jokabide Bilatu jokabide testuinguru gehiagotan

1
jokabide > comportamiento (42 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familiako kide batek edo gehiagok jokabide arazotsuak izatea. La existencia de comportamientos problemáticos en dos o más miembros de la familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bestelako familia-tipologiek baino maila sozioekonomiko handiagoa izaten dute, eta adierazpenak familiaren arabera aldatzen dira. Gurasoek depresio sakonak dituzten familiak aurki daitezke (eta depresio hori lo-eragileekin edo alkoholarekin arintzen dituzte), edo seme-alaba nerabeen delituzko jokabideak ere izan daitezke. Horrez gain, toxikomaniak, haur gazteenen eskola-absentismo sistematikoa eta antzekoak ere ikusten dira. El nivel socioeconómico suele ser superior a otras tipologías familiares y las manifestaciones varían según la familia de que se trate, ya que se pueden encontrar desde profundas depresiones por parte de los padres, que palian con somní­feros o alcohol, a comportamientos delictivos de los hijos adolescentes, pasando por la entrada en las toxicomanías, por el absentismo escolar sistemático por parte de los hijos más pequeños, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ba al da aldeko jokabideak barneratzea oztopatzen duen ohiturarik? ¿Existen hábitos que interfieran la adopción de comportamientos favorables?

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Grossen ustez, jolasak haurtzaroaren garrantzia esplikatzen badu, haurtzaroan jokabide espezifikoak eta herentziaz jasoak praktikatzen direlako; Buytendijken aburuz, berriz, haurtzaroa da jolasaren esplikazioa, hau da, haurtzaroaren ezaugarrietako bat da jolasa. Si para Gross el juego explica la importancia de la niñez, debido a que en él se practican los comportamientos especí­ficos y heredados, para Buytendijk la infancia explica el juego, es decir, dentro de las caracterí­sticas de la infancia se podría situar el juego.

Materiala: Jolasaren metodologia

> Bigarrena aurrekoaren aurkako jokabideaz egiten da: haurrak bere gaitasunak erabiltzen ditu inguruneko kondizioak aldatzeko, bere desioen arabera. I La segunda se efectúa mediante un comportamiento opuesto al anterior, cuando el niño utiliza sus capacidades para modificar las condiciones del medio en que vive en función de los propios deseos.

Materiala: Jolasaren metodologia

> Etapa horietan haurrek izatea espero dugun jokabidea. I El comportamiento esperado de los pequeños durante estas etapas.

Materiala: Jolasaren metodologia

Txoko honetan, haurrek rolak, jokabideak eta harreman-estiloak imitatzen eta ikasten dituzte, komunikazioa eta lengoaia bultzatzen dira, eta psikomotrizitate xehea (objektu txikiak hartzea) nahiz larria estimulatzen dira. En este rincón los niños imitan y aprenden roles, comportamientos y estilos de relación, facilitando la comunicación y el desarrollo del lenguaje, y estimulan tanto la psicomotricidad fina (coger pequeños objetos), como la gruesa.

Materiala: Jolasaren metodologia

Batzuetan, haurrak beste hizkuntza bat, beste kultura bat eta bestelako balio eta ohitura sozialak dituelako sortzen dira jokabide horiek, ez beste ezergatik. A veces la génesis de estos comportamientos es debida simplemente a que el niño posee otro idioma, otra cultura y otros valores y costumbres sociales.

Materiala: Jolasaren metodologia

Laburbilduz, jokabide-arazoak edo portaera asozialak dituzten haurrak daudenean, jolasaren bidez esku hartzearen xedea da haurrek ohiturak ikastea, jostailuak errespetatzea, jolasean kideekin batera eta elkarlanean aritzea, frustrazioak gainditzea, etab.; eta hori guztia giro atsegin eta afektuzkoan egin behar da, haurren autokontzeptua, autoestimua eta segurtasuna garatzen dituen giroan. En sí­ntesis, para estos pequeños con problemas de comportamiento o conductas asociales la intervención a través del juego irá encaminada sobre todo hacia el aprendizaje de hábitos, respeto hacia los juguetes, colaboración y cooperación durante el juego con compañeros, aprendizaje y superación de frustraciones, etc., todo ello en un

Materiala: Jolasaren metodologia

Gainera, komeni da familiako eta eguneroko egoerak antzezten diren jolas dramatikoak planifikatzea, jokabide afektibo eta sozialen ereduak errazago eskura ditzaten, aitatxo eta amatxo izaten jolastuz eta gainerako kideekin objektuak eta jostailuak partekatuz; oso egokia izango da, halaber, azken emaitzara iristeko elkarlanean aritzea eskatzen duten jarduera ludikoak programatzea. Además será conveniente planificar juegos dramáticos donde se escenifiquen escena familiares y cotidianas que favorezcan la adquisición de modelos de comportamientos afectivos y sociales, jugando a papás y mamás, compartiendo los objetos y juguetes con el resto de los pequeños y muy conveniente será también la programación de actividades lúdicas donde cada niño haya de participar de forma cooperativa para llegar a un resultado final.

Materiala: Jolasaren metodologia

2
jokabide > conducta (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
pentsamenduaren asaldura da; haluzinazioak izaten dira (entzumenarenak eta ikusmenarenak), eldarniozko ideiak, logika-falta, errealitatearekin harremana galtzea eta jokabide anormala. trastorno del pensamiento en el que se producen alucinaciones (auditivas y visuales), ideas delirantes, falta de lógica, pérdida de contacto con la realidad y conducta anormal.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gainera, funtzio begetatibo garrantzitsuak erregulatzen ditu, hala nola elikadura-jokabidea; izan ere, hipotalamoan dago gosearen eta asetasunaren gunea. Gorputzeko tenperatura ere kontrolatzen eta erregulatzen du. Además regula importantes funciones vegetativas tales como la conducta alimentaria, ya que, en el hipotálamo se encuentra el centro del hambre y la saciedad, también controla y regula la Tª corporal

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Parametro somatometrikoek (soma = gorputza, metria = neurria) bizi-ohiturekin loturiko datuak ematen dituzte, eta jokabide ez-osasungarrien edo hainbat gaixotasunen (gizentasuna, anorexia, bulimia...) isla izan daitezke. Los parámetros somatométricos (soma = cuerpo, metría = medida) aportan datos relacionados con hábitos de vida y pueden ser un reflejo de conductas poco saludables o de enfermedades como obesidad, anorexia, bulimia...

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta