voltio

1
volt > voltio (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tentsioaren neurketa (voltetan). Medición de tensión (en voltios).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

b) Voltetan. b) Voltios.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Arku voltaikoa erreaktantzia baten bidez pizten da. Erreaktantzia horrek milaka volteko goi-tentsioko bulkada bat ematen du, 30.000 V artekoa. El encendido del arco voltaico se realiza a través de una reactancia que proporciona un impulso de alta tensión de miles de voltios, hasta 30.000 V.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

? 3. Aurreko praktikako datuak hartuta, kalkulatu zer intentsitate igarotzen den lanpara bakoitzetik, kontuan izanik 12 volteko tentsioz elikatutako zirkuitu bakun bat dela. ? 3. Con los datos de la práctica anterior, calcula la intensidad que circula por cada lámpara suponiendo que es un circuito simple alimentado con una tensión de 12 voltios.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

12 volt eta 55 watteko H7 lanpara batek zer argi-fluxu igortzen du? Una lámpara H7 de 12 voltios y 55 vatios, ¿qué flujo luminoso emite?

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

volt > voltio (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
RS-485 moldagailuek 5 volteko elikatze-iturria erabiltzen dute gehienetan. Los adaptadores RS-485 utilizan tí­picamente una fuente de alimentación de 5 voltios.

Materiala: Industria komunikazioak

VA-VB tentsio-diferentzialaren moduluak 1,5 eta 6 volt artekoa izan behar du; sentsibilitatea 0,2 volt da. El módulo de la tensión diferencial VA-VB debe de encontrarse entre 1,5 y 6 voltios; la sensibilidad es de 0,2 voltios.

Materiala: Industria komunikazioak

Bat logikoa hartzen da kontuan VA tentsioa VB tentsioa baino 0,2 volt handiagoa denean; eta zero logikoa hartzen da kontuan VB tentsioa VA tentsioa baino 0,2 volt handiagoa denean. Se considera uno lógico cuando la tensión VA es 0,2 voltios mayor que la tensión VB, se considera cero lógico cuando la tensión VB es 0,2 voltios mayor que VA.

Materiala: Industria komunikazioak

Kontuan izan VAB tentsioaren puntatik puntarako balioa 6 volt dela. Obsérvese que la tensión VAB tiene un valor de pico a pico de 6 voltios.

Materiala: Industria komunikazioak

Konexioa bi hariren bidez egiten da, eta, gainera, beharrezko tentsio-diferentzia 1,5 volt bakarrik da; RS-232 arauak, aldiz, 5 volt behar ditu, eta, ondorioz, zirkuituak 5 voltekin elikatzen dira. La conexión se realiza mediante dos hilos, además la diferencia de tensión necesaria es de tan sólo 1,5 voltios en contraste con los 5 voltios que requiere la norma RS-232, haciendo que los circuitos puedan ser alimentados con 5 voltios.

Materiala: Industria komunikazioak

+5 volt + 5 Voltios.

Materiala: Industria komunikazioak

Fabrikatzaileek +5 eta -5 volt edo +12 eta -12 volt arteko tentsioak erabiltzen dituzte. Los fabricantes utilizan tensiones de + 5 y -5 voltios o bien +12 y -12 voltios.

Materiala: Industria komunikazioak

AO hori 0 eta +5 volt artean elikatuz gero, eta saturazioa dagoen tokian lana eginaraziz gero (berrelikatze positiboarekin edo berrelikatzerik gabe), irteeran 0 maila izango dugu seinaleak alderaketa-maila lortzen ez badu, edo 1 maila sarrera-seinalea alderaketa-maila baino handiagoa bada. Si este AO lo alimentamos entre 0 y +5 voltios y hacemos que trabaje en la zona de saturación (con realimentación positiva o sin realimentación) tendremos a la salida un nivel 0 si la señal no alcanza el nivel de comparación, o un nivel 1 si la señal de entrada excede del nivel de comparación.

Materiala: Industria komunikazioak

+5etik +20 voltetara Desde +5 a +20 voltios

Materiala: Industria komunikazioak

b) C3 batean jarri (lineak zero volt izango ditu); deskodetzailea ez da hautatua egongo, eta, beraz, irteera guztiek zero volt izango dituzte. b) Poner /C3 a uno (en la lí­nea habrá cero voltios); el decodificador no estará seleccionado y por tanto en todas sus salidas habrá cero voltios.

Materiala: Industria komunikazioak