igualdad Bilatu igualdad testuinguru gehiagotan

1
berdintasun > igualdad (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Autonomia-erkidegoetan emakumearen politikaren ardura duen erakunde hau dute. Honako helburu hauek ditu, besteak beste: emakumeen gizarte-egoera aztertu eta ikertzea, probintzian nahiz tokian tokiko emakumearen politika koordinatzea, aukera-berdintasuna sustatuko duten programak bultzatzeko erakundeen arteko koordinazioa egitea eta prestakuntzarako eta lan-arlora sartzeko programak egitea. Las comunidades autónomas disponen de este organismo responsable de la polí­tica de la mujer que tiene, entre otros objetivos, el estudio y la investigación de la situación social de la mujer, la coordinación de la polí­tica de la mujer tanto provincial como local, la coordinación de los diferentes organismos para la promoción de programas que promuevan la igualdad de oportunidades y la elaboración de programas de formación e inserción

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gaur egun, mendebaldeko herrien legediek gizonezkoak eta emakumezkoak berdintasun-egoeran daudela nabarmentzen dute. Horretarako, aukera berdintasun planak egin dituzte eta emakumea gizarte-bizitzan eta lan-munduan gizonezkoen baldintza beretan sartzea bultzatu dute. En la actualidad, la legislación de los paí­ses occidentales considera al hombre y a la mujer en una situación de igualdad, para ello se han elaborado planes de igualdad de oportunidades y se ha promovido la incorporación de la mujer a la vida social y laboral en las mismas condiciones que los hombres.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Helduak eta hezitzaileak horren arabera jokatu behar dute, jokabideen ereduak emanez eta sexuen arteko berdintasuna esplizituki eta inplizituki erakusten duten jolasak proposatuz. El adulto y el educador han de obrar en consecuencia aportando modelos de conductas y ofreciendo oportunidades de juegos donde la igualdad entre los sexos se manifieste de forma explí­cita e implí­cita.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hain zuzen ere, integrazio-balioetan hezten hasteko modu bat izango litzateke, adin horretan moldakorrak baitira eta berdintasunean sinesteko prest baitaude. En realidad sería la manera de comenzar la educación en valores de integración, aprovechando estas edades tan versátiles y abiertas a creer en la igualdad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Bertan, denen integrazioaren, berdintasunaren eta desberdintasunen konpentsazioaren aldeko ideologia da nagusi, eta, horretarako, bere profesionalen laguntza eta inplikazioa dauka. En él se destaca una ideología de integración de igualdad y de compensación de diferencias que alcance a todos, y que para ello cuenta con la ayuda e implicación de sus profesionales.

Materiala: Jolasaren metodologia

Errespetu hori gauza naturaltzat barneratuko du, baldin eta txikitatik berdintasunaren idealak erakusten bazaizkio. Dicho respeto se asimilará como algo natural si desde pequeños se les inculcan unos ideales de igualdad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Garrantzitsua da haurrak berdintasunaren eta generoen errespetuaren idealetan heztea, jolasen bitartez batez ere. Es importante educar a los niños, especialmente a través de sus juegos, desde unos ideales de igualdad y respeto de géneros.

Materiala: Jolasaren metodologia

Oro har, zintzotasun- eta berdintasun-baldintzak betetzen diren heinean, eta betiere, taldea osatzean sor daitezkeen manipulazio eta konfiantza gabeziako egoerak alde batera uzteko gai direnean, lan-talde misto horiekin esperientzia baikorra izan ohi da. En general, las experiencias con este tipo de equipos de trabajo mixtos es positiva siempre que se cumplan los requisitos de sinceridad y de igualdad, y siempre que puedan desprenderse de las situaciones de manipulación y de falta de confianza que se generan al comienzo de la formación del equipo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Seme-alaben heziketak esfortzu pedagogikoa eskatzen du hizkuntza arazoak eta kultura- eta familia-giroa direla eta. Eskolaratzea bultzatu behar da, eta heziketa-sisteman sartzean berdintasun-baldintzak bermatu, eta ikasle etorkinen eta harrera-biztanleriaren arteko harremana sustatu behar da. La educación de los hijos requiere esfuerzos pedagógicos a causa de los problemas de idioma y del ambiente cultural familiar, apoyando la integración escolar, garantizando las condiciones de igualdad en la incorporación al sistema educativo y favoreciendo la interrelación entre el alumnado inmigrante y la población de acogida.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hala ere, neurri ugari hartu arren, ia egunero emakumeen aurkako indarkeria kasuak gertatzen direnean berdintasun- eta pertsonarekiko errespetu-kontzientzia lausotu egiten dira. Sin embargo, la conciencia de igualdad y de respeto a la persona se difuminan cuando, a pesar de todas las medidas, se siguen produciéndose, casi a diario, casos de violencia contra las mujeres.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea