display

1
display > display (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
DISPLAYk freskatzen duen funtzioa, hain zuzen ere, erakutsi beharreko datua duen bDat bytea maskaratzea da. Horretarako, cMas maskara byte horren zortzi bitetatik mugitu behar da (maskarak egiteko prozesua ulertzen ez baldin baduzu, irakurri hurrengo kapituluko "Bit-mailako eragiketak" atala). La función que refresca el DISPLAY se basa en enmascarar el byte bDat que contiene el dato que se debe mostrar con una máscara en cMas que recorre sus ocho bits (consulte el apartado "Operaciones a nivel de bit" del siguiente capí­tulo si no entiende el proceso de enmascaramiento).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

12.3 irudia. 8 LEDez osaturiko DISPLAY bat. Figura 12.3. Un DISPLAY con 8 LEDS.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

CMarco oMar1(4,1,9,79,"Display 1.ASCII Kodeak"); CMarco oMar1(4,1,9,79,"Display 1.Códigos ASCII");

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

// Beste marko bat eta display // Otro marco y display

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

8 led objektuz osaturiko display bat ezartzen du, informazio-byte bat kode bitarrean erakusteko. Implementa un display con 8 objetos leds para poder mostrar en modo binario un byte de información.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Teklatu batekin sortutako datu digitalak urrutitik transmititu eta 7 segmentuko display batean bistaratzeko diseinatuta dago sistema. El sistema está diseñado para transmitir a distancia los datos digitales generados por un teclado con el fin de visualizarlos en un display 7-segmentos.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Irudian ageri den sistemak teklatu batekin sortutako 4 biteko datu bat transmititzen du, 7 segmentuko display batean bistaratzeko. El sistema que aparece en la figura realiza la transmisión de un dato de 4 bits, generado por un teclado, para su visualización en un display 7-segmentos.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

7 segmentuko displayak dituen bistaratze bat muntatzea. Montaje de una visualización con displays 7 segmentos.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zenbaki bitar hori BCD kodera bihurtu behar da, eta, gero, 7 segmentuko kodera, displayen sarreretan aurkezteko eta bistaratzeko. Este número binario se debe convertir a código BCD y posteriormente a código 7-segmentos para presentarlo en las entradas de los displays y para su visualización.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Jarraian, 74xxx serieko BCD/7 segmentuetarako deskodetzaile komertzialen bidez, irudiko bloke-diagramaren hiru deskodetzaileak konfiguratzea proposatzen da, BCD sarrera gisa BITAR/BCD bloke bihurtzailearen sarrerak hartuz, katodo arrunteko displayen bidez bistaratzeko. A continuación se propone configurar con decodificadores BCD/7-segmentos comerciales de la serie 74xxx, los tres decodificadores del diagrama de bloques de la figura, tomando como entradas BCD las salidas del bloque convertidor BIN/BCD, para realizar la visualización con displays de cátodo común.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

bistaratzaile > display (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
BCDtik 7 segmenturako kode-bihurgailuak (BCD-7 segmentu deskodetzaileak) BCDn kodetutako zenbaki hamartarrak jasotzen dituzten sarreran eta bistaratzaile (display) digitalak kitzikatzeko gai diren seinaleak ematen dituzte irteeran, irudian agertzen den moduan: Los convertidores de código BCD a 7 segmentos (decodificadores BCD-7segmentos) reciben en sus entradas números decimales codificados en BCD y entregan en las salidas las señales capaces de excitar visualizadores (display) digitales como el representado en la figura:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Bistaratzaile bat konfiguratzea Configuración de un display

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Kendu informatika-ekipo baten kaxaren bistaratzailea eta konfiguratu turboa piztuta badago 100 marka dezan, eta turborik gabe 50. Retirar el display de la caja de un equipo informático y configurarlo de tal forma que con el turbo activado marque 100 y sin el turbo marque 50.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Plaka ainguratu ondoren, baina metalezko euskarria bere lekuan jarri aurretik, bistaratzailea aurrerago adierazitako moduan konfiguratzea komeni da, nahiko zaila baita ondoren egitea. Una vez anclada la placa, y antes de colocar el soporte metálico en su sitio, es conveniente configurar el display de la forma explicada, porque hacerlo después resulta un tanto difí­cil.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Bistaratzailearen konfigurazioa: Configuración del display:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Lehenago esan dugun moduan, kaxa batzuek bistaratzaile bat dute aurrealdean, eta mikroprozesadorearen abiaduraren berri ematen du. Como hemos mencionado, en el frontal de algunas cajas existe un display que indica la velocidad del microprocesador.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Konfiguratzeko, jumper batzuk ditu, eta bistaratzailearen zer segmentu argitu behar diren adierazten du. Para configurarlo, incorpora una serie de jumpers que indican qué segmentos del display deben iluminarse.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Hala ere, badira bistaratzaile finko batzuk, eta HI edo LO soilik agertzen dute, turboa piztuta edo itzalita dagoen adierazteko. Aunque también existen displays que están fijos y sólo muestran HI o LO dependiendo si están con el turbo o no.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Bistaratzailea kaxatik kentzeko, barrutik eusten dion torlojua kendu behar da. Para retirar el display de la caja, se quita un tornillo que sujeta el mismo desde el interior.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

5.4 irudia. Bistaratzailearen konfigurazioa. Figura 5.4. Configuración del display.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

display > display (1 testuinguru)
eu testuak eu testuak
Display Mode Display Mode

Materiala:

2
pantaila > display (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
(7 segmentuko pantaila, hamaseitarra, LED-barra, puntu-matrizea, optoakopladorea...). (display de 7 segmentos, hexadecimal, barra de LED, matriz de puntos, optoacoplador...).

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Zer datu bistaratzen da pantailan saiakuntza bakoitzean? ¿Qué dato aparece visualizado en el display en cada ensayo?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Diseina ezazu bi zifrako zenbaki hamartarrak bi pantailatan bistaratzeko aukera ematen duen zirkuitu bat, deskodetzaile bakar bat erabiliz, hots, BCDtik zazpi segmenturako deskodetzaile bat erabiliz. Diseñar un circuito que permita visualizar en 2 displays números decimales de dos cifras utilizando un único decodificador BCD a 7 segmentos.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Anodo komuneko eta katodo komuneko pantailak. Displays de ánodo común y cátodo común.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

BCDtik zazpi segmenturako zirkuitu deskodetzaile bikoitza (74HC4511), pantaila alfanumerikoa duena irteeran konektatuta. Doble circuito decodificador BCD a 7 segmentos (74HC4511) con display alfanumérico conectado en la salida

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

BCDtik zazpi segmenturako deskodetzaile bikoitza (74HC4511), pantaila alfanumerikoa duena irteeran konektatuta. Doble circuito decodificador BCD a 7 segmentos (74HC4511) con display alfanumérico conectado en la salida.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

7 segmentuko 4 pantaila, segmentu bakoitzean korrontea mugatzeko erresistentzia duena (270 ?). 4 displays de 7 segmentos con resistencias de limitación de corriente en cada uno de los segmentos de 270 ?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Diseinatu MSIko sistema konbinazional bat, launa biteko bi hitz konparatzen dituena eta bietako handienaren zenbaki hamartar baliokidea pantaila batean bistaratzen duena. Diseñar un sistema combinacional en MSI que compare dos palabras de cuatro bits cada una de ellas y que permita visualizar en un display el número decimal equivalente de la mayor de ambas.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Irteerak BCDtik zazpi segmenturako deskodetzaile batera konekta daitezke, emaitza pantaila batean bistara dezan? ¿Se podrían conectar las salidas a un decodificador BCD a 7 segmentos para visualizar el resultado en un display?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

BCDtik zazpi segmenturako deskodetzailearen blokea eta txartelaren pantaila erabiltzea. Consiste en utilizar el bloque Decodificador BCD a 7 segmentos + Display de la tarjeta.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak