agencia tributaria Bilatu agencia tributaria testuinguru gehiagotan

1
zerga agentzia > agencia tributaria (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarekin (SPEE), Gizarte Segurantzarekin, Zerga Agentziarekin, eta abar. Con el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, etc.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Zerga Agentzia: bulego birtuala www.aeat.es. Agencia Tributaria: oficina virtual www.aeat.es.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Kanpokoa: hautagai posibleekin, Enplegu Zerbitzu Publikoa, Gizarte Segurantza, Zerga Agentzia, etab. Externa: con posibles candidatos, el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, etc.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Adibidez, gogoan izan dezagun kontratazioarekin lotutako prozesu administratiboa, soldata-ordainketaren kudeaketa edo administrazio publikoarekiko (Zerga Agentzia, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia, Enplegu Zerbitzu Publikoa...) harremanean sortzen den dokumentazioa. Pensemos, por ejemplo, en el proceso administrativo ligado a la contratación, en la gestión del pago de salarios o en toda la documentación que generan las relaciones con la Administración Pública, llámese esta Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, Servicio de Empleo Público, etc.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

zerga agentzia > agencia tributaria (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
www.aeat.es, Zerga Agentziaren ataria. BEZaren ereduak eta formularioak, PFEZenak, sozietateen gaineko zergarenak, zergadunaren egutegia, zerga-legeria, sozietateen gaineko zergaren eskuliburu osoa, laguntza-programen deskarga eta abar ditu. www.aeat.es, portal de la Agencia Tributaria, que dispone de modelos y formularios del IVA, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, calendario del contribuyente, normativa tributaria, un manual completo del impuesto sobre sociedades, descarga de programas de ayuda, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-erakundeak edo Zerga Agentziak zigilatutako ordainketa-gutunak egiaztatzea, honako hau egiaztatzeko: ea data ezarritako epearen barruan dagoen, zenbatekoa eta likidazioa. Comprobación de las cartas de pago, selladas por la entidad financiera o por la Agencia Tributaria para verificar: la fecha si está dentro del plazo establecido, el importe y su liquidación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

www.meh.es, Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren ataria; zergak ordaintzeari buruzko araudi osoa (PFEZ, Sozietateen gaineko zerga eta abar) eta hainbat esteka: Zerga Agentzia, Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI), Estatistika Institutu Nazionala (EIN), Altxor Publikoa, Kontabilitateko eta Kontu Ikuskarien " www.meh.es, portal del Ministerio de Economía y Hacienda con toda la normativa sobre tributación (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, etc) y enlaces con la Agencia Tributaria, Instituto de Crédito Oficial (ICO), Instituto Nacional de Estadí­stica (INE), Tesoro Público, Instituto de Contabilidad y Auditores de Cuentas (ICAC), etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zerga Agentziaren ataria da. Zergen ereduak eta formularioak ditu, zergadunaren egutegia, zerga-araudia, programak deskargatzeko laguntza eta abar. Portal de la Agencia Tributaria, que dispone de modelos y formularios de los distintos impuestos, calendario del contribuyente, normativa tributaria, descarga de programas de ayuda, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aurreko ekitaldian, Zerga Agentziak 50.000 euroko zigorra ezarri zion enpresari, hainbat araudi fiskal ez betetzeagatik. En el ejercicio anterior la empresa recibe una sanción impuesta por la Agencia Tributaria por infringir varias normativas fiscales por un importe de 50000 euros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza