ekoizle Bilatu ekoizle testuinguru gehiagotan

1
ekoizle > fabricante (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eroale bakoitzari dagokion sekzioa kalkulatzeko jasaten duen korrontea erabil daitekeen arren (datorren puntuan ikusiko dugun moduan), ohikoena da autoen ekoizleek sekzio estandar batzuk erabiltzea, korrontea ematen dioten elementu edo aparatu bakoitzaren arabera. Aunque se puede calcular la sección correspondiente a cada conductor en función de la corriente que soporta, como veremos en el punto siguiente, lo más frecuente es que los fabricantes de vehí­culos automóviles adopten unas secciones estándar, en función de cada elemento o aparato al que suministra corriente.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Taula autoen ekoizleek erabili ohi duten kable-sekzioetatik abiatuta osatu da. La tabla está confeccionada a partir de las secciones de cables, que generalmente son utilizadas por los fabricantes de automóviles.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Ibilgailuaren ekoizleak loturaren edo konektorearen informazioa ematen du, ibilgailu barruko kokapen zehatza emanez. El fabricante del vehí­culo proporciona la información del empalme o conector, localizándolo dentro del vehí­culo en el lugar exacto.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Autoen ekoizleek bi kokapen-sistema hauek erabili ohi dituzte: Los fabricantes de automóviles hacen referencia a dos sistemas de localización:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

1.2 irudiko eskema berlina motako ibilgailu bati dagokio, eta osagaien sinbologia ekoizlearena berarena da; egun, erabiltzeari utzi zaio, baina interesgarria da haren irudikapen-gaitasunagatik. El esquema representado en la figura 1.2, pertenece a un vehí­culo tipo berlina con simbología de los componentes propia del fabricante, actualmente en desuso, pero de gran interés por su capacidad ilustrativa.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Ekoizle bakoitzak bere prozedura du drainatze-korronteak topatzeko. Cada fabricante tiene su propio procedimiento para la localización de drenajes de corriente.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Prozedura egokia erabiltzen dela bermatzeko, ibilgailuaren ekoizleari galdetu behar zaio. Para asegurarse de utilizar el procedimiento adecuado se debe consultar al fabricante del vehí­culo.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Jarraitu zehaztasunez ekoizlearen jarraibideei. Seguir las instrucciones del fabricante fielmente.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Aire-poltsekin zerikusia duten lanetan, bateria deskonektatu eta zorroztasunez jarraituko diegu ekoizlearen urrats eta gomendioei. En trabajos relacionados con airbag, desconectamos la batería y seguiremos fielmente los pasos y recomendaciones estipulados por el fabricante.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

a) Masa-puntuak ekoizlearen planoetan kokatuta eta adierazita daude. a) Los puntos de masa están localizados y señalados en planos del fabricante.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

ekoizle > fabricante (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makina, aparatu, tresna, substantzia, lan- nahiz garraio-ekipamendu eta babes kolektibo eta indibidualerako ekipamendu guztiak erabili, jarri, mantendu eta zaintzea. Gainera, oro har beren jardunean erabili dituzten baliabideak ere ekoizleak edo hornitzaileak nahiz Prebentzio Zerbitzuak emandako jarraibide eta aholkuen arabera erabili beharko ditu. Utilizar, colocar, mantener y cuidar todas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de trabajo y transporte, equipos de protección colectiva e individual y, en general, todos aquellos medios con los que desarrollen su actividad según las instrucciones y consejos del fabricante o suministrador, as

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Begiratzea ea makina, aparatu, tresna, substantzia, lan- nahiz garraio-ekipamendu, babes kolektibo zein indibidualerako ekipamendu guztiak erabili, jarri eta zaintzen diren eta mantentze-lanak egiten zaizkien. Eta oro har, langile guztiek beren jardunean erabiltzen dituzten baliabide guztiak ekoizleek edo hornitzaileek eta Prebentzio Zerbitzuak emandako jarrai Verificar que se utilizan, colocan, mantienen y cuidan todas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de trabajo y transporte, equipos de protección colectiva e individual y, en general, todos aquellos medios con los que los trabajadores a su cargo desarrollen sus actividades, según las instrucciones y cons

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horrez gain, enpresak erabili beharreko produktu mota oro erostean (olioak, pinturak, koipe-kentzaileak eta abar) hornitzaileari edo ekoizleari SEGURTASUN-FITXA TEKNIKOA egiteko eskatu behar zaio (16 puntuz osatutako fitxa horretan zehazten dira ezaugarriak, erabiltzeko prozedura, erabilera debekatuak eta abar). Independientemente de esto, cuando se compre de cualquier tipo de producto (aceites, pinturas, desengrasantes, etc.) que sea utilizado por esta empresa, solicitar al suministrador o fabricante la FICHA Tí‰CNICA DE SEGURIDAD del producto (ficha compuesta por 16 puntos que definen sus caracterí­sticas, modo de empleo, usos prohibidos, etc.).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

2
ekoizle > productor (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haren bitartez, ekoizleak lehiakideengandik bereizteko gai izan behar du. A través de él, el productor ha de ser capaz de diferenciarse del resto de la competencia.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

bikote ezkonberri batek eztei-bidaian Karibeko uharte batera joatea erabakitzen badu, bidaiaren eta eskaintza osagarriaren ekoizleak hauek hartu behar ditu kontuan: Cuando una pareja de recién casados decide irse de viaje de novios a una isla del Caribe, el productor de ese viaje y de toda la oferta complementaria que pueda elegir esa pareja, debe de:

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Oso lanabes lagungarriak dira ekoizlearentzat, produktuaren garapen globala ahalik eta modu onenean egiteko, salneurria jartzeko eta banaketa- eta komunikazio-modu egokienak aukeratzeko aurreikusitako bezeroaren eta produktuaren arabera balio dutelako. Estas herramientas ayudan al productor ya que le permiten realizar el desarrollo del producto global de la mejor manera, aplicarle el precio, así­ como averiguar la forma de distribución y de comunicación más adecuadas, según el tipo de producto y de cliente al que se ha pensado dirigirlo.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Ageriko zatia produktu globalak osatzen du; ekoizleek bezeroei eskaintzen dietena da. Una parte tangible la constituye el producto global, tal y como es ofrecido por los productores a los clientes.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Horretarako, turismo-ekoizleek azpiegitura eta ekipamendu garrantzitsuak behar dituztenez, industria-produktu asko kontsumitzen dituzte, Para ello los productores turí­sticos necesitan contar con importantes infraestructuras y equipamientos, convirtiéndose así­ en grandes consumidores, de productos industriales:

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Elikagai-ekoizleei elikadura-segurtasunerako programen aurrebaldintzak ezartzen dizkien araua da, elikadura-segurtasunaren arriskuak kontrolatzen laguntzeko. Norma que cubre prerrequisitos de los programas de seguridad alimentaria para los productores de alimentos con el propósito de asistir en lo referido al control de los peligros de la seguridad alimentaria.

Materiala: Ostalaritza

Kontsumitzaileek gero eta gehiago eskatzen dituztenez horrelako produktuak elaborazioen higiene- eta osasun-kontrola areagotu egin da, eta ekoizleek ardura handiz jardun behar dute, neurri guztiak zorroztasunez betez, elikagaia nahiz kontsumitzailea babesteko. Debido al constante aumento de la demanda de este tipo de productos por parte de los consumidores se ha aumentado el control higiénico y sanitario de las elaboraciones, exigiendo a los productores una exhaustiva puesta en práctica de las medidas necesarias para la protección del alimento y protección del consumidor

Materiala: Ostalaritza

3
ekoizle > productor (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ingalaterran eta Estatu Batuetan asko estimatzen da aurremasterizazio-prozesuaz arduratzen den pertsona, Espainian ia garrantzirik ematen ez zaion arren. Pertsona horrek beharrezko tratamendua egingo dio zintari, eta, horretarako, estudioan lortutako emaitza ondo ezagutu beharko du. Beraz, emaitza optimizatzen saiatuko da, ekoizlearekin batera. Una figura muy apreciada en Inglaterra y Estados Unidos, apenas conocida en España, es sobre la que descansa el proceso de premasterización, y que se ocupa de efectuar el tratamiento necesario de la cinta conociendo bien el resultado obtenido por el estudio y que, junto con el productor, tratan de optimizar el resultado.

Materiala: Soinu profesionala

Estudioko monitore nagusia ez da ekoizleak txunditzeko erabiltzen den bigarren mailako osagaia. El monitor principal del estudio no es un elemento secundario que se usa tan sólo para impresionar a productores.

Materiala: Soinu profesionala

Esaterako, ingeniariek eta ekoizleek hainbat termino erabiltzen dituzte soinuaren kalitatea deskribatzeko. Ingenieros y productores emplean diversos términos para describir la calidad de sonido.

Materiala: Soinu profesionala

Kontuan hartu behar da gero eta musikari nahiz ekoizle gehiagok nahiago dutela instrumentuak kontrol-gelan bertan grabatzea. Tengamos en cuenta que cada vez más, músicos y productores prefieren grabar directamente los instrumentos en la sala de control.

Materiala: Soinu profesionala

Bestalde, musika-programa oso aldaketa gutxirekin iristen da etxeetara. Izan ere, segur aski astetxo batzuk lehenago ekoizleek eta ingeniariek estudioko kontrolean entzundako jatorrizkoaren kopia oso duina izango da. Por otra parte, el programa musical llega muy poco alterado, siendo una copia muy digna del original que, seguramente, pocas semanas antes escuchaban productores e ingenieros en el control del estudio.

Materiala: Soinu profesionala

Noski, musikariak, moldatzaileak eta ekoizleak txandakatu egiten dira diskoa grabatzeko prozesuan, baina teknikaria da hartualdi bakoitzaren eta garbitasunaren arduraduna, eta berak erabili eta aukeratu beharko ditu osagai egoki guztiak. Beraz, etengabe kontzentratuta egon behar du, eta horrek asko nekatzen ditu gorputza eta burua. Naturalmente, los músicos, los arreglistas e incluso los productores, se turnan durante el proceso de grabación de un disco, pero sobre el técnico descansa siempre la responsabilidad de cada toma, la limpieza de las mismas, la utilización y elección de todos los elementos adecuados y ello exige un nivel constante de concentración que originará un gran agotamiento fí­sico y mental.

Materiala: Soinu profesionala

Ikustekoa da ekoizlearen aurpegia, teknikaria zerbait garrantzitsua "ezabatzeagatik" iraindu ondoren hark ahaleginik gabe toki berean berriro jartzen duenean! ¡Hay que ver la cara del productor, después que haya insultado al técnico por "borrar" una cosa importante, cuando se vuelve a poner en su sitio sin ningún esfuerzo!

Materiala: Soinu profesionala

4
ekoizle > productor (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hazi ekoizleek halako barietateak ere saltzen dituzte. Los productores de semillas también venden estas variedades

Materiala: Nekazaritza

% hori da, ekoizleak ziurtatzen duenez, ernatuko diren hazien ehunekoa baldin eta iraungitze data iritsi aurretik ereiten badira. Es el % en peso de semillas que el productor nos garantiza que germinan, siempre que se siembren antes de la fecha de caducidad

Materiala: Nekazaritza

Horrek guztiak laboreak planifikatzea eta lurzoruaren ezaugarrietara eta ekoizlearen beharretara egokitutako txandakatze bat lantzea eskatzen du, eta, bide batez, lurzorua ongarritzeko premiei erantzutea Esto exige una planificación de los cultivos para elaborar una rotación adaptada a las características del suelo a las necesidades del productor y atender de paso las necesidades de fertilización del suelo

Materiala: Nekazaritza

Arau edo protokolo espezifiko batean biltzen diren ziurtapen eskakizunok honako gai hauetan ardazten dira: ingurumen gaietan (esaterako, lurzoruaren kontserbazioa uraren babesa baliabide naturalen iraunkortasuna pestizidak erabilera eta praktika onei jarraituz erabiltzea), gizarte gaietan (esaterako, ekoizlearen diru sarrerak langileen eskubideak laneko osasuna eta segurtasuna etab.) edo produkzioaren beste alderdi batzuetan (baso artzaintza, animalien ongizatea etab.). Estos requisitos de certificación contenidos en una norma o protocolo específico, se focalizan en cuestiones ambientales (tales como conservación del suelo protección del agua sustentabilidad de los recursos naturales, uso de plaguicidas conforme a buenos usos y prácticas) o a cuestiones sociales (tales como ingresos del productor derechos de los trabajadores salud y seguridad en el trabajo etc.) o bien a otros aspectos de la producción (manejo silvopastoril, bienestar animal etc.)

Materiala: Nekazaritza

Ekoizleek saria jaso behar dute ezaugarri bereziak dituen produktu bat lortzeko egindako ahaleginaren truke Los productores precisan de una recompensa al esfuerzo realizado para conseguir un producto con unas características diferenciadas.

Materiala: Nekazaritza