desbaste Bilatu desbaste testuinguru gehiagotan

1
arbastatze > desbaste (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fresaketa 5 mm-ko zabalera duen arbastatze-iraganaldi batekin egiten da, eta 800 mm/min-ko aitzinamenduarekin. El fresado se efectúa con una pasada de desbaste de 5mm. de anchura y con un avance de 800mm/min.

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

Ziklo finkoetan M funtzioen programazioa gaitu, hain zuzen ere, arbastatze, erdiakabera eta akaberari dagozkien eragiketen aurretik exekuta daitezen funtzio horiek. Habilitar la programación de funciones M en los ciclos fijos, para su ejecución antes de las operaciones de desbaste, semiacabado y acabado.

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

Aurreakaberaren iraganaldi bat aurretik egindako arbastatze-iraganaldi baten parekoa bada, zikloak ez du aurreakabera-iraganaldi hori burutuko. El ciclo no realizará las pasadas de preacabado que coincidan con alguna pasada previa de desbaste.

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

Hutsuneetan eta abatzetan (2D eta 3D motako hutsuneetan izan ezik), taulako balioa ere 0 baldin bada, arbastatze- eta akabera-erremintak aztertuko dira. En las cajeras y moyús (excepto en las cajeras 2D y 3D), si el valor de la tabla también es 0 se analizan las herramientas de desbaste y acabado.

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

Fz=0 programatuz gero, eragiketa bakoitzerako hautatu den ?F? fresaketa-aitzinamenduaren erdira egingo da arbastatze- eta akabera-sakontzea. Si se programa Fz=0 la profundización de desbaste y acabado se efectúa a la mitad del avance de fresado "F" seleccionado para cada una de las operaciones.

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

F parametroren baten balioa 0 da; Z ardatzean arbastatze-, akabera- edo sakontze-aitzinamendua programatzea falta da. Algún parámetro F tiene valor 0; falta programar el avance de desbaste, acabado o profundización en Z.

Materiala: CNC 8070 - Erroreen konponketa

Arbastatze- eta akabera-eragiketen T parametroaren balioa 0 da. Ez dago erremintarik programatuta. El parámetro T de las operaciones de desbaste y acabado tiene valor 0. No hay herramienta programada.

Materiala: CNC 8070 - Erroreen konponketa

Erreminta bat programatu arbastatze- edo akabera-eragiketarako. Programar una herramienta para la operación de desbaste o acabado.

Materiala: CNC 8070 - Erroreen konponketa

Arbastatze-edo akabera-eragiketan, erremintaren diametroa fresaketa-neurria (? parametroa) baino txikiagoa da. En la operación de desbaste o acabado, el diámetro de la herramienta es menor que el paso de fresado (parámetro ?).

Materiala: CNC 8070 - Erroreen konponketa

Arbastatze- edo akabera-eragiketan, erremintaren diametroa hutsunearen dimentsioak (L edo H parametroa) baino handiagoa da. En la operación de desbaste o acabado, el diámetro de la herramienta es mayor que las dimensiones de la cajera (parámetros L ó H).

Materiala: CNC 8070 - Erroreen konponketa