balbula Bilatu balbula testuinguru gehiagotan

1
Eskuz maneiatzen diren balbulak.
Eskuz maneiatzen diren balbulak.
balbula > válvula (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Presio-balbulak Válvulas de presión

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

balbula > válvula (85 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ireki sopletearen balbulak, eroanbideetatik gas guztia ateratzeko. Abrir las válvulas del soplete con el fin de vaciar de gas las conducciones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

sopletea itzaltzerakoan sugarra sartzea eragozten duten balbulak dira. son válvulas que evitan la entrada de la llama al apagar el soplete.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Botilen balbulak poliki ireki. B Abrir las válvulas de las botellas despacio.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Nomenklaturan V bat badarama, iragazki horrek airea botatzeko edo arnasteko balbula dauka. Si en la nomenclatura lleva una V, ese filtro está provisto de válvula de exhalación o respiración.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Iragazki honek arnasteko balbula bat eduki dezake. Esta mascarilla puede llevar una válvula de respiración.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Markaketa lotuneetan (balbula eta abarretan) eta landatzeko guneen sarrera edo irteeretan agertuko da. El marcado deberá aparecer en las conexiones, como válvulas, etc. y en las entradas o salidas de los empotramientos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Elementu hauek ditu: ahoa, lantza, tutu malgua, errakorrak, balbula, manometroa, euskarria eta armairua. Está constituida por una boquilla, la lanza, la manguera, los rácores, la válvula, el manómetro, el soporte y el armario.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Balbulak Válvulas

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Balbula erregulatzailea Válvula reguladora

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Sistema zaharragoetan (R12) barne-obusa eta konexio hariztatua duten balbulak, pneumatiko bat haizatzeko balbularen antzekoak, erabiltzen dira. En sistemas más antiguos (R12) se utilizan válvulas con obús interior y conexión roscada, similares a la válvula de inflar un neumático.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

balbula > válvula (168 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balantzaren orratza 1. detektagailuaren paretik pasatu bezain laster, ontziratze-balbula partzialki itxiko da. Bigarrenaren parera iritsitakoan, balbula guztiz itxiko da. Tan pronto como la aguja de la balanza pasa por el 1er detector, se cierra parcialmente la válvula de envasado; al llegar al segundo detector se cierra la válvula por completo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ardoa botilaratzeko balbulak irekitzen dira, eta, zilindroaren aitzinamendua kontrolatuz, neurtutako bolumena aterako da. Para el envasado se abren las válvulas y mediante el avance del cilindro se extrae fuera el volumen de medición.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Balantzaren orratzari bandera-pieza bat gehitu zaio. Pieza horri eragingo dio detektagailuen aire-fluxuak, eta betetze-balbula itxi behar dela agintzeko seinalea emango du. En la aguja de la balanza se situó adicionalmente una banderola, sobre la cual incide el flujo de aire de los detectores, dando señal para el cierre de la válvula de llenado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Balbula baten ahoa, 39 Válvula, paso de una, 39

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

8 bideko balbula, 77 Válvula de 8 vías, 77

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Garbiketa-instalazioetako balbulen eragingailuak, aireztatze-gailuak. Accionamiento de válvulas para instalaciones de limpieza, dispositivos de ventilación.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Maila-kontrola, serbomekanismo gidaridunak, balbulen eta sareten eragintza araztegietan eta hornikuntza-instalazioetan. Control de nivel y servomecanismos de corredera, accionamiento de válvulas y de rejillas en instalaciones de depuradoras y de suministro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Material jariakina garraiatzeko eta banatzeko aginte-gailuak, balbulen eragintza eta siloetako itxigailuak. Dispositivos de mando para el transporte y la distribución de material fluido, accionamiento de válvulas y cierre de silos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Sistema hori automatizatutakoan, oinpeko balbula batez kontrolatutako zilindro txiki batek eragingo dio palanka horri. Automatizándolo, se acciona esta palanca con un pequeño cilindro, mandado mediante una válvula de pedal.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aipatutako adibideak automatizazio pneumatikoaren aplikazioetara mugatuta daude, hau da, balbula, zilindro, aitzinamendu-unitate eta antzeko aginte-elementu eta eragingailu pneumatikoen aplikazioetara. Los ejemplos indicados se refieren exclusivamente a aplicaciones de la automatización neumática, es decir, la aplicación de elementos de mando y accionamiento neumáticos tales como válvulas, cilindros o unidades de avance.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

2
balbula > válvula (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurikula arteko trenkada deritzon hormak aurikulak bereizten ditu, eta, era berean, aurikula eta bentrikuluen arteko balbulek aurikulak bentrikuluetatik bereizten dituzte. Una pared denominada tabique interauricular, divide las aurí­culas que están separadas de los ventrí­culos por las válvulas aurí­culo-ventriculares.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Balbula trikuspideak eskuineko aurikula bereizten du eskuineko bentrikulutik, eta balbula mitralak, berriz, ezkerreko aurikula ezkerreko bentrikulutik. La válvula tricúspide separa la aurí­cula derecha del ventrí­culo derecho y la válvula mitral separa la aurí­cula izquierda del ventrí­culo izquierdo.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bentrikuluak eta bihotzetik irteten den odola garraiatzen duten odol-hodi handiak bereizteko, beste bi balbula daude bihotzean. Otras dos válvulas cardíacas separan los ventrí­culos y los grandes vasos sanguí­neos que transportan la sangre que sale del corazón.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Balbula horietako bati birika-balbula deritzo, eta eskuineko bentrikulua eta biriketara doan birika-arteria bereizten ditu; bestea aorta-balbula da, eta ezkerreko bentrikulua aortatik bereizten du, hots, gorputzeko odol-hodi handienetik. Estas válvulas se denominan válvula pulmonar, que separa el ventrí­culo derecho de la arteria pulmonar que lleva a los pulmones, y válvula aórtica, que separa el ventrí­culo izquierdo de la aorta, el vaso sanguí­neo más grande del cuerpo.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Ez dira arteriak bezain gihartsuak, baina odolari atzerantz joatea eragozteko balbulak dituzte. No son tan musculares como las arterias, pero contienen válvulas que impiden que la sangre se desplace hacia atrás.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bihotzaren barruan barrunbeak banantzen dituzten balbula batzuk daude, bi motatakoak: En el interior del corazón existen unas válvulas que separan las diferentes cavidades y se clasifican en dos grupos:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bi dira: bata eskuineko aldean dago, BALBULA TRIKUSPIDEA, eta bestea ezkerreko aldean, BALBULA BIKUSPIDEA edo MITRALA. Son dos, una está en el lado derecho llamada VíLVULA TRICíšSPIDE y otra en el lado izquierdo denominada VíLVULA BICUSPIDE O MITRAL.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Balbula horiek odolak berriro atzera egitea galarazten dute, hau da, arteria-bentrikulua noranzkoan ibiltzea. Estas válvulas evitan que la sangre refluya, es decir, que fluya en sentido arteria ventrí­culo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Idatz ezazu zer funtzio duten balbula aurikulobentrikularrek eta balbula sigmoideoek. Escribe la función que tienen las válvulas auriculoventriculares y el de las sigmoideas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Sistolea edo bentrikuluen uzkurdura balbula aurikulobentrikularrak ixtean hasten da, eta balbula horiek irekitzen direnean amaitzen da. La sí­stole o contracción ventricular comienza con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y finaliza con la apertura de las mismas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak