proiekzio Bilatu proiekzio testuinguru gehiagotan

1
proiekzio > proyección (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Edisonek kinetoskopioa asmatu zuen, baina ez zuen ikusi proiekzioak jende askoren aurrean ematearen abantaila komertziala, eta txanpon-makina bat gauzatu zuen, irudiak banaka ikusteko sistema batekin, zeinen bi zulotatik irudi txikia ikus baitzitekeen. Edison, que inventó el kinetoscopio, no supo ver la ventaja comercial de las proyecciones en masa y habilitó una máquina de monedas, con un sistema de visionado individual con dos orificios por los que se veía una pequeña imagen.

Materiala: Irudia

Estatikoa dena proiekzioan bizidun bihurtzea lortzea da animazio-zinemaren printzipioa. El principio del cine de animación es lograr que algo estático tome vida durante la proyección.

Materiala: Irudia

Marrazkiak izan beharrean, animazioa plastilinazko figurak edo panpinak erabiliz egiten bada, panpinari atzealde edo eszenatoki batean eginiko zenbait argazki erabiltzen dira, posez pose. Jarrera aldatuz, mugimendu irudipena sortuko da 24 irudi/s-ko fotograma horien proiekzioan. Si en vez de ser dibujos, la animación se hace utilizando muñecos o figuras de plastilina, se trata de una serie de fotos tomadas al muñeco sobre un fondo o escenario, pose a pose, en las que se cambia su postura, de tal forma que la proyección de esas f

Materiala: Irudia

Hortaz, marrazki bakoitzak independentzia estatikoari uko egin, eta marrazki multzo bateko beste osagai bihurtzen da, eta osagai horretako bakoitzak proiekzioan irudi jarraituaren mugimendua ematen du. Por tanto, cada dibujo renuncia a su independencia estática para convertirse en un elemento más de todo un caudal de dibujos, que durante su proyección genera la imagen continua en movimiento.

Materiala: Irudia

Zinemaren historiako lehen ikusleek uste zuten magia kontua zela, eta zenbait ikaraz ateratzen ziren proiekzio-aretotik. Los primeros espectadores de la historia del cine pensaban que era cosa de magia y algunos hasta salían espantados de la sala de proyección.

Materiala: Irudia

Ondoren, fotograma horien proiekzioaren bidez, hartutako mugimendua berreskuratzen da. Después, mediante la proyección de esos fotogramas se recupera el movimiento captado.

Materiala: Irudia

Animazio-zinemaren funtsa: marrazki estatikoak "bizidun" bihurtzen dira proiekzioan. La esencia del cine de animación: dibujos estáticos toman "vida" en la proyección.

Materiala: Irudia

Hots, akzio-denboraren (denbora diegetikoa) eta proiekzio-denboraren arteko berdintasuna (filmeko denbora). Es decir, igualdad entre el tiempo de acción (tiempo diegético) y el de proyección (tiempo fí­lmico).

Materiala: Irudia

Ikuspuntu teknikotik, ekintza fotografikoaren bidez irudiak konposatu eta irudikatzeko artea da zinema, ondoren mugimendu sentsazioa eskaintzen duen proiekzioan erreproduzitzeko. Gure zentzumenek hauteman eta gure kontzientziak eta sormenak aztertzen dute sentsazio hori. Desde un punto de vista técnico, el cine es el arte de componer y representar imágenes) mediante el acto fotográfico, para después reproducirlas en una proyección que ofrece la sensación de movimiento, que es percibida por nuestros sentidos, y que es analizada por nuestra conciencia e imaginación.

Materiala: Irudia

Proiekzioan "Ureztatzaile ureztatua"ren fotograma bat ageri da. Lumiére anaiek lan horretan fikzioa txertatu bazuten ere, oso gutxitan egiten zuten hala. En la proyección se aprecia un fotograma de "El regador regado", una de la pocas obras de los Lumiére que incorpora la ficción.

Materiala: Irudia

proiekzio > proyección (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Piezaren proiekzioak dituen kuboaren garapen-prozesua3. irudianageri da. El proceso de desarrollo del cubo con las proyecciones de la pieza se representa en laFig. 3.

Materiala: Krokizazioa

Proiekzio-kuboaren sei aurpegiak kontuan hartu eta behatzaileak piezari begiratzeko posizio desberdinak hartzen dituela imajinatu beharrean, emaitza bera lortuko da baldin eta plano bakarra kontuan hartzen bada (marrazteko erabiltzen den paperezko orria litzateke plano hori) eta pieza 90° birarazten bada zenbait aldiz, behatzailea posizio berean dagoen bitartean, paperezko orriari goitik begiratzen diola. En lugar de considerar las seis caras del cubo de proyección e imaginar que el observador adopta distintas posiciones para mirar la pieza se llegará al mismo resultado si se considera un sólo plano (la lámina de papel sobre la que se dibuja) y se imprime a la pieza giros de 90° mientras el observador se mantiene en la misma posición mirando la hoja de papel desde arriba.

Materiala: Krokizazioa

Orain, proiekzio-kuboaren goiko aurpegia plano horizontalean dago (PH), eta aurreko aurpegietako bat plano bertikalean (PB). Ahora la cara superior del cubo de proyección se halla en el plano horizontal,P.H., y una de las caras anteriores en el vertical,P.V.

Materiala: Krokizazioa

PiezaPBplanoaren gainean proiektatzen bada 1 norabidean Abista lortzen da;PHplanoaren gaineko proiekzioa 2. norabidean Bbista da; eta horrela hurrenez hurren (8. irudia . Si se proyecta la pieza sobre el planoP.V. en la dirección 1 se obtiene la vistaA, la proyección sobre elP.H. en la dirección 2 es la vistaB, así sucesivamente (Fig. 8).

Materiala: Krokizazioa

Deskribatutako proiekzioetatik lortutako bistak dauzkan proiekzio-kuboaren garapena, kasu honetan, beste modu batean egiten da (9. irudia . El desarrollo del cubo de proyección con las vistas que resultan de las proyecciones descritas se realiza, en este caso, de manera diferente (Fig.9).

Materiala: Krokizazioa

Ohar orientagarri gisa, esan daiteke pieza konkaboetan, adibide honetan bezala, komeni dela behatzaileak proiekzioetan pieza horien bereizgarria den konkabotasuna ikustea. Como norma orientativa, puede decirse que en piezas cóncavas, como la del ejemplo que nos ocupa, debe procurarse que el observador vea, en las distintas proyecciones la concavidad que las caracteriza.

Materiala: Krokizazioa

Pieza batek proiekzio-planoekiko zeihar dagoen elementuren bat baldin badu, elementu horren proiekzio ortogonaletako batzuk deformatuta irudikatuko dira. Si una pieza tiene un elemento oblicuo respecto de los planos de proyección algunas de las proyecciones ortogonales de éste se representan deformadas.

Materiala: Krokizazioa