animador

1
animatzaile > animador (249 testuinguru)
eu testuak es testuak
Animatzaileak ez ziren zehazki enplegatuak: ostalarien eta hoteleko langileen arteko zerbait ziren, gune turistikoko erosotasun instalazio eta pribilegioez gozatzeko aukera baitzuten animazio turistikoko jarduerak egitearen truke ez zuten jasotzen soldatarik baina ez zuten ordaindu behar janariaren eta ostatuaren truke eta pistak jolas-aretoak eta abar erabiltzearen truke Pero en este club los animadores no eran exactamente empleados eran una figura intermedia entre los huéspedes y los trabajadores del hotel ya que podían disfrutar de las comodidades instalaciones y privilegios de los huéspedes del complejo turístico a cambio de realizar las actividades de animación turística; no percibían salario alguno, pero tampoco tenían que realizar ningún pago por la comida el alojamiento o la utilización de pistas salas de juegos etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Beste muturrean, lan guztiak egiten dituzten animatzaileak kontratatzen dituzten hotelak daude. En el extremo contrario del espectro se encuentran los establecimientos que contratan animadores que se encargarán de realizar todas las tareas

Materiala: Animazio turistikoa

Hala ere, programa homogeneoagoa eta aniztasun gutxiagokoa eduki behar izaten dute, animatzaile guztiek gai izan behar baitute taldeko kideen jarduera berdinak egiteko, bakoitzaren gustu eta gaitasunak gorabehera Sin embargo también les también obliga a mantener un programa más homogéneo y menos diverso, ya que todos los animadores tienen que poder realizar las mismas actividades que el resto de los miembros del equipo independientemente de sus preferencias o aptitudes.

Materiala: Animazio turistikoa

Bi kasuetan, ostalaritza-establezimenduak zuzenean edota enpresa baten bidez kontrata ditzake animatzaileak baina, lehenengo kasuan, animatzaileak hoteleko lantaldean sartu ohi dira azkenerako, eta, bigarren kasuan, ez. En ambos casos la contratación puede realizarla el establecimiento hostelero directamente o a través de una empresa pero en el primero de los casos los animadores acaban formando parte de la plantilla del hotel algo que no suele ocurrir en el segundo caso.

Materiala: Animazio turistikoa

Turisten zaletasunak alde bat utzi gabe, animatzailea saiatuko da eskualdeko kirol ezagunenak aurkezten hoteleko bezeroei Sin obviar los gustos de los turistas el animador intentará acercar los deportes más populares en su región a los clientes de su hotel

Materiala: Animazio turistikoa

Komunikabideek atzerriko jaiak ezagutarazteko balio duten bezala, animatzaileen lanak tokiko jaiak aurkeztuko dizkie turistei gau tematikoen bitartez edogymkanak eginez (adibidez, Levanteko Mairuak eta Kristauak, eta herrietako azoka eta jaiak). Igual que se conocen fiestas foráneas gracias a los medios de comunicación el animador también acercará las fiestas locales a los turistas a través de noches temáticas ogymkanas, por ejemplo la tradición de las fiestas de Moros y Cristianos del levante, o de las ferias y fiestas habituales de los pueblos

Materiala: Animazio turistikoa

Ez da eskatzen probarik eta gutxieneko jakintzarik animatzaile gisa aritzeko, eta mota guztietako profesionalak aritzen dira lan horretan: aktoreak dantzariak kirolariak, turismoko profesionalak eta bestelako alorretakoak. No hay pruebas ni conocimientos mínimos que limiten o permitan actuar como animador a cualquier profesional que desee dedicarse a ello, de modo que en este trabajo encontramos actores bailarines deportistas, profesionales del turismo o de cualquier otro campo que han decidido labrar aquí su carrera profesional

Materiala: Animazio turistikoa

Animatzaile turistikoek askotariko lanak egiten dituztenez –liburuan zehar ikusiko ditugu–, autonomia-erkidegoetako eta estatuko agintariek akreditazio eta titulu jakin batzuk eskatzen dituzte: adibidez, kirol-jarduerak egiten dituzten animatzaileek kirol-teknikariaren edo goi-mailako kirol-teknikariaren titulua izatea dagokion modalitatean, abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuan zehazten denez; edota lehen sorospenei eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko prestakuntza-ordu jakin batzuk egitea. Dada la variedad de tareas que desarrollan los animadores turísticos y que veremos a lo largo del libro hay algunas acreditaciones y titulaciones que son solicitadas por las autoridades autonómicas o nacionales, como son que los animadores que desarrollen actividades deportivas deberán contar con los títulos de técnico deportivo o técnico deportivo superior en la modalidad de que se trate según establece el Real Decreto 1913/1997 de 19 de diciembre, o haber superado un número determinado de horas de formación sobre primeros auxilios o prevención de riesgos laborales.

Materiala: Animazio turistikoa

Bilatu Club Méditerranée klubari buruzko informazioa non dituenresortak, zer zerbitzu eskaintzen dituzten eta nola hautatzen dituzten animatzaileak eztabaidatu ikasgelan klubaren animazio-ereduari buruz. Busca información sobre el Club Méditerranée: dónde pueden encontrarse sus resorts qué servicios ofrecen y cómo eligen a sus animadores y debate en clase su modelo de animación

Materiala: Animazio turistikoa

Aztertu zer baldintza eskatzen den Europar Batasuneko beste herrialde batzuetan animatzaile turistiko izateko, egin taula bat herrialde bakoitzean eskatzen diren baldintzekin. Averigua cuáles son los requisitos para acceder a la profesión de animador turístico de otros países de la Unión Europea y realiza una tabla con lo que se exige en cada uno de ellos.

Materiala: Animazio turistikoa

animatzaile > animador (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bidaia-agentziek oso gutxitan kontratatzen dituzte turismo-animatzaileak; hoteletan egiten dute lan batez ere, eszenaratze bereziren bat behar duten taldeak daudenean izan ezik (adibidez, afariren bat). El animador suele ser contratado en muy raras ocasiones por las agencias de viajes; su principal fuente de trabajo son los hoteles, excepto en casos de grupos de receptivo que requieren una puesta en escena especial (p.ej. durante la celebración de alguna cena).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Animatzailea ezinbestekoa da hoteletan, itsasaldeko oporretarako guneetan eta biztanleriaren sektore jakin batzuk hartzen dituzten gainerako esparruetan, esate baterako, hirugarren adinekoak, ikasleak, familiak... La figura del animador se hace imprescindible en hoteles, complejos vacacionales de costa y demás ámbitos que acogen determinados segmentos como tercera edad, escolares, familias...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Animatzaileek ez dute kobratzen egindako zerbitzuagatik; oro har, hilabeteko soldata izaten dute, eta aldi baterako kontratatzen dira ezarritako tarifa batzuekin, betiere enpresa espezializatuen bidez; esaterako, Animatur, Steps... Los animadores no suelen cobrar por servicios prestados, sino que generalmente tienen un sueldo mensual y una contratación temporal que suele hacerse a través de empresas especializadas como Animatur, Steps, etc. mediante unas tarifas establecidas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gaur egun ere, beste profesional batzuen lanarekin nahasten da gidariena, esaterako gizarte- eta kultura- nahiz turismo-animatzaileekin, transfer-egileekin, bidaia-laguntzaileekin... Incluso actualmente interfiere con la de otros profesionales como animadores socioculturales y turí­sticos, transferistas, azafatas...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gidaria eta bidaiaren koordinatzaile nagusia izateaz gain, gidari laguntzaileak aholkulari, osasun-laguntzaile tekniko, animatzaile, eta abar ere izan behar du askotan. Un guía correo ha de ser muchas veces, además de guía y coordinador general del viaje, asesor, consejero, ATS, animador, etc.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

3.1.- TURISMO-ANIMATZAILEEK ETA GIDARIEK BIDAIA-AGENTZIEKIN DITUZTEN HARREMANAK. 3.1.- RELACIONES DE ANIMADORES Y GUíAS CON LAS AGENCIAS DE VIAJES

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
animazio-egile > animador (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Animazio-egilerik adituenek mugimenduaren oinarrizko poseak marrazten dituzte (kotak edo keyframeak) eta animazio-egile nagusiek bitarteko fotogramak marrazten dituzte (inbetween). Los animadores más expertos dibujan las poses fundamentales del movimiento (cotas o keyframes) y los animadores principiantes dibujan los fotogramas intermedios ("inbetweens").

Materiala: Irudia

Animazio-egileak fotograma gakoak zehazten ditu ordenagailuan (keyframe), eta gainerako fotogramak sortu eta tartekatzen ditu animazio-programak. El animador define en el ordenador los fotogramas claves (keyframes) y el programa de animación genera e intercala los fotogramas restantes.

Materiala: Irudia

Argi-mahaiari esker, mugimenduaren sekuentzia egiten du animazio-egileak aurreko marrazkiaren gainean. Gracias a la mesa de luz, el animador realiza la secuencia del movimiento sobre el dibujo anterior.

Materiala: Irudia

Animazio-egileek gidoiak idazteko elementuak ezagutu behar dituzte, baita enkoadraketak, perspektibak, planoen konposizioa, ikus-entzunezkoen muntaketak, etab. ere. Los animadores deben tener conocimiento de los elementos de la escritura de guiones, así­ como de encuadres, perspectivas, composición de planos, montaje audiovisual, etc.

Materiala: Irudia

Fonetikako zenbait arau ezagutu behar ditu: hitz egiteko edo kantatzeko ahoa mugitzen duen pertsonaia bat agertzen bada animazioan, elkarrizketan ahoan dituen keinuak ezagutu behar dituzte animazio-egileek emaitza errealista izan dadin. Debe conocer ciertas normas de fonética: Si la animación incluye un personaje que mueve su boca (hablar o cantar), los animadores necesitan un conocimiento de los gestos de la boca al pronunciar un diálogo para conseguir un resultado realista.

Materiala: Irudia

Gainera, animazioa sortzen duten mekanismoak ezagutu behar ditu animazio-egileak, kameretatik hasita animaziorako programa informatikoetara. Además el animador debe estar familiarizado con los mecanismos que crean la animación, desde las cámaras hasta los programas informáticos para animación.

Materiala: Irudia

Argiztaturiko oinarri honen gainean, pertsonaia baten mugimenduaren eboluzioa marrazten dute animazio-egileek ondoz ondoko gardenkietan. Sobre esta base iluminada los animadores dibujan en sucesivas transparencias la evolución del movimiento de un personaje.

Materiala: Irudia

Objektuen bolumenaren simulazioa: animazio-egileak marrazkiak eta ingeradak erabili ohi ditu bizitza errealean bolumena duten objektuak eta pertsonaiak islatzeko. Simulación del volumen de los objetos: Generalmente el animador utiliza dibujos y contornos para reflejar objetos y personaje que en la vida real tienen volumen.

Materiala: Irudia

Hori dela eta, animazio-egileak mugimendu baten fotogramaren gakoak erabaki behar ditu, adibidez pertsonaia bat oinez doanean. Por esta razón, el animador debe determinar los fotogramas claves de un movimiento, como por ejemplo, cuando un personaje camina.

Materiala: Irudia

Animazio-egileak bizia ematen die marrazkiei, mugimendu jarraituaren irudipena sortuz. Los animadores dan vida a sus dibujos, creando la ilusión de un movimiento continuo.

Materiala: Irudia