residencia Bilatu residencia testuinguru gehiagotan

1
egoitza > residencia (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hainbat zentrotan, erabiltzaileak ordaindutakoaren araberakoa ez den pentsioaren bidez ordaintzen du egoitza, baina hori egoitza-zerbitzuaren eta erabiltzailearen tipologiaren araberakoa izango da. En muchos centros el usuario paga la residencia a través de su pensión no contributiva (PNC), pero ello dependerá del servicio residencial y de la tipología del usuario.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezinduentzako egoitzek bizikidetza-unitatean behar bezalako arreta eskaini ezin dieten pertsonei edo familia-integrazio arazo larriak dituztenei eskaintzen diete arreta. Las residencias para discapacitados atienden a aquellas personas que difí­cilmente pueden ser atendidas adecuadamente en su unidad de convivencia o bien a aquellas otras que presentan serios problemas de integración familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hirugarren adinekoentzako egoitzak honela sailkatzen dira: Las residencias de la tercera edad se clasifican en:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Laguntza behar dutenentzako egoitzak. Residencias de asistidos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egoitza mistoak. Residencias mixtas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Urritasunak dituzten pertsonentzako egoitzak Residencias para personas con discapacidades

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ostatua hartzen duten taldeen arabera sailka ditzakegu egoitzak: hirugarren adinekoenak, urritasunak (fisikoak edo psikikoak) dituzten pertsonenak, buru-osasuneko arazoak (egoitza-etxea) dituzten pertsonenak eta adingabeenak. En función del colectivo que alojan, existen residencias para la tercera edad, para personas con diferentes discapacidades (fí­sicas o psí­quicas), para personas con problemas de salud mental (casa-hogar) y para menores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera askotarikoa eta gero eta handiagoa da, eta, horri erantzuteko, hainbat bizikidetza-baliabide sortu dira: familiari arreta emateko zerbitzuak (etxean bertan nahiz etxetik kanpo), egoitzak, eguneko zentroak, babespeko pisuak, harrera-etxeak eta abar. Servicios de atención a la familia (ya sea en o fuera del domicilio), residencias, centros de día, pisos tutelados, casas de acogida, etc., son algunos de estos recursos convivenciales, que se han ido creando para dar respuesta a la creciente y diversa demanda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

hemen sartzen dira eguneko zentroak eta egoitzak. en la que se incluyen los centros de día y las residencias.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrek guztiak eskuragarri dauden zerbitzu guztiekin batera egon behar du: telelaguntza, eguneko zentroak, aldi baterako egonaldietarako egoitzak, etxeko laguntza soziosanitarioa, zainketa aringarriak, zaintzeko gaitasunetan eta komunikazioan trebatzea zaintzatik eratorritako arazoak eta arazo afektiboak gainditzeko, adinekoarentzako eta zaintzailearentzako laguntza psikologikoa, errehabilitazioa, konpainia... Todo ello debe ir combinado con todos los servicios disponibles, como son la teleasistencia, los centros de día, las residencias de estancia temporal, la atención sociosanitaria de tipo domiciliario, los cuidados paliativos, la formación en habilidades de cuidados y en comunicación para afrontar problemas derivados de ésta y de problemas afectivos, la intervención psicológica tanto para el mayor como para sus

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

egoitza > residencia (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hirugarren adinekoen egoitzan eskaintzen den arreta erabiltzailearen autonomia- eta independentzia-mailaren araberakoa izango da. La atención en una residencia de la tercera edad depende del grado de autonomía e independencia que conserva el usuario.

Materiala:

Titulartasunaren arabera, hirugarren adinekoentzako egoitzak publikoak, pribatuak eta pribatu itunduak izan daitezke. Según su titularidad, las residencias de la tercera edad pueden ser públicas, privadas y privadas concertadas.

Materiala:

Hirugarren adinekoentzako egoitzak Residencias para la tercera edad

Materiala:

2
bizileku > residencia (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
? Bizilekua ? La residencia

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bilatu zuen bizilekutik hurbilen dauden baserri-eskolen helbideak. Buscad las direcciones de las granjas escuela más cercanas a vuestro lugar de residencia.

Materiala: Jolasaren metodologia

Asiloa eskatu duten eta bizilekurik ez duten pertsonentzako aldi baterako harrera-etxea. Piso de acogida para el alojamiento temporal de personas solicitantes de asilo que carecen de lugar de residencia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egoitza bertan bizi direnen bizilekua da; hori dela eta, beren beharrak eta ezaugarriak kontuan izanda, bizi direnen eskubideak errespetatu behar dituzte, bereziki arreta sanitarioari dagozkionak. La residencia es el domicilio de las personas que viven en ella, y por ello han de conservar sus derechos y en especial, dadas sus necesidades y caracterí­sticas, los que se refieren a la atención sanitaria.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

|gurasoek kontrolatu egin behar dute seme-alabak moneta-truke gisa edo xantaia emozionala egiteko erabiltzeko duten joera; oinarrizko jarraibide eta agintaritza-arauen aurrean eta hezkuntza-irizpideen aurrean adostasuna izan behar dute (adinaren eta baldintzen arabera); harreman berrien aurretan, aitaren edo amaren harreman berriak edota anai-arrebaordeen artekoak definitu behar dira; aparteko egoeretan bat etorri behar dute, besteak beste, bizilekua edo ikastetxea aldatzean, gaixotasunak etortzean eta abar. control de la tendencia a utilizar a los hijos como moneda de cambio o como chantaje emocional por parte de los padres; consenso ante las pautas básicas y de autoridad y ante los criterios educativos según sus edades y sus circunstancias; definición de las nuevas relaciones paternas o maternas y/o entre hermanastros ante una nueva relación; consenso en situaciones extraordinarias como cambio de residencia o de colegio, una enfermeda

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bizileku berria .................. Nueva residencia ..................

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezkontza-arauei lotuta, bizilekuko arauak aurki daitezke. Bizilekuan egoera hauek ikus ditzakegu: Unidas a las reglas del matrimonio se hallan las de la residencia, donde se pueden dar las siguientes situaciones:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

seme-alabatasuna, ezkontza eta bizilekua. la filiación, el matrimonio y la residencia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gainera, horri erants dakioke unitate edo talde horiek osatzen dituzten pertsonek bizileku bera dutela, akotazio material eta espazial hautemangarriaren eta egonkorraren barruan eta, hori dela medio, erraz identifika daitezkeela. Se podría añadir, además, que las personas que forman estas unidades o grupos comparten residencia dentro de una acotación material y espacial tangible y estable, y son, por ello, fácilmente identificables.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pertsona fisikoen kasuan ohiko bizilekua izango da, eta pertsona juridikoen (enpresak) kasuan, agirietan agertzen den sozietatearen helbidea izango da. Para las personas fí­sicas será la residencia habitual y en las personas jurí­dicas (empresas) es el domicilio social que figure en su documentación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea