ordutegi

1
Ordulariak
Ordulariak
ordutegi > horario (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
lKasu horietan, areto-dantzetan edo dantza latinoetan espezializatutako monitore bat kontratatzen dute, eta, beste ordutegi baterako, zumbarako, runbarako eta “kirol kutsuko” dantzetarako monitore espezializatu bat. lEn estos casos la animación llega a contratar un monitor especializado en bailes de salón o latinos y otro monitor en un horario distinto especializado en zumba, rumba u otros bailes más “deportivos”.

Materiala: Animazio turistikoa

•&tabulatzailea;Horario

Materiala: Animazio turistikoa

Erabiltzaileak ez du kezkatu beharrik ordutegiak arauak eta abar direla eta; horretarako dago animatzailea El usuario no tiene que preocuparse por horarios normas etc., para eso está el animador

Materiala: Animazio turistikoa

Erabiltzailea jardueraz gozatzen ari bada, saiatuko da luzatzen eta luzatzen, eta horrek eragina izan dezake beste ostalari batzuen edo beste sail batzuen jardueretan animatzaileak arduratu behar du esleitutako ordutegiak eremuak eta denborak betetzeaz. Si el usuario está disfrutando de la actividad pretenderá alargarla indefinidamente, lo cual puede interferir con las actividades de otros huéspedes o de otros departamentos el animador debe encargarse de que se cumplan los horarios espacios y tiempos asignados.

Materiala: Animazio turistikoa

lPista, eszenatoki lokal eta abarren erabilera- eta erreserba-ordutegiak izan behar ditu, haiek garbi eduki ahal izateko, libre noiz dauden jakiteko, eszenografiak muntatzeko eta jardueretarako behar diren tresnatxoak prestatzeko. lDebe disponer de un horario de la utilización o reserva de pistas escenarios locales etc., para disponer la limpieza organizar los tiempos de disposición montar las escenografías o preparar los adminículos que sean necesarios para la recreación

Materiala: Animazio turistikoa

Ordutegi, txanda eta lanak banatzen ditu, gatazkak kudeatzen ditu, langile-beharrak aurreikusten ditu, proposamenak egiten ditu animatzaile berriak kontratatzearen, lidergoaren taldeak sortzearen,engagementaren, prestakuntza-beharren, arriskuen prebentzioaren eta abarren inguruan. Se encarga de la distribución de horarios turnos y tareas así como de la gestión de conflictos previsión de necesidades de personal propuesta de contratación de nuevos animadores liderazgo creación de grupo,engagement, necesidades de formación prevención de riesgos etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Gainera, guneko ikuskatzaileek zaintzen dute zentralak finkatutako jarraibideak bete ditzaten jarduerek horren ondorioz animazioak uniformeak eta aldaketa gutxikoak izaten dira, eta ez dira egokitzen hotelen ezaugarrietara, ez bada ordutegi eta instalazioetara Además, los supervisores de zona se preocupan de que las actividades sigan las directrices prefijadas desde la central, lo que provoca que las animaciones sean uniformes y poco variadas, no se adaptan a los hoteles salvo en cuestión de horarios o instalaciones

Materiala: Animazio turistikoa

Gutxienez hamabost egun lehenago, koadrante bat ateratzen du animatzaile bakoitzaren ordutegiekin eta bakoitzak egingo dituen lanekin Con un mínimo de quince días de antelación emite un cuadrante con los horarios de cada uno de los animadores y las tareas que desempeñará cada uno de ellos.

Materiala: Animazio turistikoa

Enpresako ikuskatzaileak izango dira zuzendariaren eta animatzailearen arteko bitartekariak gatazkak daudenean, eta, gatazka horiek ezin direnean konpondu, beste animatzaile bat ekarriko dute, ordutegi eta soldatak negoziatuko dituzte, langileek hotelarekin duten inplikazioa aztertuko dute, beharrezkotzat jotzen duten informazioa emango dute, etab. Los supervisores de la empresa mediaran entre director y animador en caso de conflicto y si es irresoluble proveerán otro animador negociaran los horarios los sueldos valoraran la calidad del servicio ofrecido, investigaran la implicación de su personal con el hotel facilitaran la formación que estimen necesaria, etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Animatzaileek egiten badituzte ongietorriko eta ingurunean orientatzeko lan horiek, eta ordutegiei, jarduerei jatorduei eta instalazioei buruzko informazioa ematen badute, harrera-lekuko langileei aparteko lana kenduko zaie, eta, gainera, turistari lagunduko diogu hotelean integratzen eta bere esperientzia hobetzen. Si los animadores desarrollan estas tareas de bienvenida de orientación del espacio si ofrecen información sobre los horarios las actividades pero también de comidas o de las instalaciones se liberará a recepción de un trabajo extra que tendría que desarrollar y además estamos facilitando la integración del turista en el hotel y mejorando su experiencia.

Materiala: Animazio turistikoa