industria Bilatu industria testuinguru gehiagotan

1
industria > industria (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oro har, industriei dagozkienak. Las correspondientes a industrias, en general.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila Departamento de Industria, Comercio y Turismo

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Dokumentazio nagusiaren separata gisa agertuko da instalazio elektrikoaren dokumentazioa instalazio elektrikoa industria batekoa denean edo instalazio hauetako bateko partea denean: presio bidezko aparatuak, gas erregaiak, jasogailuak, hozkailuak, eraikinetako instalazio termikoak, petrolio-industriak, produktu kimikoak biltegiratzekoa, goi-tentsiokoa< En el caso de que la instalación eléctrica corresponda a una industria o forme parte de una instalación de aparatos a presión, gases combustibles, aparatos elevadores, frigorí­ficas, térmicas en edificios, petrolí­feras, de almacenamiento de productos quí­micos o de alta tensión, etc. la documentaci

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Prebentzio-arauak egiteak eta betetzen direla kontrolatzeak, prebentzioa sustatzeak eta lan-arrisku, lan-istripu eta gaixotasun profesionalei dagozkien zaintza epidemiologikoak lanaren, osasunaren eta industriaren arloko Administrazio eskudunen jardunak koordinatzeko beharra eragiten dute, langileen segurtasuna eta osasuna hobeto babestearren. La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de la prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales determinan la necesidad de coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, sanitar

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Koordinazio horren baitan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak jasotako informazioa, lege honen 9. artikuluko 1. atalean esleitzen zaizkion funtzioak betez, dagokion osasun-agintaritzari helarazten zaiola zainduko du lan-arloko Administrazio eskudunak, lege honetako 10. artikuluan eta apirilaren 25eko Osasuneko 14/1986 Lege Orokorreko En el marco de dicha coordinación, la Administración competente en materia laboral velará, en particular, para que la información obtenida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de las funciones atribuidas a la misma en el apartado 1 del artí­culo 9 de esta Ley sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria competente a los fines dispuestos en el

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-, osasun- eta industria-arloan eskumena duten Administrazio publikoen arteko koordinazioa. Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia laboral, sanitaria y de industria.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria