sustatzaile Bilatu sustatzaile testuinguru gehiagotan

1
sustatzaile > promotor (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Era berean, sustatzaileak tasa batzuk ordaindu behar ditu, obrak gauzatzeko aurrekontuaren arabera. También es necesario que el promotor efectúe el pago de unas tasas en correspondencia con el presupuesto de ejecución de las obras.

Materiala: Proiektuak

Obra gauzatzearen ondorioz sor daitezkeen kalteak bermatzeko, sustatzaileak diru-fidantza edo bankuko abala eman behar ditu gordailu gisa; horiek obra amaitutakoan berreskuratu ahal izango ditu, administrazioak ikuskaritza eta prozedura aplikatu ondoren. La garantía de los posibles daños derivados de la ejecución queda cubierta mediante el depósito, por parte del promotor, de unas fianzas en metálico, o de unos avales bancarios, que serán recuperables a la finalización de la obra, tras la inspección y procedimiento realizados por la Administración.

Materiala: Proiektuak

- Sustatzaile batek eskatzea; pertsona fisikoa edo juridikoa izan daiteke. - Que la solicite un promotor, que puede ser una persona fí­sica o jurí­dica.

Materiala: Proiektuak

Gero, lizentzia hori gauzatzeko baimen bihurtuko da, sustatzaileak legez ezarritako eskubideak, tasak eta fidantzak ordaintzen dituenean. Posteriormente, esa licencia se convertirá en una autorización de ejecución, previo abono por parte del promotor de los derechos, tasas y fianzas legalmente establecidos.

Materiala: Proiektuak

- Sustatzaileak obra gauzatzea bere gain hartuko duten profesional batzuk izendatuta edukitzea, bakoitza bere ahalmenen arabera. - Que el promotor haya designado a unos profesionales que, en función de sus atribuciones, asuman la ejecución de la obra.

Materiala: Proiektuak

Bezeroak edo sustatzaileak transmititutako ideia zentratu eta definitzea helburu duen informazio multzoa normalean informazio grafikoak izaten dira eta hainbat euskarri erabiltzen dira; horrela, enkargua argi definituta geratzen da krokisen, marrazkien, akuarelen, ikuspegien, argazki-konposizioen eta maketen bidez. Conjunto de informaciones, generalmente gráficas y en soportes varios, que pretenden centrar y definir la idea que el cliente o promotor ha transmitido, de forma que el encargo quede claramente definido mediante el croquis, el dibujo, las acuarelas, las perspectivas, las composiciones fotográficas y las maquetas.

Materiala: Proiektuak

bezeroak enkargatu duen obra egiteko behar diren plano eta dokumentu guztiak biltzen ditu; bezeroa sustatzaile publikoa nahiz pribatua izan daiteke (zu zeu izan zintezke sustatzailea). los planos y documentos necesarios para la realización de la obra que el cliente, promotor público o privado, ha encargado; usted mismo puede ser ese promotor.

Materiala: Proiektuak

sustatzaile > promotor (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Animazio turistikoaren jatorria desberdina izango da arrazoi turistikoekin egiten diren animazio-jarduerak kontuan hartuz gero, edota turismoaren sektorea aintzat hartu gabe egiten diren animazio-jarduerak kontuan hartuz gero; kasu honetan, aintzat hartu behar da ez jardueren sustatzaileek eta ez bezeroek ez zituztela ikusten jarduera horiek gaur egun jarduera turistikotzat dugunaren testuinguruan. Encontrar el principio de la animación turística dependerá de si tenemos en cuenta aquellas actividades de animación que se realizan con motivos turísticos o las actividades de animación que se llevan a cabo sin considerarlas dentro del sector turístico; en este caso hay que tener en cuenta que ni los promotores de las actividades ni los clientes consideraban las actividades que estaban realizando dentro de lo que hoy entendemos por actividades turísticas.

Materiala: Animazio turistikoa

Eskuliburu batzuetan, animatzaileei “ludiko”,“terapeutiko”, “sustatzaile eta bestelako ezaugarriak jartzen zaizkie. Algunos manuales ofrecen caracterizaciones de los animadores como “lúdico”, “terapéutico” o “promotor .

Materiala: Animazio turistikoa