ongarri Bilatu ongarri testuinguru gehiagotan

1
ongarri > abono (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erabili beharreko ongarriei dagokienez, nekazaritza ekologikoan erabiltzen diren fosforo eta potasio iturrietara joko dugu. Nekazaritza integraturako, asko dira dauden aukerak, eta merkeagoak; beraz, bakoitzak aukeratuko ditu gehien komeni zaizkion ongarriak En cuanto a los abonos a utilizar nos remitiremos a las fuentes de fósforo y potasio utilizadas en agricultura ecológica para la agricultura integrada el abanico de posibilidades es muy amplio y más barato por lo que cada uno escogera los abonos que más le convengan:

Materiala: Nekazaritza

Hondoan medeapenak eta ongarriak jartzen uztea. Permitir la incorporación en profundidad de enmiendas y abonos

Materiala: Nekazaritza

Aplikazio zabalera makinarena baino askoz ere handiagoa da; ongarria mekanikoki botatzen da lur gainera. La anchura de aplicación es mucho mayor que la de la máquina; el abono es proyectado mecánicamente sobre el terreno

Materiala: Nekazaritza

Beste ongarritze makina mota bat lerroetako banatzaileek osatzen dute. Makinok zerrenda estu batean jartzen dute ongarria ongarritu beharreko landareen ondoan. Un tipo de abonadoras son las distribuidoras en líneas, que colocan el abono en una banda estrecha junto a las plantas a abonar.

Materiala: Nekazaritza

Hazitegian igaro beharreko denboraren arabera eta nutrizio beharren arabera, ongarri gehiago edo gutxiago daramaten turbak erabil daitezke. Según la duración del cultivo y sus necesidades nutritivas en el tiempo del semillero pueden usarse turbas con más ó menos abono

Materiala: Nekazaritza

Zenbait barazkik ondo jasaten dute deskonposatzen ari den materia organikoa; beste batzuek ez dute jasaten; badira, halaber, ongarri asko hartu duen lurra behar dutenak, bai eta lur pobrea nahiago dutenak ere. Algunas hortalizas toleran bien la materia orgánica en descomposición, otras no la soportan, algunas requieren de una tierra que haya recibido grandes aportes de abono y otras prefieren terrenos pobres.

Materiala: Nekazaritza

Gorotz ekarpenen ordez, ongarri berde bat eman dakioke lurrari. Las aportaciones de estiércol se pueden sustituir por un abono verde.

Materiala: Nekazaritza

Tradizioz erregai gisa erabili izan da, eta gasa lortzeko (hartzidura metanikoa), lurzorurako ongarri eta medeagarri gisa (lurzoru degradatuak hobetzen dituelako eta mikrobio bizitza aktibatzen duelako), ganadua elikatzeko (zuntz ugarikoa delako, nahiz eta gatz mineral proteina eta bitamina gutxikoa izan) eta ganaduei azpiak egiteko. Se ha utilizado tradicionalmente como combustible también para la obtención de gas (fermentación metánica), como abono y enmienda para el suelo (por ser un mejorante para suelos degradados y un activador de la vida microbiana) para la alimentación de ganado (es rico en fibra aunque pobre en sales minerales proteínas y vitaminas y para las camas de ganado.

Materiala: Nekazaritza

Simaur eta konpost merke ugari eduki ezean, planteatu behar dena da ea produkzio ekologikoari buruzko araudiak baimentzen dituen ongarri komertzialak ematea (organikoak zein mineralak ekonomikoki errentagarria den, labore estentsiboen azalera unitateko errentagarritasuna txiki samarra da eta. De no disponer de estiércol y compost económico en abundancia, se ha de plantear si el aporte de abonos comerciales (orgánicos y minerales permitidos por la normativa de producción ecológica es económicamente rentable, pues la rentabilidad de los cultivos extensivos por unidad de superficie es relativamente baja.

Materiala: Nekazaritza

Ongarrien erabilera handituz doan arren, ongarri organikoen eskasiaren eta salneurri altuen ondorioz lurrari gero eta simaur gutxiago ematen zaio, eta hala, ongarriok lurzoruaren egituran eragiten dituzten hobekuntza nabarmenak galduz doaz. Aunque la utilización de fertilizantes aumenta, la escasez y el elevado precio de los abonos orgánicos ha hecho que las aportaciones de estiércol sean cada vez menos frecuentes, perdiéndose con ello las mejoras notables que producen en la estructura del suelo

Materiala: Nekazaritza