monitor Bilatu monitor testuinguru gehiagotan

1
monitore > monitor (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, ohikoa izaten da gunea zuri-beltzeko monitore batez analizatzea ahaztea; analisi hori egiten da koloreek transmititutako informazioa haiek desaktibatzen direnean ere atzeman daitekeen ikusteko. Por ejemplo, es habitual olvidar el análisis del sitio mediante un monitor en blanco y negro para ver si la información transmitida por los colores se puede reconocer todavía cuando éstos se desactivan.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

monitore > monitor (54 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esplorazio-indizeak ez dira lerro estandarren arabera erabiltzen; beraz, monitoreak arreta handiz hautatu behar dira. No se utilizan í­ndices de exploración por lí­neas standar, por lo que es preciso elegir con mucha atención los monitores.

Materiala: Soinu profesionala

Sistema horiei esker, monitorea eta monitorea dagoen gela bereiz aztertuko dira, eta ganbera anekoiko baten beharra alboratuko da. Estos sistemas permiten estudiar al monitor de una forma independiente al de la sala donde esté situado, obviando la necesidad de una cámara anecoica.

Materiala: Soinu profesionala

Soinua grabatzeko serbosisteman, erantzun koherentea lortzeko behar den atzeraelikadura edo feedbacka adierazten du estudioko monitoreak. El monitor de estudio representa en el servosistema de la grabación de sonido la realimentación o "feedback" necesario para obtener una respuesta coherente.

Materiala: Soinu profesionala

Monitore nagusiek sortutako eremua. Area producida por los monitores principales.

Materiala: Soinu profesionala

Jo dezagun, orain, diseinua zuzena ez delako gure monitoreak asko mozten dituela maiztasun handiak. Imaginemos ahora que por un incorrecto diseño nuestro monitor produzca un gran recorte en las frecuencias agudas.

Materiala: Soinu profesionala

MONITOREAREN HISTORIA LABURRA BREVE HISTORIA DEL MONITOR

Materiala: Soinu profesionala

Hain zuzen ere, etxean entzuteko sistemak hobetu ziren, eta estudioko monitore handiak ez ziren gehiago garatu. Horren ondorioz, teknikari askok monitore "handiekin" lan egitearen arriskua saihestu zuten, eta nahasketa-mahaiaren gainean jarritako goi-fidelitateko bi bozgorailu txiki erabiltzen hasi ziren (19.4 irud.). En efecto, la ya sabida mejora de los sistemas de escucha domésticos y el cierto estancamiento en el desarrollo de los grandes monitores de estudio llevó a muchos operadores a evitar el "riesgo" de trabajar con los monitores "grandes" y a adoptar el uso de una pareja de altavoces hi-fi de tamaño reducido colocados sobre la mesa de mezclas (Fig. 19.4).

Materiala: Soinu profesionala

Irudi estereofoniko zuzeneko zona txiki bat eskaintzen dute hurbileko monitoreek. Los monitores de proximidad proporcionan una zona reducida de correcta imagen estéreo.

Materiala: Soinu profesionala

O Monitorea: O El monitor:

Materiala: Irudia

Monitorea: El monitor:

Materiala: Irudia

pantaila > pantalla (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori esan dut "etxeko produktu arrunta" izateko sortu ziren pantailei estudioko monitore deitu izan zaielako. Comento esto porque se viene aplicando el calificativo de monitor de estudio a pantallas que nunca han pretendido pasar de la categoría "doméstico medio".

Materiala: Soinu profesionala

Jakina, sistema horrekin, ordenagailuko teklatu arrunt bat, kalitate handiko monitore bat, bi pantaila autoanplifikatu eta aukerako teklatu bat baino ez dira behar. Obviamente, con este sistema, todo queda simplemente reducido a un teclado de ordenador convencional, un monitor de gran calidad, dos pantallas autoamplificadas y un teclado opcional.

Materiala: Soinu profesionala

monitore > monitor (170 testuinguru)
eu testuak es testuak
monitoreak eta txartel grafikoak ezarritako estandar grafikoa zehazten du. Fija el estándar gráfico que contempla el monitor y la tarjeta gráfica.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Monitorearen RAM memoria RAM monitor

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Monitorearen RAM memoria RAM del monitor

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

KX-T7055SP Tel. espezifikoa bozgorailu monitorearekin KX-T7055SP Tel. Especí­fico con Altavoz Monitor

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

KX-T7250SP Telefonoa monitorearekin KX-T7250SP Teléfono con Monitor

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

KX-T7055SP Tel. espezifikoa bozgorailu monitorearekin KX-T7055SP Tel. Especí­fico con gran Altavoz Monitor

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Inguruan zenbat hauts dagoen jakiteko adierazlea monitorea izan daiteke; izan ere, pantailan sortzen den elektrizitate estatikoa dela-eta, pantailak hautsa erakartzen du. Para averiguar la cantidad de polvo que hay en el entorno, el monitor nos sirve de indicador, ya que debido a la electricidad estática que se genera en la pantalla, ésta atrae el polvo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Ez itxi ekipoaren aireztapen-zuloak, ez unitate zentralarenak, ez monitorearenak. No obstruir las ranuras de ventilación del equipo, tanto de la unidad central como del monitor.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Ez jarri ezer monitorearen goiko zuloetan, berotasuna handik atera dadin, konbekzio bidez. No colocar nada encima de las ranuras que hay en lo alto del monitor para que el calor se escape por ellas mediante convección.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Kondentsazio horrek, gainera, metalezko zatiak herdoildu ditzake, eta elikatze-iturriaren eta monitorearen isolatzaileak hautsi. Estas condensaciones pueden provocar la oxidación de las partes metálicas o la rotura de los aislamientos de la fuente de alimentación y del monitor.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

monitore > monitor (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
lKasu horietan, areto-dantzetan edo dantza latinoetan espezializatutako monitore bat kontratatzen dute, eta, beste ordutegi baterako, zumbarako, runbarako eta “kirol kutsuko” dantzetarako monitore espezializatu bat. lEn estos casos la animación llega a contratar un monitor especializado en bailes de salón o latinos y otro monitor en un horario distinto especializado en zumba, rumba u otros bailes más “deportivos”.

Materiala: Animazio turistikoa

Kirol-jarduerez arduratzen dira, kiroletako prestakuntza izaten dute oro har, eta abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuan ezarritako tituluetakoren bat izaten dute; igeriketako, gorputz-hezkuntzako eta teniseko monitoreak izaten dira. Se encargan de las actividades deportivas, su formación se centra principalmente en este ámbito, y han conseguido alguno de los títulos que establece el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre; son monitores de natación, de educación física, de tenis.

Materiala: Animazio turistikoa

Egiten dituzten jarduerei dagokien akreditazio egokia izan ohi dute: kirol-jardueretan espezializatuta badago, gorputz-hezkuntzako monitorea izaten da; animatzaile artistikoek espezialitate artistikoren bat izaten dute, hala nola koreografo- edo aktore-tituluren bat, etab. En este caso suelen tener una acreditación adecuada para estas actividades como monitor de educación física si está especializado en actividades deportivas, alguna especialidad artística si es animador artista, como credenciales de coreógrafo o actor etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Ordenagailuan eta tabletan jolasak antola daitezke, eta informazioa inprimagailura bidal daiteke, programak inprimatzeko; informazioa establezimenduko ordenagailura ere bidal daiteke, informazio hori logeletako telebistetan eta harrera-lekuko monitoreetan bistaratzeko. Eta hori guztia egin dezakegu, adibidez,club houseedo lanean ari garen lekutik atera gabe, eta jarduerak gainbegiratzeari utzi gabe. Desde el ordenador o la tableta se pueden organizar los juegos y mandar la información a la impresora para que imprima los programas o directamente al ordenador del establecimiento para que esta información aparezca en las televisiones de las habitaciones o en los monitores de recepción por ejemplo, sin que tener que abandonar delclub houseo dejar de atender las actividades que se llevan a cabo.

Materiala: Animazio turistikoa

Eguraldiari buruzko aplikazioek iragartzen dute hurrengo egunean euria egingo duen edo eguraldi ona egingo duen. Beraz, alarma batek emango du abisua ordezko jarduerak hasteko eta iragarki-ohol eta monitoreetako programazioa automatikoki aldatzeko. Las aplicaciones sobre clima informan de si al día siguiente lloverá o hará buen tiempo, de tal forma que una alarma avisará para comenzar con las actividades alternativas y cambiar automáticamente la programación en los tablones de anuncios y monitores

Materiala: Animazio turistikoa

Bestalde, monitore eta kanoiak erabiltzen dira abestien hitzak eta koreografiak proiektatzeko (bezeroek jarrai ditzaten), proiekzio argi eta soinuekin interakzioan ikuskizunak sortzeko,off-eko ahotsekin hitz egiteko, beste aurkezle edo animatzaile birtual batekin lan egiteko… Los monitores y cañones también se utilizan para proyectar las letras de las canciones o las coreografías para que los huéspedes las sigan, así como crear espectáculos interaccionando con proyecciones luces o sonidos conversar con voces enoff, trabajar con un copresentador o animador virtual…

Materiala: Animazio turistikoa

2
begirale > monitor (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gerard Fernández Associació Baix Campeko egoitza-zerbitzuko koordinatzaileak adierazi zuen hau dela etxebizitzaren helburua: "egoiliarren bizitza ahalik eta independenteena izatea, beren mugen barruan autonomia bultzatzea eta begiraleen laguntza beti eskuragarri izatea". El coordinador de servicios residenciales de la Associació Baix Camp, Gerard Fernández, apunto que el objetivo del piso es "lograr que los resientes tengan una vida lo más independiente posible, promocionar su autonomía, dentro de sus limitaciones, con un apoyo constante de los monitores".

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Proposatuko diren jarduerak pentsatuta, komeni da eskematikoki asteko ordutegi batean jartzea, begiraleek eta udalekuan lan egiten dutenek une oro jakin dezaten zer egiten den, eta non. Una vez pensadas las actividades que se van a proponer es conveniente plasmarlas de forma esquemática en un horario semanal para que cualquier monitor o persona que trabaja en la colonia sepa lo que se está haciendo en cada momento, y en qué lugar.

Materiala: Jolasaren metodologia

isiltasuna / begiraleen koordinazioa silencio / coordinación de monitores

Materiala: Jolasaren metodologia

Talde handi horietako bakoitzari, begirale-kopuru bat esleitzen zaio. A cada uno de estos grandes grupos se le asigna un número de monitores.

Materiala: Jolasaren metodologia

Talde bakoitzak, gainera, begirale finko bat dauka, eta harengana joko dute arazoren bat izanez gero. Cada grupo además tiene un monitor fijo al que debe dirigirse cuando haya un problema.

Materiala: Jolasaren metodologia

Urte hauetan haurraren hizkuntza izugarri hazten da alde guztietatik. Hori dela eta, guraso edo tutoreen nahiz hezitzaile eta gainerako gizarte-eragileen (jangelako eta eskolaz kanpoko jardueretako begiraleen) esku-hartzeak koherentea, arautua, aberatsa eta estimulagarria izan behar du. El crecimiento vertiginoso en todos los aspectos del lenguaje del niño en estos años demanda una intervención coherente, pautada, rica y estimulante por parte, tanto de los padres o tutores como por parte de los educadores y demás agentes sociales (como los monitores de comedor y de actividades extraescolares).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Bigarren etxebizitza eraiki berria da eta hamabi pertsonarentzako lekua du hamar egoiliar eta bi begirale. El segundo piso, de nueva construcción, tiene capacidad para doce personas -diez residentes y dos monitores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Evak (32 urte, Miamikoa), Juditek (20 urte, Riba-Roja dEbrekoa) eta Juan Miguelek (24 urte, Reusekoa) asteartean beren etxe berrian egin zuten lo, baina atzokoa izan zen bertan osorik igaro zuten lehenengo eguna, hori bai, Anna Jimenez eta Francesc Gorrera begiraleen tutoretzapean. Horiek gau eta egun egongo dira beraiekin. Eva (32 años, de Miami), Judit (20 años de Riba-Roja d"Ebre) y Juan Miguel (24 años, de Reus) ya durmieron el martes en su nuevo hogar, pero ayer fue el primer día entero que pasaron allí­, bajo la tutela de sus dos monitores, Anna Jimenez y Francesc Gorrera, que estarán con ellos día y noche.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea