unidad central

1
unitate zentral > unidad central (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prozesatzeko Unitate Zentrala edo PUZa: Unidad Central de Proceso o CPU:

Materiala: Informatika ekipoen eta sistemen arkitektura

Dagoeneko esan dugunez, Prozesatzeko Unitate Zentralean eragiketa aritmetiko eta logikoak egiten dira datuekin. Como hemos mencionado, en la Unidad Central de Proceso se realizan las operaciones aritméticas y lógicas con los datos.

Materiala: Informatika ekipoen eta sistemen arkitektura

Sistema zentralizatuak, funtsean, prozesuko parametro guztiak zuzenean kontrolatzen eta kudeatzen dituzten potentzia handiko unitate zentralak eta kontrol-zentrotik jasotako aginduak soilik interpretatzen dituzten autonomiarik gabeko urruneko ordenagailuak dira. Los sistemas centralizados consisten, básicamente, en Unidades Centrales de gran potencia que controlan y gestionan directamente todos los parámetros del proceso, y en equipos remotos sin autonomía, que solamente interpretan las órdenes que reciben desde el centro de control.

Materiala: SCADA sistemak

Hardware-interfaze horiek aukera ematen dute datuak bi noranzkotan trukatzeko unitate zentralaren eta urrutiko unitateen (RTU) artean, komunikazio-protokolo zehatz baten eta informazioa garraiatzeko sistemaren bitartez, sareko elementu hauen artean lotura mantentzeko: í‰stas permiten el intercambio de datos bidireccional entre la Unidad Central y las unidades remotas (RTU) mediante un protocolo de comunicaciones determinado y un sistema de transporte de la información para mantener el enlace entre los diferentes elementos de la red:

Materiala: SCADA sistemak

Unitate zentral bat edo zenbait, bitarteko komun baten bitartez (busa), urrutiko estazio batekin edo gehiagorekin konektatuta daude. Una o varias unidades centrales están conectadas a una o varias estaciones remotas mediante un medio común (bus).

Materiala: SCADA sistemak

Unitate zentrala Unidad Central

Materiala: SCADA sistemak

Unitate zentrala (MTU, Master Terminal Unit) Unidad central (MTU, Master Terminal Unit)

Materiala: SCADA sistemak

Sistema zentralean (MTU) hutsegite larriren bat gertatzen bada, urrutiko estazioak deskonektatzeko protokoloa ezar daiteke. Hori eginez gero, estazioak autokudeaketa-modura pasatuko dira (morroi adimendunak), unitate zentrala berriz gaitu eta kontrola berriz hartzeko moduan izan arte. En el caso de ocurrir el fallo grave en el sistema central (MTU) puede establecerse un protocolo de desconexión de las estaciones remotas, pasando éstas al estado de autogestión (esclavos inteligentes) hasta que la Unidad Central esté de nuevo habilitada y pueda retomar el control.

Materiala: SCADA sistemak

unitate zentral > unidad central (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Larrialdiko itzalketa bateria bidez (Unitate zentrala PC104). Apagado de emergencia con batería (Unidad central PC104).

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Unitate zentralean talka elektrikoko arriskurik ez izateko, sareko konektore egokia erabili. Para prevenir riesgos de choque eléctrico en la unidad central, utilizar el conector de red apropiado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Unitate zentrala MCU edo ICU Unidad central MCU o ICU.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Unitate zentrala PCI edo PC104 Unidad central PCI o PC104.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Unitate Zentrala bidaltzera bazoaz, babes ezazu bereziki pantaila. Si va a enviar la Unidad Central, proteja especialmente la pantalla.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Unitate zentrala edo urruneko moduluak bidali behar badituzu, beren jatorrizko kaxaren barruan bildu jatorrizko enbalatze-materialarekin. Si va a enviar la unidad central o los módulos remotos, empaquételos en su cartón original con su material de empaque original.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Unitate zentralaren egonlekua Habitáculo de la unidad central.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Unitate zentralaren eta egonlekuaren horma bakoitzaren artean beharrezko tartea egon dadila bermatu. Garantizar entre la unidad central y cada una de las paredes del habitáculo las distancias requeridas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Deskarga elektrikorik eta sute-arriskurik ez izateko, aparailuaren unitate zentralaren atzeko aldean zehaztutako neurrien barruan aurkitzen den tentsio elektrikoa aplikatu. Para evitar descargas eléctricas y riesgos de incendio, no aplicar tensión eléctrica fuera del rango seleccionado en la parte posterior de la unidad central del aparato.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Unitate zentrala MCU eta ICU. Unidad central MCU y ICU.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua