impulso Bilatu impulso testuinguru gehiagotan

1
pultsu > impulso (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarrerako erregistroak linea bakar batek transmititutako zenbakiaren bitak jasotzen ditu, denboran ordenatuta. 4 erloju-pultsuko, 4 bitak aldi berean aurkezten ditu irteeran. EL registro de entrada recibe los bits que forman el número transmitido por una sola lí­nea, ordenados en el tiempo, y presenta los cuatro bits en la salida simultáneamente, cada 4 impulsos del reloj.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Sistemak funtzionatzeko, plaka nagusi guztiek erlojuaren txip-sorgailu bat dute, eta aldizkako erloju-pultsuak ematen dizkiete PUZari eta sistemaren beste gailu batzuei. Para que el sistema pueda funcionar, todas las placas base poseen un chip generador de reloj, que proporciona impulsos periódicos de reloj a la CPU y a otros dispositivos del sistema.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

2.- Mikroprozesadoreak abian duen instrukzioa exekutatzen duenean, etendura-kontroladoreari erantzuten dio, -IN-TA pinera pultsu bat igorriz, eta, horrela, etendura onartzen du. 2.- Cuando el microprocesador termina de ejecutar la instrucción que tiene en curso, responde al controlador de interrupciones con un impulso en la patilla -IN-TA, reconociendo así­ la interrupción.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Bat logikoan joango diren gelaxkak programatzeko, tentsio-pultsu bat kontrolatzen da eta, horren bidez, alderantziz polarizatutako diodoaren P-N lotura suntsitu eta P eta N blokeak zirkuitulaburrean geratzen dira. La programación de las celdas que irán a uno lógico se realiza controlando un impulso de tensión, con lo que se consigue que la unión P-N del diodo que está polarizado en inversa se destruya, quedando ambos bloques P y N en cortocircuito.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

PCM (Pulse code Modulation), pultsuen kodifikazio bidezko modulazioa da; tartean-tartean "laginak" hartzen dira (berez, horien funts matematikoa laginketa-teorema da), eta tarte bakoitzari laginketa-epea, Tm, esaten zaio. PCM (Pulse code Modulation), modulación por codificación de impulsos, basados en la toma de "muestras" (realmente el fundamento matemático es el teorema de muestreo), cada cierto intervalo, denominado perí­odo de muestreo, Tm.

Materiala: Industria komunikazioak

5 bat us-ko pultsua. Impulso de unos 5 us.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Inprimagailuaren irteera, inprimagailurako datu-transmisioa gaitzeko eta ezgaitzeko. Datu-transmisioa gaitu egingo da pultsua handia bada, eta ez da gaituko baxua bada. Salida de la impresora para habilitar e inhabilitar la transmisión de datos a la impresora. La transmisión de datos se habilita cuando el impulso está en alto y se inhabilita cuando está bajo.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Metodo piezoelektrikoan, tinta-partikulak jaurtitzeko elementu piezoelektriko baten forma-aldaketen propietateak erabiltzen dira. Horiei pultsu elektrikoa aplikatzen zaie. En el método piezoeléctrico, se utiliza como mecanismo de impulsión de las partí­culas de tinta las propiedades de cambio de forma de un elemento piezoeléctrico al que se le aplica un impulso eléctrico.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Injektore bakoitzak elementu piezoelektriko bat izaten du; pultsu elektrikoa jasotzen duenean, formaz aldatzen da elementu hori, buruaren barneko presioa handitzen da brastakoan, eta tinta partikula baten injekzioa eragiten du. Cada inyector está formado por un elemento piezoeléctrico que al recibir un impulso eléctrico cambia de forma, aumentando bruscamente la presión del interior del cabezal y provocando la inyección de una partí­cula de tinta.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Pultsu elektriko batek kameraren ondoan dagoen erresistentzia txiki bat berotzen du (injektoreko bana), eta, aldi berean, kameraren hondoan dagoen tintaren geruza fin bat ere berotzen du. Mikrosegundo batzuetan 480 bat ºC-ko tenperatura hartzen du tintak. Tintak irakin egingo du eta lurrunezko burbuila bat sortuko da. Un impulso eléctrico hace que una pequeña resistencia (una por cada inyector) situada en el fondo de la cámara se caliente y caliente a su vez una delgada capa de tinta en el fondo de la cámara hasta una temperatura del orden de 480 ºC durante algunos microsegundos, lo que hace que la tinta hierva y se forme una burbuja de vapor.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

2
bulkada > impulso (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bulkada elektriko horien eraginez, lehenik aurikulak uzkurtzen dira, eta gero nodulu aurikulobentrikularra edo ABa, nolabaiteko birtransmisio-estazio gisa jokatzen duena. Estos impulsos eléctricos hacen que primero se contraigan las aurí­culas y luego pasan al nódulo aurí­culoventricular o AV, que actúa como una clase de estación de retransmisión.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bulkada motorrak NAHITA kontrola daitezkeenez, NSSren atal hori BORONDATEZKO jarduerena da. Como los impulsos motores pueden ser controlados CONSCIENTEMENTE, esta porción del SNS es de actividad VOLUNTARIA.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa