herritar Bilatu herritar testuinguru gehiagotan

1
herritar > ciudadano (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baliabide horietako bakoitzak ekipo profesionalak ditu, dagozkien beharrezko baliabideekin, betiere garapen sozialerako, pertsonalerako, autonomorako eta komunitateko garapenerako arazoak izateagatik gizarte-problematika duten herritarrei eta familiei laguntza eta orientazioa eskaintzeko. Cada uno de estos recursos dispone de unos equipos profesionales, con los medios necesarios correspondientes, para dar apoyo y orientación a los ciudadanos y a las familias, que viven una problemática social que les impide su desarrollo social, personal, autónomo y comunitario.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lehen gorakada bat izan zuten, Gerra Zibila hasi zen arte, baina orduan atzera egin zuten, eta herritar gehienen bizi-baldintza txarren isla garbia bihurtu ziren. Tuvieron una primera época de auge hasta el comienzo de la guerra civil para después sufrier un retroceso, fiel reflejo de las pésimas condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Espainiako Konstituzioaren esparruan, 20.1 artikuluaren d: atalean herritar guztiek benetako informazioa jasotzeko eskubidea aitortzen eta babesten da (horrek publizitate-informazio orotan izango luke eragina eta, jakina, jostailuei buruzkoan ere bai), eta, 20.4 artikuluan, gazteen eta haurren babesa zehazten da. Desde el marco de la Constitución Española cabe señalar al respecto cómo en el Artí­culo 20.1. Apartado d: se reconoce y se protege el derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz (lo que afectaría a todo tipo de información publicitaria y entre ella por supuesto la destinada a juguetes), y en el Artí­culo 20.4: que establece la protección de los jóvenes y de la infancia.

Materiala: Jolasaren metodologia

Elkartasuna eta boluntariotza sustatzea, laguntzako eta aisialdiko eginkizunak gauza ditzaketen herritarren, taldeen edo elkarteen bitartez. Fomentar la solidaridad y el voluntariado a través de ciudadanos, grupos o asociaciones que puedan realizar tareas de compañía y ocio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Osasun-erreformaren harira, sistema berrorientatu eta pertsonen oinarrizko arretara bideratu da, pertsonak non bizi diren eta zer ezaugarri soziokultural dituzten kontuan hartuta; era berean, osasun-sustapena berezko zeregin gisa aurreikusi da, eta herritarren parte hartzea beharrezkoa dela onartu. A raí­z de la reforma sanitaria, el sistema se ha reorientado hacia la atención integral de las personas, teniendo en cuenta el medio donde viven y de sus peculiaridades socioculturales, contemplando la promoción de la salud como una tarea propia y reconociendo la necesidad de la participación de los ciudadanos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna