interfaze Bilatu interfaze testuinguru gehiagotan

1
interfaze > interface (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gainera, interfaze egokia izanez gero, ordenagailu pertsonal batera konekta daitezke erabiltzaile-programak editatu, grabatu eta inprimatzeko. Además presentan la posibilidad de ser conectadas, con el interface adecuado, a un ordenador personal para la edición, grabación e impresión de programas de usuario.

Materiala: Automatismoak

Konexio- eta programazio-interfazea: Interface de conexión y programación:

Materiala: Automatismoak

Kontsolaren edo ordenagailuaren interfazea konektatzeko konektorea. Conector de conexión del interface de la consola o del ordenador.

Materiala: Automatismoak

interfaze > interfaz (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gertaerek eta atazek txarteletan ekintzak egiteko mekanismo bat eskaintzen digute, eta, hala, txartelen artean nabigatu dezakegu, eta orriei funtzionaltasun handiagoa emateko interfaze txikiak eraiki ditzakete. Los eventos y las tareas nos proporcionan un mecanismo para realizar acciones sobre las tarjetas, permitiéndonos navegar entre tarjetas y construir pequeños interfaces para dar más funcionalidad a las páginas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

OO programazioaren abantaila nagusi bat kapsulatzearen kontzeptua da, hots, datuen babesa; horren bitartez, objektu baten datuak bere metodo edo eragiketen bidez (objektuaren interfazea) eskuratuta soilik alda daitezke. Una de las principales ventajas de la programación OO es el concepto de encapsulación, conocido también como protección de datos, mediante el cual solo se pueden modificar los datos de un objeto accediendo a través de sus métodos u operaciones (interfaz del objeto).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Objektu baten funtzionalitatea maneiatzen dituen datuen menpe dago; objektuak erabiltzearen abantaila bat haren funtzionalitatea aldatu, hobekuntzak gehitu edo erroreak zuzendu ahal izatea da, interfazea aldatu behar izan gabe. La funcionalidad de un objeto esta sujeta a los datos que este maneja, una ventaja de usar objetos es que podemos modificar la funcionalidad de éste, añadir mejoras o corregir errores sin necesidad de cambiar su interfaz.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

9.2 Ziurtatu bere interfazea duen edozein elementu gailuarekiko independenteki maneia daitekeela [2. lehentasuna]. 9.2 Asegure que cualquier elemento que tiene su propia interfaz pueda manejarse de forma independiente del dispositivo [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Interfaze erabilerrazei buruzko informaziorako, kontsultatu Erabiltzaile-aplikazioen erabilerraztasun-jarraibideak [] eta Egile-tresnen erabilerraztasun-jarraibideak []. Para información sobre interfaces accesibles, por favor consulte las Pautas de Accesibilidad a las Aplicaciones de Usuario [] y las Pautas de Accesibilidad para las Herramientas de Autor [].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ziurtatu erabiltzaile-interfazeak diseinu erabilerraz baten printzipioak betetzen dituela: Asegure que las interfaz de usuario sigue los principios de un diseño accesible:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Objektu kapsulatu batek bere "interfaze propioa" duenean(bere nabigatzailearen interfazeak bezalaxe), erabilerraza izan behar du. Cuando un objeto incrustado tiene su "propia interfaz", ésta (al igual que la interfaz de su navegador) debe ser accesible.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

interfaze > interface (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
// Klasearen interfazean sartu // Acceder al interface de la clase

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Interfazea (Metodo Publikoak) Interface (Métodos Públicos)

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

OBJEKTUAK SORTU ETA BEREN INTERFAZEA ERABILI CREAR OBJETOS Y UTILIZAR SU INTERFACE

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Behe-mailako interfazea, LLI (Low Layer Interface) Intefaz de bajo nivel LLI (Low Layer Interface)

Materiala: Industria komunikazioak

So interfazea (So interface): Interface So: (So interface).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Pantailak sortzea (interfaze grafikoa)..... Creación de Pantallas (Interface gráfica) ..

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

b) Pertsona-makina interfazea (MMI, Man Machine Interface) b) Interfase hombre-máquina (MMI. Man Machine Interface)

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Sarrera-irteerako unitatea (interfazea): Unidad de entrada/salida (interface):

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Gehienetan, programak aukeratzen ditu interfazeko parametrorik aipagarrienak eta FIFO modua desaktibatu ohi du; baina, arazoren bat izango bagenu, datu horiek ordenagailuko serie-atakako konfigurazioan egiaztatu beharko genituzke, 8-9. irudian agertzen den moduan: Normalmente, el propio programa selecciona todos los parámetros relevantes del interface y desactiva el modo FIFO, pero si tenemos algún problema, iremos a comprobar estos datos en la configuración del puerto serie del ordenador, como se indica en la figura 8-9:

Materiala: Prototipo elektronikoen garapena eta eraikuntza

Interfazearen pantaila nagusiak Windows inguruneko ohiko eremuak ditu: La pantalla principal de interface dispone de las zonas tí­picas del entorno Windows:

Materiala: Prototipo elektronikoen garapena eta eraikuntza

interfaze > interfase (81 testuinguru)
eu testuak es testuak
HMI INTERFAZEA INTERFASE HMI

Materiala: SCADA sistemak

Estazio nagusiko programa erabiltzailearen eta sistemaren arteko interfaze-lana egingo duten pantailak diseinatzean datza. Horretarako, Omron enpresaren SYSMAC-SCS softwarea erabiliko dugu. El programa de la estación central consiste en diseñar las pantallas que hagan de interfase entre el usuario y el sistema, haciendo uso del software SYSMAC-SCS de Omron.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Distantzia luzeagoa bete nahiko bagenu edo kontrolagailu gehiago eduki, RS232/RS485 arauko bihurgailuak erabil ditzakegu. Kontrol-estazio horretan, erabiltzailearen eta sistemaren arteko interfaze-pantailak programatu beharko dira. Si quisiéramos cubrir una mayor distancia o contar con un mayor número de controladores, se podrían utilizar conversores de norma RS232/RS485. En esta estación de control se deberán programar las pantallas de interfase entre usuario y sistema.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Interfaze hori inplementatzeko, kontrol-software egokia (SCADA) duen ordenagailua erabiltzen da. Esta interfase se suele implementar mediante PC con el software de control (SCADA) adecuado.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Horregatik, kontrol-sistema baten barruan sartzen dira erabiltzailearekin interfaze-lana egiten duten instrumentu guztiak eta sentsoreen eta amaierako kontrol-elementuen artean dauden guztiak; horietatik, kontrolagailua edo erreguladorea da garrantzitsuena. Por ello, el sistema de control engloba a todos los instrumentos que hacen de interfase con el usuario y a todos aquellos que están situados entre los sensores y los elementos finales de control, siendo el más importante el controlador o regulador.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Arau horrek dio aginte-gailuak, ikus-adierazgailuak eta gizakia-makina interfazean erabilitako bistaratzeko gailuek modu argian eta irauteko moduan markatuta egon behar dutela, bakoitzaren funtzioak kontuan hartuta. La citada norma dice que los dispositivos de mando, indicadores visuales y visualizadores utilizados en la interfase hombre-máquina deberán estar marcados claramente y de forma durade-

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Sistemarekin komunikatzeko interfazea: Interfase de comunicación con el sistema:

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

EasyPort (Festo) interfazea Interfase EasyPort (Festo)

Materiala: SCADA sistemak

Diseinu Gidak modu praktikoan ordenagailu-pertsona interfaze grafikoen diseinuarekin lotutako oinarrizko argibideak eta aholkuak ematen ditu, indarrean dagoen araudia kontuan hartuta, betiere. La Guía de Diseño proporciona, de forma práctica, las indicaciones y consejos básicos relacionados con el diseño de interfases gráficas Ordenador-Persona teniendo en cuenta las normativas existentes.

Materiala: SCADA sistemak

Eragingailua Sentsorea Interfazea (ASI) Actuador Sensor Interfase (ASI)

Materiala: SCADA sistemak

interfaze > interfase (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Interfazea Interfase

Materiala: SCADA sistemakEraikinaren estalkia

interfaze > interface (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
PLC edo interfaze baten bitartez, ardatzaren aldagaietan lehen bezala sartuko gara; ardatzaren jatorrizko izena bere horretan mantentzen da. El acceso a las variables desde el PLC o un interface no cambia; se mantiene el nombre original del eje.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

PLCaren edo interfaze baten bitartez ere era berean sartzen da aldagaietan; buruaren jatorrizko izena mantentzen da. El acceso a las variables desde el PLC o un interface no cambia; se mantiene el nombre original del cabezal.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Interfazearekin loturiko aldagaiak Variables asociadas al interface.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Programan, PLCan edo interfazean idazteko baimena duten parametroen heina. Rango de parámetros con permiso de escritura desde el programa, PLC o interface.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua