ezkontide Bilatu ezkontide testuinguru gehiagotan

1
ezkontide > cónyuge (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
i) Zergadunaren, ezkontidearen edo izatezko bikote-lagunaren mantenu eta ikasketa gastuak, nahiz ahaidetasun harreman batengatik harekin lotuta dauden pertsonenak (ezkon-ahaideenak edo izatezko bikoteak ekar ditzakeen bestelakoenak) ordaintzeko zuzendutako kopuruak. i) Las cantidades destinadas a pagar los estudios y la manutención del contribuyente, su cónyuge o pareja de hecho, o de otras personas ligadas al mismo por ví­nculos de parentesco, incluidos las afines, o los que resulten de la constitución de la pareja de hecho.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

g) Langilearen gaixotasuna, ezkontidearena, maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko bikote-lagunarena edo seme-alabena estaltzeko, aseguru entitateei ordaindutako primak edo kuotak. g) Las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad del trabajador, de su cónyuge, pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, o sus descendientes.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Langile bakoitzak, eta honekin batera, ezkontideak, maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko bikote-lagunak, edo laugarren mailarainoko senideek, ez edukitzea, zuzenean edo zeharka, % 5etik gorako partaidetza lan egiten duen sozietatean edo taldeko beste edozeinetan. Que cada uno de los trabajadores, junto con sus cónyuges o parejas de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, o familiares hasta el cuarto grado, no tengan una participación directa o indirecta superior al 5% en la sociedad en la que prestan sus servicios o en cualquier otra del grupo.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Langilearen gaixotasuna, ezkontidearena, maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko bikote-lagunarena edo 30 urtetik beherako seme-alabena estaltzeko aseguru entitateei ordaintzen zaizkien primak edo kuotak ez dira gauzen bidezko ordainketatzat hartzen pertsona horietako bakoitzaren urteko kopurua 500,00 eurotik beherakoa denean. No se consideran retribución en especie las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad del trabajador, de su cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en al Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, o de sus descendientes menores de 30 años, siempre que las mismas no excedan de la cantidad de 500,00

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Bahiezintasuna ez da aplikatzekoa izango elikagaiak ordaintzera zigortzen duen epaia betearazten denean, baldin eta ordaindu behar hori zuzenean Legeak ezartzen badu; horren barruan sartuko lirateke, adibidez, ezkontzaren baliogabetasun, banantze- edo dibortzio-prozesuetan ezkontideari edo seme-alabei zor zaizkien elikagaien gaineko epaiak. La inembargabilidad no será de aplicación cuando se proceda por ejecución de sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos nazca directamente de la ley, incluyendo los pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Odol-ahaidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko bigarren mailarainoko senide bat (langilearen edo haren ezkontidearen seme-alabak, ilobak, gurasoak, aitona-amonak eta anai-arrebak) zaindu behar dutenek eskubide bera izango dute, baldin eta adin kontuengatik, istripuagatik edo gaixotasunagatik senide hori ezin bada bere kabuz moldatu eta ez badu ordaindutako jarduerarik egiten. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (hijos, nietos, padres, abuelos y hermanos, del trabajador o de su cónyuge), que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí­ mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

c) Odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren gradura bitarteko senitarteko baten heriotza, istripua, gaixotasun larria edo ospitaleratzea (langilearen edo haren ezkontidearen aitona-amonak, gurasoak, seme-alabak, bilobak edo anai-arrebak). c) Accidente o enfermedad graves, hospitalización o fallecimiento de pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (abuelos, padres, hijos, nietos o hermanos del trabajador o de su cónyuge):

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Gauza bera egiteko eskubidea izango du senitartekoren bat zuzenean zaindu beharra duenak, baldin eta odol-ahaidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko bigarren gradura arteko senitartekoa bada (langilearen edo haren ezkontidearen aitona-amonak, gurasoak, seme-alabak, bilobak edo anai-arrebak), adinagatik, istripuagatik edo gaixotasunagatik bere kabuz moldatzeko gauza ez bada, eta betiere ordaindutako lanik egiten ez badu. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (abuelos, padres, hijos, nietos o hermanos del trabajador o de su cónyuge) que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí­ mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

b) Ezkontidearen, gurasoen edo seme-alaben heriotzagatik bost egun, hauetako hiruk eragin ofizialetarako lanegun izan beharko dute. b) Fallecimiento del cónyuge, padres e hijos, cinco días de los cuales tres deberán ser hábiles a efectos oficiales.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

c) Ezkontidearen gaixotasun larriagatik 4 egun natural edo zortzi lan-jardun erdi. c) Enfermedad grave del cónyuge, 4 días naturales u ocho medias jornadas.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza