infancia Bilatu infancia testuinguru gehiagotan

1
haurtzaro > infancia (78 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurtzaroari buruz ari garenean, helduen bizimodurako prestatzea helburu nagusi duen etapari buruz ari gara, hau da, pertsona gisa modu aktiboan gizarteko partaide izango den garairako prestatzen duen aldiari buruz. Cuando se habla de la infancia siempre se piensa en la etapa que tiene como principal función la de preparación para la vida adulta, es decir, para aquel momento en el que como persona formará parte activa de la sociedad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

LEHEN HAURTZAROAN ARRETA EMATEKO ZERBITZUAK (Haur-eskolak, Ludotekak, Haurren etxeak...) SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (Escuelas infantiles, Ludotecas, Casas de Niños...)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

XVIII. mendean, Ilustrazioarekin batera, hezkuntza eta haurtzaroa pentsamenduaren gai nagusi bihurtu ziren; testuinguru horretan, jolasak garrantzi handia hartu zuen tresna pedagogiko gisa. En el siglo XVIII con la llegada de la Ilustración, la educación y la infancia se convierten en temas preferentes del pensamiento; en este contexto el juego adquirió una gran importancia como instrumento pedagógico.

Materiala: Jolasaren metodologia

Grossen ustez, jolasak haurtzaroaren garrantzia esplikatzen badu, haurtzaroan jokabide espezifikoak eta herentziaz jasoak praktikatzen direlako; Buytendijken aburuz, berriz, haurtzaroa da jolasaren esplikazioa, hau da, haurtzaroaren ezaugarrietako bat da jolasa. Si para Gross el juego explica la importancia de la niñez, debido a que en él se practican los comportamientos especí­ficos y heredados, para Buytendijk la infancia explica el juego, es decir, dentro de las caracterí­sticas de la infancia se podría situar el juego.

Materiala: Jolasaren metodologia

Atzera begira, filosofia, psikologia eta pedagogia bat datoz, historian zehar, jolasari emandako denborak eta espazioak oso modu esanguratsuan eboluzionatu dutela diotenean. Hori horrela, XX. mendea aurreratu samar egon arte, haurtzaroa ez zen berezko identitatea duen bizitzako etapatzat hartu, eta, beraz, haurrari ez zegokion bere denboraren zati bat jarduera ludikoei eta eskolako bestelako ikaskuntzei eskaintzea. Con una mirada retrospectiva la filosofía, la psicología y la pedagogía coinciden en que a lo largo de la historia, el tiempo y el espacio dedicado al juego ha evolucionado de forma muy significativa, así­, se afirma que hasta bien entrado el siglo XX la infancia no fue considerada como una etapa de la vida con identidad propia y por tanto no era propio del niño dedicar parte de su tiempo a actividades lúdicas y a otros

Materiala: Jolasaren metodologia

Lau pertsonako taldetan gehienez ere, inkestaren emaitzak eta gaiaren informazio osagarria erabiliz, aztertu eta hausnartu ezazue azken 80 urteotan nola aldatu diren haurtzaroaren kontzeptua eta minusbaliotasunaren kontzeptua hezkuntzan. En grupos de 4 personas máximo, con los resultados de la encuesta y la aportación de información complementaria al tema realizad un análisis y reflexión acerca del cambio educativo de concepto de infancia y de concepto de discapacidad que ha habido durante los últimos 80 años.

Materiala: Jolasaren metodologia

Nerabezaroa haurtzaroa baino etapa zailagoa izango zen, noski. Supongo que la adolescencia debió de ser una etapa más dura que la infancia.

Materiala: Ezintasuna

Lehen mailako osasun-laguntzak eta hezkuntza-zentroak dira lehen haurtzaroko haurrek tratu txarrik jasan duten hauteman dezaketen erakunde nagusiak. La asistencia primaria sanitaria y los centros educativos son las principales instituciones que pueden detectar la existencia de malos tratos en los niños de la primera infancia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Azkenik, haurtzaroko gaixotasunak, gaixotasun horien prebentzioa eta haurtzaroko lehenengo sendabideak azalduko ditugu; horretarako, beste behin ere, prebentzioa eta osasuna zaintzeko ohiturak hartzea oso garrantzitsua dela azpimarratu dugu. Finalmente se tratan las enfermedades infantiles y la prevención y primeras curas en la infancia, haciendo de nuevo incidencia en la prevención y en la adquisición de hábitos de protección de la salud.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Kontzeptu hori abiaburu hartuta, haurtzaroko istripuak prebenitzeko prestatu eta antolatu behar da aurrez hezkuntza-ekintza, haurrak bere burua zaintzen ikas dezan eta erabateko autonomia pertsonala lor dezan. A partir de este concepto, la prevención de accidentes en la infancia estará orientada a preparar y disponer anticipadamente la acción educativa para que el niño aprenda a cuidar de sí­ mismo y adquiera plena autonomía personal.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna