tutor

1
tutore > tutor (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Izapidea beste edozein txangotarako bezalakoa izaten da; hau da, Eskola Kontseiluak onartu behar du, egonaldietan parte hartzen duten haurren fitxa indibidualak legezko tutoreek beteta eta sinatuta eduki behar dira, eta baita Gizarte Segurantzako txartelaren fotokopia ere. El trámite es el mismo que se sigue para cualquier otra excursión; es decir, la debe aprobar el Consejo Escolar, se debe disponer de las fichas individuales de los niños que participan en las colonias debidamente cumplimentadas y firmadas por los tutores legales, y de la fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.

Materiala: Jolasaren metodologia

Gurasoei edo legezko tutoreei baimena eskatzea, egun batzuk lehenago, eta haur bakoitzaren Gizarte Segurantzako txartelaren fotokopiari eranstea. Pedir la autorización a los padres o tutores legales con unos días de antelación y adjuntarlas con la fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social de cada niño.

Materiala: Jolasaren metodologia

Gainerako haurrak ez kutsatzeko, guraso edo tutoreek jarduera-arau batzuk errespetatu behar dituzte. Para evitar los posibles contagios del resto de los niños, se tendrán que respetar una serie de normas de actuación por parte de los padres o tutores.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Urte hauetan haurraren hizkuntza izugarri hazten da alde guztietatik. Hori dela eta, guraso edo tutoreen nahiz hezitzaile eta gainerako gizarte-eragileen (jangelako eta eskolaz kanpoko jardueretako begiraleen) esku-hartzeak koherentea, arautua, aberatsa eta estimulagarria izan behar du. El crecimiento vertiginoso en todos los aspectos del lenguaje del niño en estos años demanda una intervención coherente, pautada, rica y estimulante por parte, tanto de los padres o tutores como por parte de los educadores y demás agentes sociales (como los monitores de comedor y de actividades extraescolares).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Zentroan bertan, hezitzaile guztien zuzeneko arreta nabarmendu behar da, eta bereziki hezitzaile-tutorearena. Dentro del centro resalta el papel de atención directa de todos los educadores, y especialmente, el del educador tutor.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hezitzaile-tutorea ikastetxeko tutorearekin harremanetan egongo da aldizkako bileren bidez, Vanesak izan ditzakeen arazo guztiei jarraipena egin ahal izateko. El educador tutor estará en contacto con el tutor de la escuela mediante reuniones periódicas para poder seguir todos los problemas que Vanesa pudiese tener.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hezitzaile-tutoreak elkarrizketa izango du ikastetxearekin, eta neskatilaren eta antzemandako beharren eta abarren berri emango die. El educador tutor hará una entrevista con la escuela e informará sobre la niña, sobre las necesidades detectadas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zentroan ongi etorria dela azalduko diote, eta han arazoak dituzten haur gehiago bizi direla eta lagunak izango direla. Hezitzaile-tutorea izango duela aipatuko diote, eta hark konponduko dituela zuzenean Vanesak dituen larritasunak eta arazoak; gainera, jakinaraziko diote hezitzaile-tutorea arduratuko dela modu berezian bera zaintzeaz. Que ella en el centro es muy bien recibida, que allí­ viven otros niños que también tienen problemas y que éstos serán sus compañeros, que va a tener un educador tutor que será quien solucione de manera más directa sus angustias y problemas y que velará por ella de manera especial.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Batzuetan, ezkutuan aritzen da negarrez eta hezitzaile-tutorearengana asko gerturatzen da laguntza irudi moduan. A veces llora a escondidas y se apega bastante a su educador tutor como figura de apoyo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hasierako behaketa horietatik abiatuta, hezitzaile-tutoreak Vanesaren sarrerako txostena edo hasierako txostena egingo du (alderdi hauek hartzen ditu kontuan: eguneroko bizitza, gizarte alorra, ikastetxea, familia...) eta banakoari egokitutako heziketa-programa prestatzeko balioko du. A raí­z de todas estas primeras observaciones el educador tutor elabora un informe de entrada o informe inicial de Vanesa (que incluye aspectos de vida cotidiana, ámbito social, ámbito escolar, ámbito familiar...), el cual servirá para elaborar la programación educativa individualizada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

2
zurkaitz > tutor (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
ureztapena, zurkaitzak haize babesak erlauntzak, etab. riego, tutores cortavientos, colmenas, etc.

Materiala: Nekazaritza

Ahienak eta zurkaitzak lotzeko elementuak berrerabilgarriak edo behin bakarrik erabiltzekoak izan daitezke. Los elementos de atado de sarmientos y tutores pueden ser reutilizables o no reutilizables.

Materiala: Nekazaritza

Landareei, hazten hasten direnean, babesak eta zurkaitzak jartzen zaizkie, beren bizialdiko lehen faseetan laguntzeko. Las plantas en los primeros inicios del crecimiento se les ponen protectores y tutores con el objetivo de ayudarles en los primeros estadios de su vida

Materiala: Nekazaritza

Zurkaitzak altzairuzkoak edo banbuzkoak izan daitezke. Los tutores pueden ser de acero o de bambú

Materiala: Nekazaritza

Ainguratze txarra; hori dela eta, zurkaitza behar du. Mal anclaje por lo que necesita tutor

Materiala: Nekazaritza

zenbait landare tente hazten direnez, abarreztatu beharra duten beste landare batzuen zurkaitz bihurtzen dira. el porte erecto de ciertas plantas sirve de tutor de otras que precisan enramarse.

Materiala: Nekazaritza

artoaren zurtoina zurkaitz gisa baliatuko du babarrunak. el tallo del maíz hará de tutor para la alubia.

Materiala: Nekazaritza

labore monofito gisa ezartzea badago, baina zurkaitz lana egingo duen zereal batekin (oloa, garia edo garagarra) edo belardiko gramineo batekin (llollobelar italiarra) nahasturik ereitea gomendatzen da. puede establecerse como cultivo monófito, pero se aconseja sembrar la veza mezclada con un cereal (avena, trigo o cebada) o una gramínea pratense (raigrás italiano) que ejercen de tutor

Materiala: Nekazaritza