seinale Bilatu seinale testuinguru gehiagotan

1
seinale > señal (66 testuinguru)
eu testuak es testuak
Seinaleek forma eta konposizio desberdina dute, diseinatu diren helburuaren arabera. Las señales tienen diferente forma y composición según el objetivo para el que están diseñadas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Seinaleen forma eta konposizioa Forma y composición de las señales

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ohartarazpen-seinaleak Señales de advertencia

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Salbamendu- edo sorospen-seinaleak Señales de salvamento o socorro

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Jokabide jakin bat izatea behartzen duten seinaleak. Señal que obliga a un comportamiento determinado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kalkulagailuak tenperatura-balio bihurtzen du sentsoretik jasotako balioa, eta tenperatura-atakaren posizioa eta airearen abiadura aldarazteko seinale zuzentzaile gisa erabiltzen du. El calculador transforma el valor recibido del sensor en valor de temperatura y lo utiliza como señal correctora para variar la posición de la trampilla de temperatura y la velocidad del aire.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zenbait sistemak, kontaktu-presostato mekanikoaren ordez, goi-presioko sentsore bat ezarri dute, eta azken horrek, aurrekoak ez bezala, aldez aurretik ezarritako goreneko presioaren balioan eragiteaz gain, edozein presio-balio ere atzematen du zirkuituan, eta seinale elektriko bihurtzen. Kontrol-unitateak haizagailuaren abiadura kontrolatzeko erabiltzen du seinale hori, baita konpresorearen Algunos sistemas sustituyen el presostato mecánico de contactos por un sensor de alta presión que, a diferencia del anterior, no solo actúa sobre un valor preestablecido de máxima presión, sino que detecta cualquier valor de presión en el circuito y la transforma en una señal eléctrica que la unidad de control utiliza para el

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Seinale-tentsioa, tenperaturaren arabera. Tensión de señal en función de la temperatura.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Esaterako, tenperatura-sentsore batek behar bezala neurtzen ez badu, errealitatearekin bat ez datorren tentsio-balioa bidaliko du unitatera, eta girotze-sistemak jardungo du tenperatura okerren bat lortzeko ahaleginean. Alabaina, sentsoreak balio-tartetik kanpo jarduten badu soilik detektatuko du matxura kontrol-unitateak, edota seinalea eteten bada. Por ejemplo, si un sensor de temperatura no mide correctamente, enviará a la unidad un valor de tensión que no se corresponde con la realidad y el sistema climatizador trabajará intentando lograr una temperatura equivocada, pero la unidad de control solo detectará la avería si el sensor trabaja fuera de rango o se corta la señal.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Sistemaren kontrol-unitatea digitala denez, autodiagnosi-funtzioa dauka, eta, horren bitartez, etengabe zaintzen ditu sentsore eta eragingailuetatik jasotzen dituen seinaleak, horrela, elementu horietako batek edo horren kableek huts eginez gero, hori berehala detektatzeko. Al tratarse de un sistema cuya unidad de control es digital, esta tiene una función de autodiagnosis por la cual vigila de forma permanente las señales que recibe de los sensores y de los actuadores, de manera que si alguno de estos elementos o su cableado falla, lo detecta inmediatamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

seinale > señal (651 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hemen proposatzen dugun lana da, fabrikatzailearen eskuliburu teknikoan emandako zirkuituaren azalpenean oinarrituta, kronograman ageri diren sarrera-seinaleetarako, 74164 serie/paralelo desplazamendu-erregistroko irteeren egoera-bilakaera azaltzea denbora-diagrama baten bitartez. El trabajo propuesto es describir mediante un diagrama de tiempos la evolución de los estados en las salidas del registro de desplazamiento serie/paralelo 74164, para las señales de entrada que aparecen en el cronograma, a partir de la descripción del circuito realizada en el manual técnico del fabricante.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hemen proposatzen dugun lana da, fabrikatzailearen eskuliburu teknikoan emandako zirkuituaren azalpenean oinarrituta, kronograman ageri diren sarrera-seinaleetarako, 74194 desplazamendu-erregistro unibertsaleko irteeren egoera-bilakaera azaltzea denbora-diagrama baten bitartez. EL trabajo propuesto es el de describir mediante un diagrama de tiempos la evolución de los estados en las salidas del registro de desplazamiento universal 74194, para las señales de entrada que aparecen en el cronograma, a partir de la descripción del circuito realizada en el manual técnico del fabricante.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

CLK eta 4CLK sortzeko, erabili bi erloju-seinale bereizi. Utilí­cense dos señales de reloj independientes para generar CLK y 4CLK.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Simulazioan seinale hauek agertu behar dute: Refléjense en la simulación las señales:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hemen proposatzen dugun lana hau da: OrCAD tresna informatikoa erabiliz, 74163 kontagailuaren funtzionamendua simulatzea, kontagailu horren sarreretan kronograma honetan zehazten diren seinaleak aplikatzean. O trabajo propuesto es simular, con la herramienta informática OrCAD, el funcionamiento del contador 74163, cuando se aplican en sus entradas las señales especificadas en el cronograma de la figura.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hemen proposatzen dugun lana hau da: 74160 kontagailuaren funtzionamendua simulatzea, kronograma honetan zehazten diren seinaleak aplikatzean. El trabajo propuesto es simular el funcionamiento del contador 74160, cuando se aplican en sus entradas las señales especificadas en el cronograma de la figura.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hemen proposatzen dugun lana hau da: kronograman ageri diren sarrera-seinaleetarako, denbora-diagrama baten bitartez, 74194 desplazamendu-erregistro unibertsaleko irteeren egoeren bilakaera azaltzea. El trabajo propuesto es el de describir mediante un diagrama de tiempos la evolución de los estados en las salidas del registro de desplazamiento universal 74194, para las señales de entrada que aparecen en el cronograma.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Vcc ordez, maila altuko seinale bat ezarri ($D_hi). Substitúyase Vcc por una señal de nivel alto ($D_hi).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Biegonkor guztiek erloju-seinalea jasotzen dute, eta era horretan, desarra-saihets guztiak momentu berean iristen dira. Todos los biestables reciben la señal de reloj, de forma que los flancos de disparo llegan a todos en el mismo instante.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

QBren kronograman ikusten den bezala, seinalearen periodoa 4 us da, eta erloju-seinalearen periodoa, berriz, 1 us. En el cronograma de QB se puede observar que el perí­odo de señal es 4 us, mientras que para la señal de reloj el perí­odo es de 1 us.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria