mikroprozesadore Bilatu mikroprozesadore testuinguru gehiagotan

1
Zirkuitu integratuak
Zirkuitu integratuak
mikroprozesadore > micro-procesador (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
n datu-busaren tamainak mikroprozesadore mota sailkatzeko balio du (8, 16, 32, 64 biteko mikroak) eta prozesatzeko gaitasunaren berri ematen du. El tamaño del bus de datos n sirve para clasificar el tipo de micro-procesador (micros de 8, 16, 32, 64 bits) y es una medida de su capacidad de proceso.

Materiala: Industria komunikazioak

Memoria horrek hardwareak eta softwareak egindako orri-kommutazioa erabiltzen du; hau da, 16 kB-ko orriak orri-markoaren barruan nahiz kanpoan truka daitezke, eta mikroprozesadoreak irakur ditzake, 1 MB-ko helbide-tartean erortzen baita. Esta memoria utiliza la conmutación de páginas realizadas por el hardware y el software; es decir, las páginas de 16 KB pueden intercambiarse dentro y fuera del marco de página, donde pueden ser leí­das por el micro-procesador porque cae dentro del espacio de direcciones de 1 MB.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Mikroprozesadorea sar daitekeen posizio-tarte osoaren irudikapen grafikoari memoria-mapa esaten zaio. La representación gráfica de todo el rango de posiciones al que es capaz de acceder un micro-procesador se denomina mapa de memoria.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Bi modu daude mikroprozesadorearen abiadura areagotzeko: Existen dos formas de incrementar la velocidad del micro-procesador:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Baina ez dugu kezkatu behar; izan ere, mikroprozesadoreak tolerantzia-marjina txiki bat du. Horrela ez balitz, plaka nagusiaren diseinua oso konplexua izango litzateke izan litezkeen tentsio guztiak izateko. No debe preocuparnos, ya que el micro-procesador admite un pequeño margen de tolerancia, ya que si no fuera así­, para tener todos los voltajes posibles se complicaría demasiado el diseño de la placa base.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

PGA formatuko edozein mikroprozesadoreren moduan instalatzen da (6.7 atala). Su instalación se realiza de forma idéntica que cualquier micro-procesador en formato PGA (Apartado 6.7).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Mikroprozesadorea slot 1ean finko eusteko mekanismoa duten plaka nagusietan erabiltzen da instalazio-modu hori. Este tipo de instalación se realiza en aquellas placas base que traen un mecanismo de retención para mantener al micro-procesador fijo en el slot 1.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Mikroprozesadore hori instalatzeko, komeni da hoztaile bat erabiltzea. Para la instalación de este micro-procesador es conveniente hacer uso de un refrigerador.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Baina memoria hori 8085 mikroprozesadorearekin (oso zabaldua garai hartan) bateragarria izatea nahi zuen Intelek; hau da, 8 biteko mikroprozesadorerako idatzitako programek 16 bitekoan ere funtzionatzea. Sin embargo, Intel quería mantener la compatibilidad con el 8085 (muy extendido por aquel entonces); es decir, que los programas escritos para el micro-procesador de 8 bits pudieran funcionar en el de 16 bits.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Baina Pentium mikroprozesadorea agertu zenetik, kontrolatzeko txip gutxi behar dituzten plaka nagusiak garatu ziren. A partir de la aparición de este micro-procesador, se desarrolla una serie de placas base que necesitan un pequeño número de chips para controlarlas.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

mikroprozesadore > microprocesador (415 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mikroprozesadore batean programa baten exekuzioa aztertzea Análisis de la ejecución de un programa en un microprocesador

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Mikroprozesadore motak Tipos de microprocesadores

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Mikroprozesadoreen arkitektura Arquitectura de los microprocesadores

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Memoriak, mikroprozesadoreak eta periferikoak Memorias, microprocesadores y periféricos

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontrol-unitateak, Unitate aritmetiko-logikoak, metagailuek eta erregistroek prozesadore zentralaren, mikroprozesadorearen edo PUZaren (Central Process Unit) parte dira, informazioa prozesatzeko elementu nagusiak baitira. La Unidad de Control, la Unidad Aritmética-Lógica, los Acumuladores y Registros forman el procesador central, microprocesador o CPU (Central Process Unit), precisamente porque son los principales elementos para el procesamiento de información.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Horrek esan nahi du bit hori batean jarri ezean, UARTak jaurtikitako etendurak ez direla mikroprozesadorera iritsiko. Esto implica que si este bit no se pone a uno, las interrupciones lanzadas por la UART no llegan al microprocesador.

Materiala: Industria komunikazioak

Behin etendura aukeratuta PICaren INT irteera aktibatzen da mikroprozesadorea eteteko. Una vez seleccionada la interrupción se activa la salida INT del PIC para interrumpir al microprocesador.

Materiala: Industria komunikazioak

Hurrengo irudiak PIC baten bloke-diagrama erakusten du, eta baita mikroprozesadorearekin eta S/I-rekin duen lotura ere. En la figura siguiente se muestra un diagrama de bloques de un PIC y su interconexión con el microprocesador y la E/S.

Materiala: Industria komunikazioak

Mikroprozesadorean oinarritutako sistema da; mikroak egiten du ia lan guztia, hau da, makina-kodeko instrukzioak exekutatzen ditu etengabe, erlojuak ezarritako abiaduraren arabera. En un sistema basado en microprocesador, es el micro quien realiza casi todo el trabajo, que consiste en ejecutar instrucciones en código máquina, de forma continua a la velocidad que impone el reloj.

Materiala: Industria komunikazioak

Bus horiek mikroaren hiru zatiak (barneko busak) lotzen dituzte, eta kanpora irteten dira mikroprozesadorearen orratzen bidez (kanpoko busak). Estos buses interconectan las tres partes del micro entre sí­ (buses internos) y salen al exterior a través de las patilllas del microprocesador (buses externos).

Materiala: Industria komunikazioak