seinale analogiko

1
seinale analogiko > señal analógica (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
SEINALE ANALOGIKOEN TRATAMENDUA diskretizazioa, digitalizazioa erresoluzioa, laginak normalizatzea, eskalatzea TRATAMIENTO DE SEÑALes ANALÓGICAS: discretización, digitalización resolución muestreo normalizado, escalado

Materiala: Sistemen integrazioa

Seinale analogikoa Señal analógica

Materiala: Sistemen integrazioa

Seinale analogikoko sarrera batean, tentsio- edo intentsitate-mailaren balio jarraitua aldatu egiten da, balio maximo eta minimo banaren artean (tartea). En una entrada de señal analógica, hay una variación de un valor continuo de niveles de tensión o intensidad entre un valor máximo y mínimo (rango).

Materiala: Sistemen integrazioa

Balioak ez dira jarraituak (ez dago lerro jarraiturik). Aldiz, bereizita daude hala denborari nola magnitudeari begira, eta denbora-balioen (neurketa-aldiuneak) eta anplitude-balioen arteko intersekzioak osatzen ditu. Edozein anplitude-balio har dezakete; hots, seinale analogikoaren balioa neurtu zen aldiunean. Ahora ya no hay una continuidad de valores (una línea continua), sino un conjunto de puntos separados en tiempo y magnitud, formados por la intersección de valores de tiempo (en los instantes de medición y valores de amplitud, que pueden tomar cualquier valor en amplitud (el valor que tuviera la señal analógica en el instante en el que se midió).

Materiala: Sistemen integrazioa

Seinale diskretu bat da, anplitude balioak edozein baliotan geratzen ez zaizkionak; hau da, ez zaizkio gelditzen seinale analogikoak zuen balioan diskretizatzeko neurtu zen unean, baizik eta anplitude-balio posibleen multzo bati egokitzen zaizkio. Se trata de una señal discreta en la que los valores de amplitud no se quedan en cualquier valor es decir, no se quedan en el valor que tenía la señal analógica al medir para discretizarla, sino que se ajustan a un conjunto fijo de valores posibles de amplitud.

Materiala: Sistemen integrazioa

Seinale analogikotik seinale digital bitarrerako bihurketa 4.6 irudian ikusten da. En la figura 4.6, se muestra la conversión de una señal analógica a otra digital binaria.

Materiala: Sistemen integrazioa

Alabaina, benetako seinale analogiko baten antzekoak izan daitezke, hainbat eta hainbat denbora- eta anplitude-balioren laginketa egiten bada. Sin embargo con un muestreo de muchísimos valores en tiempo y amplitud, a efectos prácticos, resultan similares a una verdadera señal analógica.

Materiala: Sistemen integrazioa

Seinale analogikoa, haren digitalizazioa (seinale digitala) eta haren diskretitazioa (seinale digital diskretua) zer diren azaldu da, funtsean. Se ha explicado de forma básica lo que es una señal analógica y lo que es su digitalización (señal digital) y su discretización (señal digital discreta).

Materiala: Sistemen integrazioa

Gainera, zenbait sentsorek estandarra ez den seinale analogikoko tarteak dituzte. Además algunos sensores tienen rangos de señal analógica no estándar

Materiala: Sistemen integrazioa

Arrunki, irteera analogikoak ematen duen tentsio edo intentsitate aldakorra erreferentziatzat balia daiteke seinale analogikoa onartzen duten eragingailuetarako Halatan, erreferentzia hori eragingailu aproposerako potentzia bihur daiteke. Habitualmente, la tensión o intensidad variable ofrecida por la salida analógica sirve de referencia a actuadores que admitan señal analógica y que transformen dicha referencia en una forma de potencia destinada al actuador adecuado.

Materiala: Sistemen integrazioa

seinale analogiko > señal analógica (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontzeptua: seinale analogikoa / seinale digitala. Concepto: señal analógica/señal digital.

Materiala: Irudia

Kontzeptua: seinale analogikoa / seinale digitala. Concepto: Señal Analógica / señal Digital.

Materiala: Irudia

Seinale analogikoa seinale digital bihurtzeak irauli egin du komunikazioaren arloa. El paso de la señal analógica a la digital ha revolucionado el mundo de las comunicaciones.

Materiala: Irudia

Seinale analogikoa jarraitua da, eta bulkada jarraituen aldaketekin dago lotuta. La señal analógica es continua y está relacionada con las variaciones de los impulsos de forma continua.

Materiala: Irudia

Oinarrizko bi urrats ditu seinale analogikoa seinale digital bihurtzeko prozesuak: El proceso de conversión de la señal analógica en señal digital tiene dos pasos básicos:

Materiala: Irudia

Seinale analogikoa seinale digital bihurtzeko prozesua ezagutzea. Conocer el proceso por el que la señal analógica se transforma en digital.

Materiala: Irudia

seinale analogiko > señal analógica (32 testuinguru)
eu testuak es testuak
Seinale analogikoak eta digitalak. Señales analógicas y digitales.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Zein da seinale analogikoen eta digitalen arteko desberdintasuna? Diferencia entre las señales analógicas y las digitales.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Seinale analogikoek amaigabeko balioak izan ditzakete denboran barrena; digitalek, aldiz, bi egoera logikoren artean soilik kommuta daitezke (H: altua, L: baxua). Las señales analógicas pueden tener infinitos valores a lo largo del tiempo y las digitales sólo pueden conmutar entre dos estados lógicos (H: alto, L: bajo).

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

6.20 irudia. 8 seinale analogikoren irakurketa. Figura 6.20. Lectura de 8 señales analógicas.

Materiala: Industria komunikazioak

Seinale analogiko bat izanez gero, eta maila jakin baten gainetik edo azpitik dagoen jakin nahi izanez gero, ohiko konparatzaile bat edo anpliflikadore operazional (AO) batekin hornitutako konparatzaile histeresidun bat erabil daiteke. Si se dispone de una señal analógica y se desea controlar si está por encima o por debajo de un determinado nivel, se puede utilizar un comparador convencional o un comparador con histéresis a base de un amplificador operacional (AO).

Materiala: Industria komunikazioak

Seinale analogikoen irakurketa A/D bihurgailuen bidez Lectura de señales analógicas mediante convertidores A/D

Materiala: Industria komunikazioak

Seinale analogiko bat hauteman nahi izanez gero, 6.20 irudiko zirkuituan ikus daitekeen erako A/D bihurgailua erabili behar da. Si lo que se pretende es capturar una señal analógica, debemos recurrir a un conversor A/D como el que se muestra en el circuito de la figura 6.20.

Materiala: Industria komunikazioak

Bestela esanda: sentsore bakoitzak, seinale analogiko bakoitzak, kable berezi batzuk behar ditu. Es decir, cada sensor, cada señal analógica, requiere su cableado especí­fico.

Materiala: Industria komunikazioak

Seinale analogiko baten laginak kuantifikatzeko eta modulatzeko prozesua. Proceso empleado para la cuantificación y modulación de las muestras de una señal analógica.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Abonatuaren linea digital asimetrikoa. Seinale analogikoak eta digitalak transmititzeko teknologia da; beheranzko noranzkoan abonaturantz 1,5-8 Mb/s abiaduran egiten du eta goranzkoan zentralerantz, berriz, 16-640 kb/s abiaduran; kobrezko pare bihurritua erabiltzen du. Lí­nea digital de abonado asimétrica; tecnología que permite la transmisión de señales analógicas y digitales en sentido descendente -hacia el abonado- a velocidades de 1,5 a 8 Mbit/s y ascendente -hacia la central- de 16 a 640 Kbit/s, utilizando par de cobre trenzado.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak