sortzaile Bilatu sortzaile testuinguru gehiagotan

1
sortzaile > generatriz (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mahaia kontrol-konoaren sortzaileetako batekiko paralelo dagoen plano bertikal batean orientatuta dagoela, konparadorea sortzaile horrekin kontaktuan ipini eta mahaiaren altuera erregulatzen da, konparadorea kontrol-mandrilaren ardatza duen plano horizontal batera eraman arte. Estando la mesa orientada aproximadamente en un plano vertical paralelo a una de las generatrices del cono de control, se coloca el comparador en contacto con esta generatriz y se regula la altura de la mesa hasta llevar el comparador a un plano horizontal que contenga el eje del madrino de control.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konparadorearen posizioa aldatu gabe, mandrila 180º birarazten da torlojuaren bira bakoitzeko. Halaber, mahaia zehatz-mehatz orientatzen da, kontrol-mandril konikoaren sortzaile berarekiko paralelo dagoen plano bertikal batera eramateko (arestian bezalaxe). Sin modificar la posición del comparador se gira el mandrino 180º por giro del husillo y se orienta exactamente la mesa para llevarla a un plano vertical paralelo a la misma generatriz del mandrino cónico de control, como anteriormente.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hala ere, bi tornu mota horietarako nahikoa izan daiteke torloju patroiaren doitasuna kontrolatzeko fitxa bat (90º-an antolatutako lau sortzailetan zehar finkatutako eta kontrolatutako luzera batean). Sin embargo, para ambas clases de tornos puede ser suficiente una ficha de control de la precisión del husillo patrón (en una longitud determinada y controlada a lo largo de cuatro generatrices dispuestas a 90º).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mandrilaren goiko sortzailea haztatzen da. Se palpa la generatriz superior del mandrino.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Atal baten desplazamenduaren zuzentasuna edo paralelotasun bat egiaztatzeko, mandrilaren kontrako bi sortzaileetan egin behar da egiaztapena, ardatzak eta mandrilak osatutako multzoa 180º biraraziz. Para comprobar la rectitud del desplazamiento de un órgano o un paralelismo, la verificación debe efectuarse sucesivamente sobre dos generatrices opuestas del mandrino, haciendo girar 180º el conjunto del eje y mandrino.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Paralelotasun bat kontrolatzeko, lehenik eta behin, neurketak sortzaile batean egin, eta, ondoren, zilindroa 180º birarazi eta gero, errepikatu egiten dira beste sortzaile batean. Para el control de un paralelismo, se efectúan primeramente las mediciones sobre una generatriz y se repiten sobre otra, después de girar el cilindro 180º.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hori egindakoan, aparatuari bira eman, eta ertzen posizioa alderantzikatu egiten da. Ondoren, aurreko eragiketak errepikatu behar dira sortzaile beretan. A continuación se da vuelta al aparato invirtiendo la posición de sus extremos y se repiten las operaciones anteriores sobre las dos mismas generatrices.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sortzaile horretan, lehen irakurketa egin behar da, eta ondoren, zilindroa 180º biraraziz, bigarrena. Sobre esta generatriz debe hacerse una primera lectura, y a continuación una segunda girando el cilindro 180º.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

e) Zilindroaren bi sortzailek bakoitzak alde batean finkatzen dituzte zilindroaren eta V formako blokearen arteko kontaktu-lerroak. e) Dos generatrices del cilindro -una por cada lado- determinan las lí­neas de contacto entre el cilindro y el bloque en V.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ebaketa-indar, amarratze-indar edo pisu handiekin, deformazioak sor daitezke (zenbaitetan ezin onartuzkoak), eremu horretan izaten den kontaktua oso txikia baita (sortzailearen lerroari dagokiona). Con grandes fuerzas de corte, amarre, o peso propio se pueden producir deformaciones -en algunos casos inadmisibles- puesto que el contacto en la zona es muy pequeño: corresponde a la lí­nea de la generatriz.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea