convivencia Bilatu convivencia testuinguru gehiagotan

1
bizikidetza > convivencia (66 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bizikidetza-unitateetan esku hartzeko baliabide nagusiak Principales recursos para la intervención en unidades de convivencia

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-sistemaren barruan, bizikidetza-harremanak kideen arteko harreman-ereduetan oinarritzen dira eta komunikatzeko duten moduan, hala nola keinu, jarrera eta definitzen duten eta bakarra egiten duten mezu estereotipatuen bitartez. Las relaciones de convivencia en el sistema familiar se basan en las diferentes pautas de interacción entre sus miembros, su estilo propio y su forma de comunicarse a través de los gestos, actitudes y mensajes estereotipados que la definen y la singularizan.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

I Bizikidetza bizikidetza hori osatzen duten pertsonen borondatearen mende dagoenean, hau da, banakoek sortzen dutenean. I Si la convivencia depende de la voluntad de las personas que la forman, es decir, si la generan los propios individuos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bizikidetza-unitate kontzeptua ulertzeko eta definitzea lortzeko, beharrezkoa da unitate hori eratzen duen termino bakoitza bere aldetik aztertzea: Para entender el concepto de unidades de convivencia y poder llegar a su definición es necesario analizar por separado cada uno de los términos que lo componen:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

bikotekideak zaharrago direnean ezkontzen dira, ama izateko adina atzeratu egin da, seme-alaba kopurua murriztu egin da, ekarpen ekonomikoa egiteko ardura bi ezkontideen artean banatzen da, seme-alaba helduak denbora gehiagoz izaten dira jatorri-familian, habia hutsaren etapa eta erretiro ondorengo bikote-bizikidetza luzatu egin dira, adinekoak geriatrikoetan egokitzen dira eta abar. las parejas se casan más mayores, se retrasa la edad de maternidad, se reduce el número de los hijos, se distribuye entre ambos cónyuges la responsabilidad del aporte económico, los hijos adultos permanecen más tiempo en la familia de origen, se prolonga la etapa de nido vací­o y la convivencia de la pareja tras la jubilación, los ancianos se acomodan en residencias geriátricas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gizarte-zerbitzuak eta bizikidetza-unitateak Los servicios sociales y las unidades de convivencia

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezinduentzako egoitzek bizikidetza-unitatean behar bezalako arreta eskaini ezin dieten pertsonei edo familia-integrazio arazo larriak dituztenei eskaintzen diete arreta. Las residencias para discapacitados atienden a aquellas personas que difí­cilmente pueden ser atendidas adecuadamente en su unidad de convivencia o bien a aquellas otras que presentan serios problemas de integración familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Aurreko ataletan aipatu diren bizikidetza-unitateetan dauden baliabideez gain, unitate horien lagungarri diren beste batzuk aipatu behar dira: Además de los recursos existentes a nivel de unidades de convivencia que se han nombrado en los apartados anteriores, es preciso citar otros que actúan como apoyo a estas unidades:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bizikidetza-unitatea Unidad de convivencia

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bizikidetza-unitateei arreta ematea Atención a las Unidades de Convivencia

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

elkarbizitza > convivencia (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
hori funtsezkoa da elkarbizitzarako, bai eta familiak aurrera jarraitzeko ere. va a ser esencial para la convivencia e incluso la continuidad familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Aldiz, familia ugarietan zailtasunak izaten dira kideak banakatzeko, intimitate txikiagoa izaten da eta familia-erantzukizun handiagoa anai-arrebei eta ekarpen ekonomikoari dagokienez; halaber, familian bizikide izateari utzi eta geroago arte luzatzen diren anai-arreben arteko lehiak ere izaten dira. En cambio, en las familias numerosas existen dificultades para la individualización de sus miembros, hay una menor intimidad y una mayor responsabilidad familiar con respecto a los hermanos y al aporte económico, e incluso rivalidades entre los hermanos que se prolongan más allá del tiempo de convivencia familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Konstituzioak aipatzen duen familiak, harreman pertsonal eta afektiboen muina den aldetik, hainbat elkarbizitza mota izan ditzake, eta jada ez bakarrik senar-emazteen artekoa, baizik eta modu egonkorrean elkarrekin bizi diren pertsonen artekoa, eta Konstituzioak bermatzen duen babeserako eskubidea eta kide guztien duintasunerako eta berdintasunerako eskubidea aitortzen die horiei guzti La familia a la que se refiere la Carta Magna, como núcleo de relaciones personales y afectivas, alberga múltiples formas de convivencia que ya no son únicamente matrimoniales y que alcanzan a todo aquel grupo humano que convive de manera estable, y reconoce el derecho de todas ellas a la protección que la Constitución garantiza y al respeto de la dignidad e igualdad de todos sus miembr

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Han, justizia, askatasuna eta segurtasuna finkatzen dira elkarbizitza demokratikoa bermatzeko sustatu beharreko parametro gisa, eta zuzenbidezko estatu sozial kontzeptua sartzen da; haren helburua da norbanakoen eskubideak gauzatu daitezen bermatzea eta gizarte-ongizate kolektiboa lortzea, kulturak, tradizioak, hizkuntzak eta erakundeak errespetatuz. En ella se establece la justicia, la libertad y la seguridad como parámetros a promover para garantizar la convivencia democrática, e introduce el concepto de estado social de derecho que pretende garantizar el ejercicio de los derechos individuales y conseguir el bienestar social colectivo, respetando las diferentes culturas, tradiciones, lenguas e institucion

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Bi pertsonaren arteko aliantza edo lotura, dela ezkontzaren bidez, dela elkarbizitzaren bidez izatezko loturak edo bikoteak familia bat eratzeko abiapuntua da gizarte askotan. La alianza o unión de dos personas, ya sea mediante el matrimonio o simplemente mediante la convivencia en lo que se ha llamado uniones o parejas de hecho, supone, en muchas sociedades, el punto de partida de la formación familiar.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familiak eragina du haurrak balioak eta arauak asimilatzeko moduan, elkarbizitzan eta familiako beste kideetan (ama, aita, anai-arrebak, aitona-amonak...) ikusi eta haiek erakusten dizkioten jarreren bidez ikasten baititu, hau da, taldearekin partekatzen dituen esperientzia guztien bidez. La familia influye en el pequeño en la asimilación de valores y normas, que aprende en la convivencia y a través de las actitudes que observa en los demás miembros de la familia (madre, padre, hermanos, abuelos, etc.) y que éstos le enseñan; es decir, a través del conjunto de experiencias que comparte con el grupo.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

IGEa irabazi-asmorik gabeko erakunde bat da, unibertsitatea ez den hezkuntza-zentro bateko ikasleen gurasoek osatua. Erakundearen helburua da zentroaren kudeaketan parte hartzea eta esku hartzea, hezkuntza hobea lortzeko eta zentroan elkarbizitza-giroa lortzeko. La AMPA es una asociación sin ánimo de lucro, formada por madres y padres de alumnos y alumnas de un centro educativo no universitario, cuya finalidad es la de participar e intervenir en la gestión del centro con el fin de mejorar la educación y lograr un clima de convivencia en el mismo.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Ikastetxeko elkarbizitza, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta gatazken konponbide baketsua bizitza pertsonalaren, familiakoaren eta sozialaren eremu guztietan bultzatzeko neurriak eta ekimenak proposatzea. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pací­fica de conflictos.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Plan horiek ikasle guztiei daude zuzenduta (0-18 urte bitarte), baina sentsibilitate berezia dute gizarte-sektore hauskor eta urrakorrenekiko, elkarbizitza eta gizarteratzea sustatzearren, aukera-berdintasun handiagoa eta gizarte-itxaropen hobeak egon daitezen. Estos planes están dirigidos a todo el alumnado (de 0 a 18 años), pero tienen una especial sensibilidad hacia los sectores sociales más frágiles y vulnerables, con la intención de fomentar la convivencia y la integración en pro de una mayor igualdad de oportunidades y una mejora de las expectativas sociales.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz