desoreka Bilatu desoreka testuinguru gehiagotan

1
desoreka > desequilibrio (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jakina, itxaropen (edo behar) horiek baliabide- edo kontsumo-gaitasunaren gainetik kokatzen direnean desoreka gertatzen da. Evidentemente, cuando estas expectativas (o necesidades) están por encima de los recursos o la capacidad de consumo, es cuando se produce el desequilibrio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

? Oreka eta desoreka ? Equilibrio y desequilibrio

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Krisia desoreka modu bat da, nahasmendu- edota asaldu-egoera; shock bat jasan duen edo jasaten ari den pertsona hunkitzen eta zailtzen du, eta estres egoera eragiten du. La crisis es una forma de desequilibrio, un estado de perturbación y /o agitación, que dificulta y conmociona a una persona que ha padecido o padece un shock, provocando un estado de estrés.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Desoreka horrek hainbat ondorio mota ekar ditzake: ekonomikoak (gehiegi zorpetzea, ez ordaintzea eta abar), psikologikoak (antsietatea, depresioa eta abar) edota delituzkoak ere izan daitezke (hau baita modu azkarrean baliabideak lortzeko aukera eskaintzen duen bide bakarra). Este desequilibrio puede desembocar en problemas de tipo económico (endeudamiento excesivo, impagos, etc.), psicológicos (ansiedad, depresión, etc.) o incluso delictivos (por ser la única vía que ofrece posibilidades de obtener grandes recursos de manera rápida).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

desoreka kognitiboa, egokitzapena, asimilazioa, eta haurrak jarduera ludikoetan egiten duen ikaskuntzarekin duten erlazioa. desequilibrio cognitivo, acomodación, asimilación y su relación con el aprendizaje durante las actividades lúdicas en el niño.

Materiala: Jolasaren metodologia

inguruneko esperientzia berri eta estimulu ezezagunen aurrean, haurrak desoreka kognitiboa jasaten du. ante las nuevas experiencias y desconocidos estí­mulos que le ofrece el medio el pequeño sufre un desequilibrio cognitivo.

Materiala: Jolasaren metodologia

aurreko desorekak eraginda, egokitzapen-erreakzioa izaten du haurrak, hau da, ingurunera egokitzen saiatzen da, bere aldez aurreko ezaupideak eraldatuz edo berregokituz. el anterior desequilibrio provoca en el niño una reacción de acomodación, es decir, intenta una adaptación al medio mediante la transformación o reajuste de sus conocimientos previos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Bitartekariak ezingo dira neutralak izan ezkontideen desoreka edo bikotekidearen edo seme-alaben aurkako tratu txarra dakarten egoeren aurrean, edo seme-alaben behar objektiboak kontuan izaten ez diren kasuetan. Los mediadores no podrán ser neutrales ante situaciones que impliquen desequilibrio conyugal, maltratos tanto a la pareja como a los hijos o no se tengan en cuenta las necesidades objetivas de los éstos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kontrakoa gertatzen denean, pertsona erraz murgil daiteke desoreka- eta krisi-egoeretan. Cuando se produce el caso contrario, la persona puede desembocar fácilmente en serios estados de desequilibrio y de crisis.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oro har, desoreka-egoera horiek ikuspegi errealistatik landuz gero, ekintzen ondorioak aurreratu eta egoerari aurre egin ahal izango zaio. Aldi berean, barneko baliabideak aktibatuko dira, eta jarduerak aldatuko dituzte helburu onera iristeko, hau da, oreka berriz ezar dadin lortzeko. Generalmente, si estas situaciones de desequilibrio se abordan desde un punto de vista realista, se podrá afrontar la situación anticipando las consecuencias de sus actos y a su vez se activarán sus recursos internos modificando sus actividades para llegar a buen puerto, es decir, al restablecimiento del equilibrio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea