auzi Bilatu auzi testuinguru gehiagotan

1
auzi > litigio (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Auzi batean sor daitekeen galera estaltzeko hornidurak b) Provisiones para cubrir una pérdida que puede surgir que puede surgir en un litigio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Berehalako auzien edo ebatzi gabekoen ebidentzia erlatiboak lortzeko, zer bitarteko erabiltzen ditu kontu-ikuskariak? ¿Qué medios emplea el auditor para obtener evidencias relativas a litigios inminentes o pendientes?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Adibide batzuk: bermeak estaltzeko hornidura, auzi batean sor daitekeen galera estaltzeko hornidura eta abar. Podemos citar como ejemplos: la provisión para cubrir garantías, la provisión para cubrir una pérdida que puede surgir en un litigio, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Abokatuak eta kanpoko beste lege-aholkulariak zirkularizatzea, ebatzi gabeko auzien gaineko informazioa eskuratzeko eta izan ditzaketen eraginak estimatzeko. Circularizar a los abogados y a otros asesores legales externos con la finalidad de obtener información acerca de los juicios, pleitos y litigios pendientes para estimar las posibles repercusiones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Ogasunarekiko auziak, urteak iraun dezaketenak (sozietateen gaineko zerga eta beste zerga batzuk). - Litigios con Hacienda que pueden durar varios años (impuesto de sociedades y otros tributos).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zalantzazko egoerekin lotutako dokumentazioa sailkatzeko eta kontserbatzeko prozedurak ezartzea: akta fiskalak eta lanekoak, kontratuak, auziei buruzko dokumentazioa, isunak, zigorrak eta ingurumen-kalteak eragiteagatik hirugarrenei eman beharreko konpentsazioak eta abar. Determinar procedimientos de clasificación y conservación de la documentación relacionada con situaciones inciertas, tales como actas fiscales y laborales, contratos, documentación sobre pleitos y litigios, multas, sanciones y compensaciones a terceros por los perjuicios causados por daños medioambientales, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Auzi judizial baten ebazpena, enpresak obligazio bat zuela baieztatzen duena. Resolución de un litigio judicial, que confirma que la empresa tenía una obligación presente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egoera horien adibideetako batzuk hauek dira: erreklamazioak, auziak, kontingentziak edo zerga-ikuskapenak, lan-erreklamazioak, ingurumena, endosuak, produktuen gaineko bermeak eta abar. Como ejemplos de este tipo de situaciones tenemos: reclamaciones, litigios, contingencias o inspecciones fiscales, reclamaciones laborales, medio ambiente, endosos, garantías sobre productos, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Obligazioen erreklamazio judiziala dagoenean edo auzitan direnean. - Haya reclamación judicial de las obligaciones o sean objeto de litigio judicial.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hau da, saldoak benetan existitzen direla eta kobratuko direla frogatzea, egoera dena delakoa izanda ere (kobratze-gestioan, deskontatuetan, factoring-ean, auzitan, zalantzazko kobratzean eta abarretan). Es decir, comprobará que los saldos existen realmente y son cobrables sea cual sea su situación (en gestión de cobro, descontados, en factoñng, en litigio, de dudoso cobro, etc.),

Materiala: Kontu-ikuskaritza