piso tutelado Bilatu piso tutelado testuinguru gehiagotan

1
babespeko etxebizitza > piso tutelado (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Babespeko etxebizitzek laguntzakoek baino marko sozial normalizatuagoa eta babes gutxiago izan ohi dute. Hori dela eta, norberaren eta familiaren autonomiaren normalizazioan pauso bat gehiago, eta gizarteratzean eta lan munduko sarreran aurrerapausoa suposatzen dute. Horrela, instituzionalizazioa eta gizartean kroniko bihurtzea saihesten da. Los pisos tutelados se presentan como un marco social más normalizado y menos protegido que las casas de acogida, por lo tanto, son un paso más en la normalización de la autonomía personal y familiar así­ como en la inserción social y laboral, evitando la institucionalización y la cronificación social.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxeko indarkeriaren biktimek eskura izan behar dituzte babes fisikorako neurri arinak, laguntza psikologikoa eta gizarte-baliabideetarako sarrera; hala nola harrera-etxeak eta babespeko etxebizitzak. Las ví­ctimas de la violencia doméstica han de tener a su disposición medidas ágiles de protección fí­sica, asistencia psicológica y acceso a recursos sociales como son las casas de acogida y los pisos tutelados.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Askotan, aipatu ditugun irtenbideetako bat (familiarekin itzultzea, familia zabalak harrera egitea, harrera soila edo adopzio aurreko harrera) bera ere ez da bideragarria izaten; orduan, adingabearentzako irtenbide egokiagoa pentsatu behar izaten da. Irtenbide hori adingabearen beharretara hobeto egokitzen den zentroa izan daiteke, egoitza-zentroa edo babespeko etxebizitza, esaterako. Muchas veces ninguna de las soluciones anteriores (regreso a la familia, acogimiento por parte de la familia extensa, acogimiento simple o preadoptivo) es factible; entonces se tiene que pensar en una medida más adecuada para el menor, ésta puede ser un centro más adaptado a sus necesidades, ya sea un centro residencial o un

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

babespeko pisu > piso tutelado (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adinekoentzako babespeko pisuak Pisos tutelados para personas mayores

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gaur egun, babespeko pisuak alternatiba gisa ezarri dira barneratzearen aurrean; izan ere, adinekoei beren ingurunean komunitate-erregimenean bizitzeko aukera ematen diete, eta entitate publiko edo pribatu baten laguntza edo babesa izaten dute. Actualmente los pisos tutelados se han establecido como una alternativa al internamiento, que permiten a las personas mayores vivir en su medio en régimen de comunidad con la asistencia o tutela de una entidad pública o privada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adimen-urritasunak edo buruko gaixotasunak dituztenentzako babespeko pisuak Pisos tutelados para personas con discapacidades psí­quicas o enfermedades mentales

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bilatu Interneten adingabekoentzako babespeko pisuei buruzko esperientziaren bat, eta erantzun galdera hauei: Buscad en internet alguna experiencia sobre pisos tutelados para menores y responded las siguientes cuestiones:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zein da adinekoentzako egoitzen eta babespeko pisuen artean dagoen funtsezko aldea? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre una residencia y un piso tutelado para la tercera edad?

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Arazo horri erantzuna emate aldera, babespeko pisuak sortu ziren, barnetegitik irtetean pixkanaka, modu ez traumatikoan, egokitzeko asmoarekin. Gazteei bizitza independentea hasteko aukera ematen diete eta, horretarako, laguntza ekonomikoa eta giza laguntza ematen zaie. Para dar solución a este problema se crearon los pisos tutelados, con la intención de acomodar un desinternamiento paulatino de manera no traumática, ofreciendo al joven la oportunidad de comenzar una vida independiente y dotándole para ello de un apoyo económico y humano.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babespeko pisuak, minusbaliotasun psikikoak dituzten eta autonomia-maila intelektual altua duten 18 urtetik gorakoak elkarrekin bizi daitezen. Pisos tutelados para la convivencia de personas mayores de 18 años con discapacidades psí­quicas con niveles intelectuales de autonomía personal altos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea