kontroladore

1
kontroladore > controlador (43 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aukera hori aktibatuz gero, beharrezkoa da power.exe kontroladorea kargatzea config.sys fitxategian DOS sistemarako, eta APM (energiaren administrazio aurreratua) aukeradun Windows instalatzea En el caso de activar esta opción, será necesario cargar el controlador power.exe en el config.sys para DOS, e instalar Windows con la opción APM (Administración avanzada de energía).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

8237 txipa da ordenagailu pertsonaletan erabiltzen den DMAaren kontroladorea eta, gainera, beste elementu batzuei zerbitzua emateko ere erabil daiteke; esaterako, komunikazio-txartelei edo datuak eskuratzeko sistemari. El chip 8237 es el controlador de DMA utilizado en los ordenadores personales que, además, puede usarse para dar servicio a tarjetas de comunicaciones, de adquisición de datos, etc.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

DMA kontroladorea hainbat modutan programa daiteke, eskaera bakoitzean transferitu nahi den datu kopuruaren arabera. El controlador de DMA puede programarse de distintas formas dependiendo del número de datos que se desean transferir en cada solicitud.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

1.- Mikroprozesadoreak DMA kontroladorean programatzen du zer transferentzia egingo den, zein den hasierako helbidea eta zein transferituko den blokearen neurria. 1.- El microprocesador programa en el controlador de DMA el tipo de transferencia que se va a realizar, la dirección de inicio y el tamaño del bloque a transferir.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

2.- Mikroprozesadoreak DMA kontroladorea aktibatzen du. 2.- El microprocesador activa al controlador de DMA.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

4.- Periferikoak transferentzia egiteko eskaera igortzen dio DMA kontroladoreari, DREQ (DMA Request) lerroaren bidez. 4.- El periférico solicita al controlador de DMA realizar la transferencia a través de la lí­nea DREQ (DMA Request).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

5.- Kontroladoreak busen kontrola eskatzen dio PUZari, HREQ (Hold Request) lerroaren bidez. 5.- El controlador pide el control de los buses a la CPU mediante la lí­nea HREQ (Hold Request).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

6.- DMA kontroladoreak PUZak busak eman dizkiola jakinarazten dio DACK (DMA Acknowledge) lerroaren bidez, eta memoriaren eta periferikoaren arteko transferentzia gauzatzen du, edo alderantziz. 6.- El controlador de DMA indica al periférico por la lí­nea DACK (DMA Acknowledge) que la CPU le ha concedido los buses y realiza la transferencia entre la memoria y el periférico, o al revés.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

7.- Transferentzia gauzatu ondoren, DMA kontroladoreak sistemako busak aske uzten ditu, eta PUZa eteten du, TC seinalearen bidez, amaitu duela adierazteko. 7.- Una vez finalizada la transferencia, el controlador de DMA libera los buses del sistema e interrumpe a la CPU mediante la señal TC, para indicar que ha terminado.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

8.5 taula. Kontroladoreen eta programen kokapena memorian. Tabla 8.5. Situación de los controladores y programas en memoria.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

2
kontroladore > controladora (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
sistemaren PCI busera IDE kontroladorea konektatuta dagoela adierazten du (zer slot zenbakitan konektatuta dagoen adierazi behar da). Indica la presencia de una controladora IDE conectada en el bus PCI del sistema (indicamos el número de slot en la que se encuentra conectada).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

aurreko kontroladorea plaka nagusian (edge) edo PCI slotean (level) sartuta dagoen adierazten du. Expresa si la controladora anterior está incluida en la placa base (edge) o en un slot PCI (level).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

aukera hori aktibatzean, sistemari adierazten diogu diskoen bigarren kontroladore bat dagoela. Cuando se activa esta opción, indicamos al sistema que hay instalada una segunda controladora de discos.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

goi-edukierako disko gogor maisua bigarren mailako kontroladorean. Unidad de disco duro maestro de alta capacidad en la controladora secundaria.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

goi-edukierako disko gogor morroia bigarren mailako kontroladorean. Disco duro esclavo de alta capacidad en la segunda controladora.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

BIOS moduluetarako, nahiz hedapen-slotetan instalatutako txarteletako bakoitzak dakarren BIOS osagarriaren edozein modulutarako; esaterako, disko gogorraren eta bideo-txartelen kontroladoreetarako (14 kB, monokromorako; 32 kB, CGArako; eta 128 kB, EGA eta VGArako). Los módulos BIOS, así­ como cualquier módulo de BIOS adicional que trae cada una de las tarjetas instaladas en los slots de expansión, tales como controladoras de disco duro y tarjetas de ví­deo (14 KB para monocromo, 32 KB para CGA y 128 KB para EGA y VGA).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Diskoak eta atakak bereizita kontrolatzeko kontroladoreak ere badaude. También pueden encontrarse controladoras separadas para los discos y los puertos.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura