zuntz Bilatu zuntz testuinguru gehiagotan

1
zuntz > fibra (67 testuinguru)
eu testuak es testuak
32 kb/s eta 2 mb/s arteko abiadura, Manchester kodeketa, kable bihurritua eta zuntz optikoa. velocidad entre 32 Kbps y 2 Mpbs, codificación Manchester, par trenzado y fibra óptica.

Materiala: Industria komunikazioak

RS-485, kable bihurritua, kable elektrikoa edo zuntz optikozkoa. RS-485, par trenzado, cable eléctrico o de fibra óptica.

Materiala: Industria komunikazioak

Zuntzezko konektoreak azaltzen dira; zuntza-RS485 moldagailuak; zuntzezko kable bihurrituzko konektoreak (bat transmititzeko eta bestea jasotzeko). Aparecen conectores de fibra, adaptadores fibra-RS485, conectores de par de fibra (uno para transmitir y otro para recibir).

Materiala: Industria komunikazioak

Profibus DP nahiz FMS bertsioetan, RS485 interfaze fisikoa erabil daiteke transmisioa egiteko (lehenago aipatu dugu), eta baita zuntz optikoa ere. En Profibus tanto DP como FMS, podemos utilizar la transmisión por medio de la interfaz fí­sico RS485, ya comentado en este libro, y por medio de dispositivos de transmisión con fibra óptica.

Materiala: Industria komunikazioak

Ethernet txartelak eta zuntz optikoa, modemak eta distantzia handiak (100 m-tik gorakoak) konektatzea ahalbidetzen duten gailu fisikoak, eta 100 mb/s-tik gorako transmisio-abiadurak. tarjetas Ethernet y fibra óptica, módems y dispositivos fí­sicos que permiten la conexión a grandes distancias, más 100 metros, y velocidades de transmisión de más de 100 Mbps.

Materiala: Industria komunikazioak

Beste berrikuntza bat OPGA (Organic PGA) kapsulatua da, beira-zuntzean oinarritutako Socket A zokaloan muntatzeko (beira-zuntzak inpedantzia eta kostua murrizten ditu). Otra de las novedades es su nuevo encapsulado OPGA (Organic PGA) para montar sobre Socket A basado en fibra de vidrio, que reduce la impedancia y el costo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Zuntz optikoa (Fiber optic): Fibra óptica: (Fiber optic).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Azken urteetan, gero eta gehiago erabili da zuntz optikoa abonatu-lineen ingurune-eramaile gisa, eta, jakina, lagundu egiten dio ahots- eta datu-zerbitzu aurreratuak ezartzeari. En los últimos años, ha crecido la utilización de la fibra óptica como medio portador en las lí­neas de abonado, lo cual favorece la implantación de servicios avanzados de voz y datos.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Zuntz optikoa erabiltzen hasi da telefono-zentralaren eta abonatuen eraikineko banaketa-puntuaren artean . El empleo de la fibra óptica se está incorporando al tramo comprendido entre la central telefónica y el punto de distribución en el edificio de los abonados.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Kasu horretan, zentraletik modu digitalean aterako litzateke telefono-seinalea, eta seinale analogiko bihurtuko litzateke zuntza amaitzen den puntuan; seinale hori kobrezko pareen ohiko bitartekoak erabilita eramango litzateke telefono-ekipora, eta seinale elektro-optikoak bihurtzeko osagaiak beharko genituzke. En este caso, la señal telefónica saldría desde la central en forma digital, para convertirla en señal analógica en el punto de terminación de la fibra y conducirla hasta el equipo telefónico por los medios convencionales de pares de cobre, precisando disponer de elementos de conversión de señales electro-ópticas.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

2
zuntz > fibra (119 testuinguru)
eu testuak es testuak
590. irudia. Zuntzaren norabidea pieza kurbatuan. Fig. 590 Dirección de la fibra en una pieza curva.

Materiala: Egurraren teknologia

Zer ebakidura izan behar du laritzezko pieza batek zuntzen norabidearekiko karga paraleloari eusteko, konpresio sinplea 3.200 kg-koa dela ¿Qué sección necesita una pieza de madera de alerce, para que pueda soportar una carga paralela a la fibra, a compresión simple dé 3.200 Kg.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuntzekiko normalaEbakidura Normal a las fibras Cortadura

Materiala: Egurraren teknologia

Gehieneko erresistentzia zuntzen norabidearekiko norabide normalean sortzen da, eta ebakiduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.A irudia); gutxienekoa, berriz, zuntzen norabidearekiko norabide paraleloan sortzen da, eta urraduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.B irudia). La resistencia es máxima en el sentido normal a las fibras, llamada cortadura (fig. 1102-A); y es mí­nima en el sentido paralelo a las fibras, llamada desgarramiento (fig. 1102-B).

Materiala: Egurraren teknologia

Mutur batean sartuta dagoen egurrezko pieza ardatzarekiko norabide normalean biratzen dugunean, aske dagoen muturrean palanka-besoarena egiten duen indarraren ondorioz, zuntz zuzenak kurba helikoidal bihurtzen dira. Hain zuzen ere, deformazio horren kontrako erresistentzia da bihurduraren aurkako erresistentzia (ikusi 1.103. irudia). Cuando una pieza de madera empotrada por un extremo sufre un giro normal a su eje, debido a una fuerza que obra con un brazo de palanca en su extremo libre, las fibras rectas se convierten en curvas helicoidales; y la resistencia opuesta a esta deformación se denomina torsión (fig. 1103).

Materiala: Egurraren teknologia

Flexio-indarra sortzen denean, beheko aldeko zuntzetako presioa maximoa da, eta zuntzak luzatu egiten dira, trakzio-lanaren ondorioz; zuntz gehienak, berriz, laburtu egiten dira, presio-esfortzuaren ondorioz; azkenik, tentsioa 0 da zuntz neutroetan. En la flexión, la tensión es máxima para las fibras de la cara inferior, que se alargan haciendo por tanto trabajo de tracción, mientras la mayor parte se acortan por esfuerzo de presión, para llegar a 0 en la fibra neutra.

Materiala: Egurraren teknologia

Habearen erresistentziarik handiena lortzen dugu norabide normalean bermatzen dugunean muturretan, ebakidura laukizuzena duenean, aipatutako proportzioa duenean eta ertzez jartzen dugunean, zuntzak norabide bertikalean daudela; erresistentzia 100ekoa dela esaten dugu orduan (ikusi 1.101.A irudia). Si se coloca v. gr. una viga normalmente apoyada en sus extremos, con una sección rectangular en la proporción de 7 es a 5, y la disponemos de canto con las fibras en sentido vertical, se obtiene la máxima resistencia, que calculamos igual a 100 (fig. 1101-A).

Materiala: Egurraren teknologia

Aitzitik, habe hori bera jartzen badugu zuntzak horizontalean daudela, erresistentzia askoz ere txikiagoa da: 50ekoa (ikusi 1.101.B irudia). En cambio, colocando la misma viga con las fibras horizontales, la resistencia de la pieza será mucho menor, bajando a 50 (fig. 1101-B).

Materiala: Egurraren teknologia

Lau (zurezko zuntzak horizontalean daudela) jartzen badugu, berriz, erresistentzia txikiagoa da: 65ekoa (ikusi 1.101.E irudia). Puesta de plano con las fibras horizontales, su resistencia bajará a 65 (figura 1101-E).

Materiala: Egurraren teknologia

A. Zuntzekiko konpresio paraleloa A - Compresión paralela a las fibras

Materiala: Egurraren teknologia

3
zuntz > fibra (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Landare-zuntza (berdura eta barazki freskoak). Fibra vegetal (verduras y hortalizas frescas).

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zuntza garrantzitsua da gorputzerako; horregatik, bihi osoko produktuak oso egokiak dira. La fibra es necesaria para el organismo, por lo que los productos integrales son muy adecuados.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Herentziazko gaixotasunak dira. Muskulua suntsitzen dute, eta muskulu-zuntzak pixkanaka-pixkanaka hondatzen joaten dira. Horrek muskulu eskeletikoen pixkanakako atrofia eragiten du, hau da, muskuluen bolumena txikitzea. Son enfermedades hereditarias que destruyen el músculo y se caracterizan por la degeneración de las fibras musculares, lo que conduce una atrofia progresiva (disminución del volumen muscular) de los músculos esqueléticos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BIZKARREZUR MUINAK, bere ibilbidean zehar, sustrai edo nerbio-zuntzak igortzen ditu, batzuk aurrekoak edo motorrak eta besteak atzekoak edo sentikorrak, eta horiek elkartuta bizkarrezur-nerbioa osatzen da, bizkarrezurretik irteten dena, lotura-zuloen bidez. En su trayecto, la Mí‰DULA ESPINAL va emitiendo raí­ces o fibras nerviosas, unas anteriores o motoras y otras posteriores o sensitivas que se unen para formar el nervio raquí­deo que sale de la columna vertebral a través de los agujeros de conjunción.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Burmuineko hemisferioak ez daude bata bestetik erabat aske, GORPUTZ KAILUKARA izeneko MIHI formako ZEHARKAKO ZUNTZ batzuek lotzen baitituzte burmuinaren funtziorako oso garrantzitsuak dira zuntz horiek. Los hemisferios cerebrales no se encuentran totalmente desconectados ya que, se encuentran unidos por una serie de FIBRAS TRANSVERSALES en forma de LENGUA denominado CUERPO CALLOSO de gran importancia en la función cerebral.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

ZUNTZ EFERENTE EDO MOTORRAK: FIBRAS EFERENTES O MOTORAS:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

ZUNTZ AFERENTE edo SENTIKORRAK: FIBRAS AFERENTES o SENSITIVAS:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hainbat mineral ditu, hala nola potasioa, fosforoa, kaltzioa, magnesioa eta burdina, baita B taldeko bitaminak eta zuntza ere. Contiene minerales como potasio, fósforo, calcio, magnesio y hierro, así­ como vitaminas del grupo B y fibra.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zuntzak hesteak hobeto funtzionarazten ditu, baina gehiegi hartzea ere ez da gomendagarria. La fibra favorece el funcionamiento intestinal, aunque su exceso tampoco es recomendable.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zuntza. Fibra.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

4
zuntz > fibra (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gure inguruan, Idiazabalen (Gipuzkoa) dagoen Turbas FG enpresak badu jatorri organikoko substratu ekologiko mota bat (turba beltzak eta gorriak, koko zuntza eta perlita nahasirik) produkzio ekologikoari buruzko araudia betetzen duena. En nuestra zona la empresa ubicada en Idiazabal (Gipuzkoa) , Turbas F.G. , ya dispone de un tipo de sustrato ecológico de origen orgánico (mezcla de turbas negras y rubias, fibra de coco y perlita) que cumple con la normativa de producción ecológica.

Materiala: Nekazaritza

Tradizioz erregai gisa erabili izan da, eta gasa lortzeko (hartzidura metanikoa), lurzorurako ongarri eta medeagarri gisa (lurzoru degradatuak hobetzen dituelako eta mikrobio bizitza aktibatzen duelako), ganadua elikatzeko (zuntz ugarikoa delako, nahiz eta gatz mineral proteina eta bitamina gutxikoa izan) eta ganaduei azpiak egiteko. Se ha utilizado tradicionalmente como combustible también para la obtención de gas (fermentación metánica), como abono y enmienda para el suelo (por ser un mejorante para suelos degradados y un activador de la vida microbiana) para la alimentación de ganado (es rico en fibra aunque pobre en sales minerales proteínas y vitaminas y para las camas de ganado.

Materiala: Nekazaritza

Izan ere, puska bakoitzeko 3 gramo zuntzekin patatak gainditu egiten ditu beste elikagai batzuetan –zereal “osoen” aleetan kasu– izaten diren zuntz portzentajeak. De hecho, con 3 gramos de fibra por porción, la papa excede los porcentajes de fibra que se encuentran en otros alimentos tales como los granos de cereales "enteros".

Materiala: Nekazaritza

Nolanahi ere, azala kendu barik utzita, alde batetik zuntz kontsumoa handitu egiten da, eta, bestetik, De cualquier modo, al dejar la cáscara se incrementa el consumo de fibra y, por otro lado, se

Materiala: Nekazaritza

Arto aleak fosforo ugari eta eduki energetiko handia du, baina bitamina, zuntz eta kaltzio gutxi du. El grano de maíz tiene un alto contenido en fósforo y un alto contenido energético, pero es pobre en vitaminas fibra y calcio

Materiala: Nekazaritza