argiztapen

1
argiztapen > alumbrado (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Automozioan, beti daude lanpara eramangarriak, eremu jakin batzuk argiztatzeko aukera ematen dutenak, baina badaude berariazko argiztapena duten eremuak ere, hala nola pintatze-kabina edo -labea. En automoción siempre suelen existir lámparas portátiles que nos permiten iluminar zonas en concreto, pero también existen zonas con alumbrado especí­fico como la cabina de pintado u horno de pintado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kabina barruko argiztapenari esker, pintatzaileak itzalik eta itsualdirik gabe lan egin dezake. Dentro de la cabina, el alumbrado es tal que el pintor trabaja sin sombras ni deslumbramientos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

? 7. SEAT 600 ospetsua klasiko bat da. Zure ustez, zer lanpara erabiliko ditu argiztapen nagusiak? ? 7. El famoso SEAT 600 (todo un clásico), ¿qué tipo de lámpara crees que debe utilizar en el alumbrado principal?

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Argiztapen osagarria Alumbrado auxiliar

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Mota honetako lanparak, autoen argiztatze-argietan erabiltzekoak, oso gutxi erabiltzen dira (R2), eta haien aplikazio-eremu orokorrak dira argiztapen eta argi osagarriak. Este tipo de lámparas, para el uso en faros de alumbrado en automóviles, está en extinción (R2), y su campo de aplicación por lo general es el alumbrado auxiliar y faros adicionales.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

argiztapen > iluminación (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Languneetako argiztapena Iluminación en los lugares de trabajo.................................................

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Argiztapenak matxurarik izanez gero, argiztapena behar duten ebakuazio-bide eta -irteerek larrialdiko argiztapena izango dute, behar adinako intentsitatekoa. En caso de avería de la iluminación, las vías de evacuación y salidas de evacuación que requieran iluminación tendrán una iluminación de emergencia de suficiente intensidad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Argiztapena segurtasun-seinaleen zati izan daiteke, baina betiere erosotasunaren oinarrizko elementu bat da, eta segurtasuna areagotzeko modu bat, bai zirkulazio-bideetan, bai jarduera bera burutzeko garaian. La iluminación puede formar parte de la señalización de seguridad, pero siempre es un elemento básico de confort y una forma de aumentar la seguridad tanto en vías de circulación como del propio desarrollo de la actividad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Argiztapenak lanaren ezaugarrietara egokitu behar du, segurtasuna eta osasuna eta lanaren ikusmen-eskakizunak kontuan hartuta. La iluminación deberá adaptarse a las caracterí­sticas del trabajo, teniendo en cuenta la seguridad y la salud y las exigencias visuales del trabajo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Languneetako argiztapena Iluminación en los lugares de trabajo

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hainbat kontzeptu datozkigu burura autoan gaudenean: iluntasuna, argiztapena, itsualdia, etab. Conceptos tales como oscuridad, luz, iluminación, deslumbramiento, etc., nos vienen a la cabeza en el momento de circular en un automóvil.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

12 Panelaren argiztapena 12 Iluminación de panel

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Pizgailuaren argiztapena Iluminación del encendedor

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Berogailu-sistemaren aginteen argiztapena Iluminación de los mandos del sistema de calefacción

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

- haizetako izotza kentzeko gailu elektrikoaren agintearen taldea pizgailua hauts-ontziaren argiztapena larrialdi-argien etengailua - grupo de mando del desescarchador eléctrico del parabrisas - encendedor - iluminación del cenicero - interrup. de las luces de emerg.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

argiztapen > iluminación (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Argiztapena Iluminación

Materiala: Animazio turistikoa

lDisc-jockeyarentzako,argiztapenerako eta musikarako kabinak. lCabinas para eldisc-jockey,la iluminación o la música

Materiala: Animazio turistikoa

B) Argiztapeneko ekipamendua B) Equipamiento de iluminación

Materiala: Animazio turistikoa

argiztapen > iluminación (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala, oinarrizko kolore bati dagokion argiztapena jasotzen du kameraren argi-analizatzaile bakoitzak: berdea, urdina eta gorria. De esta forma, cada analizador de luz de la cámara recibe la iluminación correspondiente a un color básico: verde, azul y rojo.

Materiala: Irudia

o Argazkiak egitea objektiboen sormena, argiztapena, eremu-sakonera, etab. erabiliz. o Elaboración de fotografías usando la creatividad de los objetivos, iluminación, profundidad de campo, etc.

Materiala: Irudia

Argiztapena. Iluminación.

Materiala: Irudia

Marrazkietan hainbat arlotako oharrak jartzen dira: pertsonaien eta kameraren mugimenduak, argiztapena, soinua edo ikusizko keinuak. Estos dibujos incluyen las anotaciones sobre los movimientos de los personajes y de la cámara, la iluminación, el sonido o los gestos visuales.

Materiala: Irudia

o Filmaketaren xehetasun guztiak prestatzea da aurreprodukzioa: halaxe gertatzen da kokapenen, pertsonaien, argiztapenaren eta abarren kasuan. o La preproducción es la preparación de todos los detalles del rodaje, como es el caso de las localizaciones, los personajes, la iluminación, etc

Materiala: Irudia

Operazioak espezialitatean hauxe irakasten da: irudia eta soinua hartzen, nahasketa, efektuak erabiltzen, zinemako muntaketa, soinu-muntaketa eta bideo-postprodukzioa egiten, musika-girotzea antolatzen, argiztapena, grafismoa eta laborategi-tratamendua bideratzen, konposizioa eta marrazketa gauzatzen, eta, horiez gainera, dekoratuak eta pinturaren historia ere ikasten dira. La especialidad de Operaciones comprende la toma de imagen y sonido, la mezcla, la utilización de efectos, montaje de cine, montaje sonoro y postproducción en ví­deo, la ambientación musical, la iluminación, el grafismo y el tratamiento de laboratorio, la composición y el dibujo

Materiala: Soinu profesionala

Hauek irakasten dira Programen errealizazioa espezialitatean: irudiaren hizkuntza eta soinuaren erabilera; gidoia eta errealizazioaren teoria eta praktika eta aktoreen zuzendaritza; musika- nahiz zinema-muntaketa eta bideo-postprodukzioa; argiztapena, adierazpide gisa; marrazketa, dekoratuaren eta haren oin-planoaren azterketaren euskarri gisa; musikaren, La especialidad de Realización de Programas comprende el lenguaje de la imagen y la utilización del sonido, el guión y la teoría y práctica de la realización y dirección de actores, el montaje en sus tres vertientes, musical, cine y postproducción de ví­deo, la iluminación como forma de expresión, el

Materiala: Soinu profesionala

argiztapen > iluminación (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Monitorearen orientazioa, kokapena eta argiztapena aldatuta, modu egokian egiteak eta desegokian egiteak zer eragin sortzen duen aztertu. Modificando la orientación, colocación e iluminación del monitor, comprobar los efectos de hacerlo de forma adecuada e inadecuada.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

13. irudia - Argiztapena Ilustración - Iluminación

Materiala: SCADA sistemak

Polaritate positiboarekin distirak gutxiago detektatzen dira pantailak argiztapen handiagoa duelako eta ertzak garbiagoak direlako. Con polaridad positiva, los brillos se aprecian menos al tener mayor iluminación de pantalla y los bordes son más ní­tidos.

Materiala: SCADA sistemak

Polaritate negatiboarekin pantailak argiztapen gutxiago duenez, irudien keinadak (flicker) gutxiago ikusten dira eta ikusmen-arazoak dituztenentzat errazagoa izan ohi da irakurtzea (hizkiek distira egiten dute eta handiagoak dirudite atzealdean nabarmentzen direlako). Con polaridad negativa, al haber menos iluminación de pantalla, el parpadeo de las imágenes (flicker) es menos acusado y es más fácil de leer para personas con problemas de agudeza visual (las letras brillan y parecen más grandes al destacar sobre el fondo).

Materiala: SCADA sistemak

Bi horien arteko tartean (fotopikoa eta eskotopikoa), bereizketa kromatikoaren gaitasuna argiztapen-mailarekin batera murrizten da. En la zona intermedia entre estas dos (fotópica y escotópica) se observa que la capacidad de distinción cromática disminuye con el nivel de iluminación.

Materiala: SCADA sistemak

Ingurunea (argiztapena, tenperatura, hezetasuna). El entorno (iluminación, temperatura, humedad).

Materiala: SCADA sistemak

Argiztapena Iluminación

Materiala: SCADA sistemak

Kontuan hartu beharreko puntu garrantzitsua lan-eremuaren argiztapena da, eta ez bakarrik kantitatea, baita banaketa ere. Un punto importante a tener en cuenta es la iluminación del área de trabajo, no sólo por su cantidad, sino también por su distribución.

Materiala: SCADA sistemak

Argiztapen orokorrak eta bereziak (laneko lanparak), beharrezkoa denean, argiztapen-maila egokia eta pantailaren eta ingurunearen arteko luminantzia egokia bermatu behar dute, betiere, lan mota, erabiltzailearen ikusmen-beharrak eta erabilitako pantaila mota kontuan izanda. La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea necesaria, deberán garantizar unos niveles adecuados de iluminación y unas relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, habida cuenta del carácter del trabajo, de las necesidades visuales del

Materiala: SCADA sistemak

18. irudia Argiztapenaren oreka. Ilustración Equilibrio en la iluminación.

Materiala: SCADA sistemak

argiztapen > iluminación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurrerapen zientifiko eta teknologikoak (argiztapen-sistema, material berriak, ikusizko hedabideak). Los avances cientí­ficos y tecnológicos (sistema de iluminación, nuevos materiales, medios visuales de difusión).

Materiala: Gozogintza

d) Azpiegitura (daukagun argiztapen-sistema, euskarri-motak, sarbideak, etab.). d) Infraestructura (sistema de iluminación disponible, tipo de soportes, accesos, etcétera).

Materiala: Gozogintza

emaitza aurrekoaren antzekoa da eta, gainera, isladen arazoak sortzen ditu, argiztapena eta ikus-angelua direla-eta. el resultado similar al anterior, con el agravante que suele comportar problemas de reflejos debidos a la iluminación y al ángulo de incidencia visual.

Materiala: Gozogintza

Bien orientazioak eta aldakortasunak hainbat argiztapen-mota eta itzal-joko erabiltzea erraztuko dute: La orientación de ambas y su versatilidad favorecerán el recurso a los distintos tipos de iluminación y juego de sombras:

Materiala: Gozogintza

Puntu honetan betetzean bezalako irizpidea erabiliko dugu, baina kontuan hartu behar dugu argiztapena, lekua, etab. En este punto seguimos el mismo criterio que en el llenado pero hay que tener en cuenta la iluminación, el lugar, etc.

Materiala: Gozogintza