gainkarga

1
gainkarga > sobrecarga (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elurrak gainkarga bat eragiten du, 50 kg/m2 batez beste, eskualde bakoitzaren prezipitazioen arabera. Gainera, izotza urtzerakoan, ur horrek euri-uraren kalte berberak eragiten ditu. La Nieve, el primer efecto que produce es una sobrecarga estimada en unos 50 kg/m2 como media, ya que depende de las precipitaciones de cada región y el segundo efecto es en el deshielo, que produce los mismos daños que el agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Trastelekuak eraikitzeak gainkarga bat dakar berekin proiektatu gabeko estalkian, eta, horrenbestez, profesional kualifikatu baten azterlan teknikoaren bermea behar du, komunitatearekin adostuta; hala ez bada, zenbait arazo gerta litezke, hala nola estankotasuna haustea, ura isurtzea, hustubideak ezereztea eta abar. La construcción de Trasteros en principio producen una sobrecarga en cubierta no proyectada y que debe de tener un estudio técnico por parte de un profesional cualificado, con el correspondiente consenso por parte de la Comunidad, porque en caso contrario ocasiona rotura de la estanquidad, escorrentía del agua, anulación de desagües, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Egitura eramailea alde batera utzita, sistema horrek (2,5 Ud/m2) 7 kg/m2-ko gainkarga eragiten du estalkian. Muturreko klima-egoeretan, sistemak 1.500-2.000 kg/m2-ko karga jasan dezake. La sobrecarga que produce en la cubierta el sistema referido (2,5 Ud/m2), sin tener en cuenta la estructura portante, es de 7 kg/m2 y en condiciones climáticas extremas puede soportar por parte del sistema los 1.500-2.000 kg/m2.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Maldak 1/6 Portland zementuzko mortero-xafla bidez (7-8 cm-ko batez besteko lodiera eta gainazal talotxatu eta fina ditu) egin behar dira, edo errekako hondarraren ordez T-10 perlita-aleak erabiliko dira morteroa arintzeko eta gainkarga murrizteko. La formación de las pendientes se debe realizar con una chapa de mortero de cemento Portland 1/6, con espesor medio de 7-8 cm y superficie fratasada fina o sustituir la arena de rí­o por gránulos de perlita T-10, para aligerar el mortero y disminuir la sobrecarga.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Obrak edo gainkargek hori eskatzen dutelako, apar-eragileak hormigoi arina edo zelularra erantsitako zementu-esneak erabili behar badira, "lurrun-oztopo" bat egin beharko da forjatuaren goialdearen eta malden artean hotzeko asfalto-emultsioko bi geruza gurutzatu aplikatuz, 1-1,5 kg/m2-ko gutxieneko kontsumoarekin. Si por necesidades de obra o sobrecargas hay que emplear las lechadas de cemento aditivadas con espumantes hormigón ligero o celular, será necesario originar una "barrera de vapor" entre la cara superior del forjado y las pendientes con la aplicación de dos manos cruzadas de emulsión asfáltica en frí­o, con un

Materiala: Eraikinaren estalkia

egitura ezartzerakoan aintzat hartzen bada errekako agregakinezko geruza baten gainkarga jasan behar duela iragazgaiztea babesteko, honako mekanismo hau ezarri behar da: Si la estructura se calcula para soportar la sobrecarga de una capa de árido de rí­o como protección de la impermeabilización, el mecanismo sería el siguiente:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lehen kasuan, estalkia bestelako erabileretarako birgaitu behar bada, egiturazko azterlana egin behar da aldez aurretik, estalkiak zer gainkarga berri jasan behar dituen aztertzeko, eta, horren arabera, egiturazko elementuaren konposizioa berriz ere diseinatu, estankotasun-baldintza aintzat hartuta. En el primer caso, rehabilitación para otros usos, habrá que efectuar un estudio estructural previo para las nuevas sobrecargas a que va a ser sometida y en función de éste rediseñar la composición del elemento estructural, con la condicionante de estanquidad.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Filosofia horri jarraiki, zoladura berriaren gainkarga ezartzen diogu estalkiari, hau da, zementuzko morteroa gehi pieza zeramikoa, estalkia birgaitzeko produktu iragazgaizgarriak eta lagungarriak garrantzirik gabekotzat jo daitezkeelako. La sobrecarga de que dotamos a la cubierta, con esta filosofía, no es otra que la propia del nuevo solado, es decir, mortero de asiento + pieza cerámica, porque los productos de impermeabilización y auxiliares que componen la rehabilitación de la misma se pueden considerar sin valor apreciable.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Soluzio horretarako hobe da egituraren erresistentzia mekanikoa egiaztatzea, jasan behar duen gainkarga aintzat hartuta. Es aconsejable, en esta solución, el comprobar la resistencia mecánica de la estructura para la sobrecarga a que va a ser sometida.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gainkargak, izotza eta abar. Sobrecargas, Hielo, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia