tentsio Bilatu tentsio testuinguru gehiagotan

1
tentsio > tensión (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gelditzeko/tentsiotik at jartzeko botoiak beltzak dira makina modernoetan, eta gorriak, makina zaharretan. Los botones de parada/ fuera de tensión son de color negro en máquinas modernas y rojo en las máquinas antiguas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horregatik, edozein konponketa egin nahi dugunean, tresna edo konpondu beharrekoa deskonektatu eta tentsiorik gabe utzi behar dugu. Por eso, cuando se pretende hacer una reparación cualquiera, hay que desconectar y dejar sin tensión la herramienta o lo que vayamos a reparar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A 220 V-tik beherako tentsioa. A Una tensión menor de 220 V.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Korronte zuzeneko tentsioa. B Una tensión de continua.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

- Egiaztatu elikaduraren eta masaren tentsioa. - Verificar la tensión de alimentación y masa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Irteera-seinalearen tentsioa (0 5 V). Tensión de la señal de salida (0 5 V).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Seinale-tentsioa, tenperaturaren arabera. Tensión de señal en función de la temperatura.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Modulu elektronikoa da klimatizazio automatikoko sistemetan gehien erabiltzen dena. Anplifikazio-transistore batek edo paraleloan konektatutako bi transistorek osatzen dute, eta horren oinarria kalkulagailuaz elikatzen da, 0-5 volteko tentsioarekin. El módulo electrónico es el que más se utiliza en sistemas de climatización automática, y está formado por un transistor de amplificación o por dos conectados en paralelo y cuya base es alimentada por el calculador con una tensión que oscila entre 0 y 5 V.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

e. Desmunta ezazu erresistentzia-kaxa eta neurtu erresistentzien ohmen balioa eta erresistentzia horiek zirkuituan eragiten duten tentsio-jaitsiera. e. Desmonta la caja de resistencias y mide el valor óhmico de éstas y la caí­da de tensión que provocan en el circuito.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Esaterako, tenperatura-sentsore batek behar bezala neurtzen ez badu, errealitatearekin bat ez datorren tentsio-balioa bidaliko du unitatera, eta girotze-sistemak jardungo du tenperatura okerren bat lortzeko ahaleginean. Alabaina, sentsoreak balio-tartetik kanpo jarduten badu soilik detektatuko du matxura kontrol-unitateak, edota seinalea eteten bada. Por ejemplo, si un sensor de temperatura no mide correctamente, enviará a la unidad un valor de tensión que no se corresponde con la realidad y el sistema climatizador trabajará intentando lograr una temperatura equivocada, pero la unidad de control solo detectará la avería si el sensor trabaja fuera de rango o se corta la señal.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

tentsio > voltaje (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alarma faltsuak jotzen ditu tentsio-aldaketekin Da falsas alarmas con variaciones de voltaje

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aplikatutako tentsioa (Volt) Voltaje aplicado (Voltios)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erresistentziaren kasuan, tentsioarekin gertatutakoaren alderantzizkoa daukagu. Con la resistencia ocurre a la inversa que con el voltaje.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Korronte elektrikoekin lan egiten dugunean, arriskuen sorburuak dira korrontearen intentsitatea, tentsioa, erresistentzia, korronte mota, korrontearen ibilbidea, haren eraginpean egondako denbora eta erreakzionatzeko ahalmena. Cuando se trabaja con corrientes eléctricas, los riesgos proceden de la intensidad de la corriente, el voltaje, la resistencia, el tipo de corriente, la trayectoria de la corriente, el tiempo de exposición y la capacidad de reacción.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Korronte konstanteko tentsio konstantea, ez bateriakoa Voltaje cc. constante, no la de la batería

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Tentsio-irakurketak adierazten digu osagaira tentsio zuzena iristen den edo ez. La lectura de tensión nos indica si llega el voltaje correcto al componente.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Ez aplikatu aukeratutako tartean onartutakoa baino tentsio edo intentsitate handiagoa. No aplicar más voltaje o intensidad de lo permitido en el rango seleccionado.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Korronte konstanteko tentsioa; korrontea motorra martxan dagoenean soilik Voltaje cc., con corriente solo si el motor está en marcha

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

tentsio > tensión (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tentsioa, zalantzak. Tensión, dudas.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Tentsioa eta urduritasuna Tensión y nerviosismo

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Deserosotasuna, tentsioa Incomodidad, tensión

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

tentsio > voltaje (51 testuinguru)
eu testuak es testuak
adibidez, prozesadoreak 8 hari izango balitu, eta hari bakoitzean tentsio horietako edozein aplikatuko balitz, sistemak elektrikoki 00000000 eta 99999999 arteko edozein zenbaki adieraziko luke. Si el procesador dispusiera de 8 hilos por ejemplo, y en cada uno se pudiera aplicar cualquiera de esos voltajes, el sistema ya podría representar eléctricamente cualquier número del 00000000 al 99999999.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

pila baten tentsioa hilabete batean zehar, baso batean mende batez bizi izandako otsoen kopurua; uhin baten potentzia elektromagnetikoa frekuentzia-hein batean, lursail baten altuera itsas mailarekiko eta abar. el voltaje de una pila a lo largo de un mes, el número de lobos de un bosque a lo largo de un siglo, la potencia electromagnética de una onda en un rango de frecuencias, la altura de un terreno sobre el nivel del mar, etc.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kable baten tentsioa 100 segundotan Voltaje en un cable a lo largo de 100 segundos

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Tentsioa (V) Voltaje (V)

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Elikatze-tentsiorako, erabili 6.9 taulakoak. Para los voltajes de alimentación utilizar los de la Tabla 6.9.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

I/Oren tentsioa: Voltaje de I/O:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

I/Oren tentsioa askotan ahazten dute OverClocking teknika aplikatzen dutenek, bereziki plaka nagusi askok tentsio hori aldatzeko aukerarik ez dutelako ematen. El voltaje de I/O es olvidado habitualmente por las personas que hacen OverClocking, especialmente porque no muchas placas base permiten cambiarlo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Baina I/Oren tentsioa funtsezkoa izan daiteke bus-abiadura handiagoa lortzeko. Sin embargo, el voltaje de I/O puede ser de crucial importancia cuando se trata de obtener la velocidad de bus más elevada.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Zenbait kasutan, I/Oren tentsioa aldatzeak bus-abiadura maiztasun altuagoan egonkortzen lagun dezake. En algunos casos, aumentar el voltaje de I/O puede ayudar a estabilizar la velocidad del bus en la frecuencia más alta.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Tentsio-balioak: Valores del voltaje:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

tentsio > tensión (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tentsio bereziak erabiltzen dituztenak. Las que utilicen tensiones especiales.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Aragoiko Gobernuko Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren 2003ko urriaren 8ko Aginduaren bidez, behe-tentsioko instalazio elektrikoetako industria-segurtasuneko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko prozedura arautzen da, legeria berrira egokitzeko. Mediante la Orden de 8 de octubre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión, adaptándola a la nueva legislación.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Tentsio bereziak eta errotulu argidunak (N = 1) Tensiones especiales y rótulos luminosos (N = 1)

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

TENTSIO BEREZIAK ETA ERROTULU ARGIDUNAK TENSIONES ESPECIALES Y RÓTULOS LUMINOSOS

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Dokumentazio nagusiaren separata gisa agertuko da instalazio elektrikoaren dokumentazioa instalazio elektrikoa industria batekoa denean edo instalazio hauetako bateko partea denean: presio bidezko aparatuak, gas erregaiak, jasogailuak, hozkailuak, eraikinetako instalazio termikoak, petrolio-industriak, produktu kimikoak biltegiratzekoa, goi-tentsiokoa< En el caso de que la instalación eléctrica corresponda a una industria o forme parte de una instalación de aparatos a presión, gases combustibles, aparatos elevadores, frigorí­ficas, térmicas en edificios, petrolí­feras, de almacenamiento de productos quí­micos o de alta tensión, etc. la documentaci

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Atal honetan, instalazioak abian jartzeko behar den dokumentazio teknikoa zein den aztertuko dugu, eta nola bideratu behar den Administrazio eskuduneko organoan, Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoko ITC-BT-04 arauan oinarrituz. En este tema se va a desarrollar la documentación técnica necesaria para la puesta en servicio de las instalaciones, así­ como su tramitación ante el órgano competente de la Administración, basándonos en la instrucción ITC-BT-04 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

2
tentsio > tensión (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alderantzizko Estalkiak ez du hustubide-maldarik behar, gainazal-tentsioa dela medio ura desagertu egiten delako, eta horrek maila berean jarritako estalkiaren gainazala eskatzen du, baina hori egin ezin denez gero, zertxobait inklinatzen da hustubideetarantz, betiere % 1-1,5 gainditu gabe, euri-ura azkarrago husteko. En el capí­tulo de las pendientes de desagüe en la Cubierta Invertida, no precisa de ellas, porque por tensión superficial el agua desaparece, lo cual está exigiendo una superficie de cubierta nivelada, cosa casi imposible de realizar, por lo tanto, se da una ligera inclinación hacia los desagües, no sobrepasando el 1-1,5%, para que se efectúe una evacuación mas rápida del agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

3
tentsio > tensión (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arteria-tentsioa balio normaletik gora eta denbora luzean igotzea da. El la subida de la tensión arterial por encima de los valores normales y de forma prolongada.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Beste zenbait bizi-funtzio kontrolatzea, hala nola bihotz-erritmoa, arnasketa-funtzioa, tentsio arteriala... Controlar funciones vitales como el ritmo cardíaco, la función respiratoria, la tensión arterial...

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Sistema horretan daude zenbait bizi-funtzioren kontralatzaileak, hala nola bihotz-erritmoarena, arnasketa-funtzioarena, tentsio arterialarena... En este sistema se encuentran controladores de funciones vitales como los del ritmo cardíaco, la función respiratoria, la tensión arterial...

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Tanpoia sartzean erresistentzia nabari bada, litekeena da muskuluetan tentsioa egotea. Si se observa resistencia al introducir el tampón es probable que exista tensión muscular.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hala ere, frogatuta dago orgasmoa izateak menstruazioko tentsioa arintzen laguntzen diola emakumeari. Lo que sí­ se ha comprobado es que el orgasmo femenino contribuye a aliviar la tensión durante la menstruación.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

haurren elikagaiak, lerro zuriko produktuak (kotoiak, gazak, bendak...), tentsioa hartzeko aparatuak... alimentos infantiles, lí­nea blanca (algodones, gasas, vendas...), aparatos de toma de tensión...

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Estresa edo tentsio emozionala, edo larritasuna (askotan antsietate-egoerarekin nahas daitekeena) hau da: organismoak eraso edo estimulazio bati ematen dion erantzun ez-espezifikoa. El estrés o tensión emocional, o angustia, al que con mucha frecuencia se confunde con un estado de ansiedad, se define como una respuesta no especí­fica del organismo ante una agresión o una estimulación.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta