microprocesador Bilatu microprocesador testuinguru gehiagotan

1
Zirkuitu integratuak
Zirkuitu integratuak
mikroprozesadore > microprocesador (415 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mikroprozesadore batean programa baten exekuzioa aztertzea Análisis de la ejecución de un programa en un microprocesador

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Mikroprozesadore motak Tipos de microprocesadores

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Mikroprozesadoreen arkitektura Arquitectura de los microprocesadores

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Memoriak, mikroprozesadoreak eta periferikoak Memorias, microprocesadores y periféricos

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontrol-unitateak, Unitate aritmetiko-logikoak, metagailuek eta erregistroek prozesadore zentralaren, mikroprozesadorearen edo PUZaren (Central Process Unit) parte dira, informazioa prozesatzeko elementu nagusiak baitira. La Unidad de Control, la Unidad Aritmética-Lógica, los Acumuladores y Registros forman el procesador central, microprocesador o CPU (Central Process Unit), precisamente porque son los principales elementos para el procesamiento de información.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Horrek esan nahi du bit hori batean jarri ezean, UARTak jaurtikitako etendurak ez direla mikroprozesadorera iritsiko. Esto implica que si este bit no se pone a uno, las interrupciones lanzadas por la UART no llegan al microprocesador.

Materiala: Industria komunikazioak

Behin etendura aukeratuta PICaren INT irteera aktibatzen da mikroprozesadorea eteteko. Una vez seleccionada la interrupción se activa la salida INT del PIC para interrumpir al microprocesador.

Materiala: Industria komunikazioak

Hurrengo irudiak PIC baten bloke-diagrama erakusten du, eta baita mikroprozesadorearekin eta S/I-rekin duen lotura ere. En la figura siguiente se muestra un diagrama de bloques de un PIC y su interconexión con el microprocesador y la E/S.

Materiala: Industria komunikazioak

Mikroprozesadorean oinarritutako sistema da; mikroak egiten du ia lan guztia, hau da, makina-kodeko instrukzioak exekutatzen ditu etengabe, erlojuak ezarritako abiaduraren arabera. En un sistema basado en microprocesador, es el micro quien realiza casi todo el trabajo, que consiste en ejecutar instrucciones en código máquina, de forma continua a la velocidad que impone el reloj.

Materiala: Industria komunikazioak

Bus horiek mikroaren hiru zatiak (barneko busak) lotzen dituzte, eta kanpora irteten dira mikroprozesadorearen orratzen bidez (kanpoko busak). Estos buses interconectan las tres partes del micro entre sí­ (buses internos) y salen al exterior a través de las patilllas del microprocesador (buses externos).

Materiala: Industria komunikazioak