eragingailu Bilatu eragingailu testuinguru gehiagotan

1
eragingailu > actuador (157 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kaptadoreak eta eragingailuak automataren I/O-etara konektatzeko moduak ezagutuko dituzu. Conocerás las diferentes formas de conectar los captadores y actuadores a las E/S del autómata

Materiala: Automatismoak

Zer kaptadore eta eragingailu behar ditu funtzionatzeko? ¿Qué captadores y actuadores son necesario para su funcionamiento?

Materiala: Automatismoak

Automataren zer ataletara konektatuko zenituzke ate automatikoaren kaptadoreak? Eta eragingailuak? ¿A qué parte del autómata conectarías los captadores de la puerta automática?, ¿y los actuadores?

Materiala: Automatismoak

Eragingailuak eta aurreeragingailuak Actuadores y preactuadores

Materiala: Automatismoak

Eragingailuen eta kaptadoreen lan-tentsioa automataren gailu elektronikoetara egokitzea, azken horiek tentsio desberdinetan lan egiten baitute. Adaptar la tensión de trabajo de los actuadores y captadores a los dispositivos electrónicos del autómata, que trabajan a diferentes tensiones.

Materiala: Automatismoak

Kasu praktikoko ateen eragingailuak irteera digitalen moduluetara konektatzen dira. Los actuadores de las puertas del caso práctico se conectan a los módulos de las salidas digitales.

Materiala: Automatismoak

Modulu honen zeregina aktibazio- eta desaktibazio-seinaleak eragingailuetara bidaltzea da (kontaktore-harilak, erreleak, triac moduluak, lanparak, etab.). Este módulo tiene como misión enviar las señales de activación y desactivación a los actuadores, (bobinas de contactores, relés, módulos triacs, lámparas, etc.).

Materiala: Automatismoak

Guztia ala ezer ez eragingailuak Actuadores Todo o Nada

Materiala: Automatismoak

Garrantzitsua da irteeren ebakitze-ahalmena jakitea, haietan eragingailu egokiak konektatzeko. Es importante conocer el poder de corte de las salida, para conectar en ellas los actuadores adecuados.

Materiala: Automatismoak

Sarrerek CPUra bidaltzen dute informazioa; programaren arabera prozesatu ondoren, prozesadoreak aginduak sortzen ditu irteerak aktibatuak edo desaktibatuak izan daitezen; eta aldaketa horiek eragingailu eta aurreeragingailuetara transmititzen dira. La información es enviada por las entradas a la CPU una vez procesada según programa, el procesador genera las órdenes al módulo de salidas para que sean activadas o desactivadas, a su vez, estos cambios se transmiten a los actuadores y preactuadores.

Materiala: Automatismoak

eragingailu > actuador (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zenbait eragingailu mota daude, klimatizazio-sistemaren bilakaera teknologikoaren araberakoak: Existen varios tipos de actuadores en función de la evolución tecnológica del sistema de climatización:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

sentsore eta eragingailuak zaintzea; matxurak memorizatzea, larrialdietarako funtzioa barne; eta, sistema hondatuz gero, display-an horren berri ematea. vigilancia de los sensores y actuadores, memoria de averías con función de emergencia e información en el display en caso de avería del sistema.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Automobilaren beste zenbait sistema elektrikotan bezalaxe, sentsoreek, eragingailuek eta kalkulagailu elektroniko edo kontrol-unitate batek osatzen dute klimatizazio automatikoa. Como otros sistemas electrónicos en el automóvil, la climatización automática está formada por sensores, actuadores y un calculador electrónico o unidad de control.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Sentsore eta eragingailuak zaintzen ditu. a) Vigila los sensores y actuadores.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Eragingailuak Actuadores

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Sistemaren kontrol-unitatea digitala denez, autodiagnosi-funtzioa dauka, eta, horren bitartez, etengabe zaintzen ditu sentsore eta eragingailuetatik jasotzen dituen seinaleak, horrela, elementu horietako batek edo horren kableek huts eginez gero, hori berehala detektatzeko. Al tratarse de un sistema cuya unidad de control es digital, esta tiene una función de autodiagnosis por la cual vigila de forma permanente las señales que recibe de los sensores y de los actuadores, de manera que si alguno de estos elementos o su cableado falla, lo detecta inmediatamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kalkulagailuak edo unitateak, sentsoreetatik jasotako informazioak prozesatu ondoren, agindu egokiak bidaltzen ditu eragingailu horietara, seinale elektrikoen bitartez. El calculador o unidad, después de procesar las informaciones recibidas por parte de los sensores, se encarga de enviar las órdenes oportunas en forma de señales eléctricas a estos actuadores.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Sentsoreek sarrera-seinaleen bitartez emandako informazioa jasotzen du kontrol-unitate digitalak, eta premien araberako seinale elektriko egokiak bidaltzen ditu eragingailuetara, gidariak eskatutako tenperaturari eutsi ahal izateko. La unidad de control digital recibe la información proporcionada por los sensores en forma de señales de entrada y, según las necesidades, envía las señales eléctricas oportunas a los actuadores para lograr mantener la temperatura solicitada por el conductor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Jarraian, azken etapetan, irteera-seinale horiek eragingailuetara bidaltzen dira, hain zuzen ere, aldez aurretik ikusi dugun bezala, nahasketako, birzirkulazioko eta banaketako atakak posizionatzen dituzten motorretara. Posteriormente, a través de etapas finales dichas señales de salida son enviadas hacia los actuadores que, como ya hemos visto, son motores que posicionan las trampillas de mezcla, recirculación y distribución.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Eragingailuek ireki eta itxi egiten dituzte aire-girogailu blokeko atakak. Los actuadores o accionadores son dispositivos que abren y cierran las trampillas del bloque climatizador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

eragingailu > actuador (42 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gizakia ordezkatuko duen makina batek ere hiru elementu horiek eduki beharko ditu, eta garatu ahal izateko, lehenbizi, kontrolatu nahi diren magnitude fisikoen ezaugarriak ezagutu beharko dira, era horretan sentsore eta eragingailuak garatzeko; eta prozesadorea diseinatu ahal izateko, berriz, giza adimenaren oinarrizko prozesuen ezaugarriak ezagutu beharko ditugu. Una máquina que pretenda sustituir al hombre en las tareas de control, también deberá de tener estos tres elementos, y para su desarrollo será necesario conocer la naturaleza de las magnitudes fí­sicas que se desea controlar, para diseñar los sensores y actuadores, así­ como la naturaleza de los procesos básicos de la inteligencia humano, para diseñar el procesador.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Elikadura elektrikoari dagokionez, hiru aukera daude: komunikazio-linea elikatzea, estazio edo modulu bakoitza elikatzea eta, sentsoreak/eragingailuak baldin badaude, elementu horiek elikatzea. La alimentación eléctrica tiene tres aspectos importantes: la propia lí­nea de comunicación, cada estación o módulo, y cuando hay sensores/actuadores, la de estos elementos.

Materiala: Industria komunikazioak

Unitateen sentsore eta eragingailu bakoitza elikatu egin behar da. Y requieren alimentación propia de los sensores y actuadores que incorporen.

Materiala: Industria komunikazioak

Eremu-gailuak urruneko moduluarekin konektatzen dira, sentsore/eragingailuarekin lotutako kablearen distantziak errespetatuz. Estos últimos son conectados al módulo remoto, respetando las distancias del cable que conecta al sensor/actuador.

Materiala: Industria komunikazioak

Sentsoreak nahiz eragingailuak bus-linea batean konektatzea ahalbidetzen du. Permite que tanto sensores como actuadores sean conectados en una lí­nea de bus.

Materiala: Industria komunikazioak

sarrera-irteerako (S/I) urruneko gailuak, mota guztietako sentsoreak, eragingailuak (adibidez, erreleak), maiztasun-bihurgailuak, elektrobalbulak, tresneria eta abar. dispositivos remotos de entrada-salida (E/S), sensores de todo tipo, actuadores como relés, convertidores de frecuencia, elecroválvulas, instrumentación, etc.

Materiala: Industria komunikazioak

Bere xedea sentsoreen eta eragingailuen arteko konexioa sinplifikatzea da, kable gutxiago erabiliz. El objetivo es la simplificación de la conexión de sensores y actuadores, reduciendo el cableado.

Materiala: Industria komunikazioak

Koordinazioa, Sentsoreak, Eragingailuak Coordinación, Sensores, Actuadores

Materiala: Industria komunikazioak

Eragingailuak, sentsoreak eta kontrolagailuak dira maila honetako protagonistak. Actuadores, sensores y controladores son los protagonistas en este nivel.

Materiala: Industria komunikazioak

Beheko mailak dira, prozesuen (sentsore eta eragingailuen) eta makina-erabiltzailearen arteko komunikazioa burutzen dutelako. Son niveles de bajo nivel por realizar la comunicación entre el proceso (sensores y actuadores) y el operador de la máquina.

Materiala: Industria komunikazioak

2
eragingailu > accionamiento (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eragingailuaren uhala egiaztatzea Comprobar la correa de accionamiento

Materiala: Ostalaritza

Aztertu bisualki eragingailuaren uhala zer egoeratan dagoen: kalterik ez izatea edo lehortuta ez egotea, eta tentsioa egokia izatea. Examina visualmente el estado de la correa de accionamiento que no esté dañada o reseca y que la tensión sea la correcta.

Materiala: Ostalaritza

Egiazta ezazu ibilgailu baten serbodirekzioaren olio-maila zein den eta eragingailuaren uhala zer nolako egoeratan dagoen. Comprueba el nivel de aceite de la servodirección y el estado de la correa de accionamiento de un vehículo.

Materiala: Ostalaritza

Ibilgailu gehienetan, atzeko gurpilen gain eragiten du eta blokeatu egiten ditu, eragingailu mekaniko baten bidez (trakzio-kableekin). En la mayoría de los vehículos actúa sobre las ruedas traseras y las bloquea mediante accionamiento mecánico (con cables de tracción).

Materiala: Ostalaritza