzia-irizpideekin erka ditzake, eta/edo sortutako datu-baseko datuak oinarri hartuta, joerak analiza ditzake, sintoma esanguratsuen erregresioaren bidez, konponketak aurreikusteko matxura gertatu baino lehen. en continuo o a tiempos establecidos y a través de colectores de datos o de conexionado directo a ordenador permite que éste, procesando los mismos por Fourier o la transformada rápida de Fourier FFT, etc. compare las mediciones con criterios de alarma o referencia, y/o tomando los datos de la Base de Datos generada, analice tendencias, por regresión en sí­ntomas significativos, para prever las reparaciones antes de que se produzca la avería.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
neurketa > medición (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
NEURKETA. LA MEDICIÓN.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Neurketaren emaitza neurria izaten da, hau da, aztertzen ari garen laginaren propietate fisikoak, kimikoak edo biologikoak esperimentalki zehaztea. El resultado de la medición será la medida, es decir, la determinación experimental de las propiedades fí­sicas, quí­micas o biológicas de la muestra estudiada.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

NEURKETAREN ERROREAK. ERRORES EN LA MEDICIÓN.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Neurketa guztietan behin eta berriro errepikatzen dira. Son aquellos que se repiten constantemente en cada medición.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

NEURKETAREN EZAUGARRIAK. LAS CARACTERíSTICAS DE LA MEDICIÓN.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Neurketarekin zenbateraino asmatu dugun, kontzeptu hauek erabiliz aztertzen dugu: zehaztasuna, doitasuna eta sentikortasuna. El acierto de la medición lo estudiamos usando los conceptos de exactitud, precisión y sensibilidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gure neurgailua erreferentziazko patroiarekin konparatzen badugu, neurgailu horrek neurketa bakoitzean ematen duen desbideratzea zehaztu dezakegu. Comparando nuestro instrumento con el patrón de referencia podremos establecer la desviación que nos da nuestro instrumento en cada medición.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Aurreko horrekin guztiarekin garbi ikusten da zergatik doitu egin behar izaten diren zertxobait doitasun handiko neurketak egin behar dituzten balantzak , erabili behar diren gune geografikoaren arabera. Todo lo anterior sirve para explicar el motivo por el que las balanzas que han de efectuar mediciones muy precisas han de ajustarse ligeramente en función del punto geográfico en el que van a usarse.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

3
neurketa > medida (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beharrezkoa da intentsitateak tresna zeharkatzea; beraz, neurketa egiteko, zirkuitua ireki egin behar da puntu batean eta amperemetroa seriean sartu behar da tartean. Es necesario que dicha intensidad atraviese el instrumento, por lo que la forma correcta de realizar la medida es abriendo el circuito en un punto e intercalando el amperí­metro en serie.

Materiala: Automatismoak

Neurketaren emaitza, unitatea eta korronte mota adierazten ditu. Indica el resultado de la medida, la unidad y el tipo de corriente.

Materiala: Automatismoak

Aginte-organoak edo neurketa-organoak Órganos de mando o de medida

Materiala: Automatismoak

Tamaina txikiko piezak eta zuloak neurtzeko erabiltzen da, haietan neurketaren zehaztasuna garrantzitsua baita. Se utiliza para medir piezas y orificios de pequeño tamaño, donde la exactitud de la medida es importante.

Materiala: Automatismoak

Neurketa bat egiteko, noniusa eskala nagusiaren gainean lerratzen da. Para realizar una medida, se desliza el nonius sobre la escala principal.

Materiala: Automatismoak

Kalibrearekin egindako neurketaren bi adibide. Dos ejemplos de medida con el calibre.

Materiala: Automatismoak

Zer garrantzi du horrek neurketan? ¿Qué importancia tiene esto en la medida?

Materiala: Automatismoak

Neurketa bat egin behar baduzu milimetro-hamarrenen doitasunarekin: Si necesitas realizar una medida con una precisión de décimas de mm:

Materiala: Automatismoak

neurketa > medida (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Errespetatu polaritatea eta neurketa-eskalak. Respetar la polaridad y las escalas de medida.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Ez badakigu zer neurketa egin behar den, hasi eskala altuenetik. Si se desconoce la medida a realizar, comenzar con la escala más alta.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Neurketa hori polimetro bat tartekatu gabe ere egin daiteke, pintza amperemetriko bat erabiliz. Esta medida también se puede realizar sin necesidad de intercalar el polí­metro, por medio de una pinza también amperimétrica.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

d = iturriaren eta gainazalaren edo neurketa-puntuaren arteko distantzia, metrotan d = distancia entre la fuente y la superficie o punto de medida, en metros

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

neurketa > medición (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Neurketa erabilgarri eta errazena tentsioen balioena da ziur asko, galdera hauei erantzun baitakieke: La medición más útil y sencilla es probablemente la de valores de tensión, ya que permite responder a estas preguntas:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Oinarrizko neurketak polimetroaz eta konexioak Mediciones básicas con el polí­metro y conexiones

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Aukeratu tarte egokia tentsioen edo ampereen neurketak egin aurretik Seleccionar el rango apropiado antes de efectuar las mediciones de voltios o amperios.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Tentsioaren neurketa (voltetan). Medición de tensión (en voltios).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

1.21 irudia. Tentsioaren neurketa. Figura 1.21. Medición de tensión.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Intentsitatearen neurketa (amperetan). Medición de intensidad (en amperios).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

1.23 irudia. Intentsitatearen neurketa. Figura 1.23. Medición de intensidad.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Erresistentziaren neurketa (ohmetan) Medición de resistencia (en ohmios)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

1.24 irudia. Erresistentziaren neurketa, jarraitutasuna. Figura 1.24. Medición de resistencia, continuidad.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Konektatu polimetroa seriean (ampereen neurketa, tarte maximoa), bateriaren polo negatiboaren eta masarako kablearen artean. Conectar el polí­metro en serie (medición de amperios, máximo rango) entre el polo negativo de la batería y el cable de masa.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

neurketa > medida (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Neurketa-unitatea Unidad de medida

Materiala: Banaketa-instalazioak

Egiaztapen praktikoa, neurketa bidez. Comprobación practica mediante medidas.

Materiala: Banaketa-instalazioak

etengailu-ebakigailuak, ebakigailuak, etengailu automatikoak, barra kolektoreak, neurketa-transformadoreak, potentzia-transformadoreak, etab. interruptores-seccionadores, seccionadores, interruptores automáticos, barras colectoras, transformadores de medida, transformadores de potencia, etc.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Circutori, neurketa-, babes- eta kontrol-ekipoei buruzko dokumentazio teknikoa emateagatik. A Circutor, por la aportación de documentación técnica relativa a equipos de medida, protección y control.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Funtzioak ere taldekatzen dira (adibidez, energia-neurketa). También se agrupan funciones, como la medida de la energía.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Instalazioan kontsumitzen den energia zehazteko elementu osagarri gisa jarduten duten neurketa-transformadoreak edukitzeko erabiltzen da. Es la utilizada para alojar los transformadores de medida que servirán como elementos auxiliares para determinar la energía consumida en dicha instalación.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Probatu 330 W-eko erresistentziarekin, eta berriz egin aurreko puntuan aipatutako hiru neurketak. Probarlo con una resistencia de 330 W y repetir las tres medidas del apartado anterior.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Ekipoek oinarrizko modulu bat dute, eta modulu horretan, probak eta neurketak egin daitezke, nola protoboard plaka baten gainean, hala muntaketak eginda dituen zirkuitu inprimatuko txartel batzuen gainean saiakuntza zuzenean eta azkar egiteko. Los equipos están compuestos por un módulo base donde se pueden realizar las pruebas y medidas, tanto sobre una placa protoboard, como sobre unas tarjetas de circuito impreso con los montajes ya realizados, para su ensayo directo de una manera rápida.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Egindako neurketei so, azaldu ea potentziarik kontsumitzen den sarrera-seinalerik gabe. A la vista de las medidas realizadas, justificar si se consume potencia sin señal de entrada.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Hutseko neurketak: Medidas en vací­o:

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak