hutsegite Bilatu hutsegite testuinguru gehiagotan

1
hutsegite > fallo (101 testuinguru)
eu testuak es testuak
n = hutsegite kopurua n = número de fallos

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Geldialdiaren edo hutsegitearen kostuak Costos del paro o del fallo

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Hutsegiteen azterketa mantentze-sistemarekin lotutako pertsonek egin dezakete bakar-lanean, baina hobe da azterketa hori fidagarritasun taldeen esku uztea. El análisis de los fallos puede efectuarse de forma individual por personas afectas al sistema de mantenimiento pero es preferible que el estudio lo hagan grupos de fiabilización.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Mantentze-lanen barruan, garrantzitsua da matxura eragiten duen hutsegitea aztertzea. Dentro del mantenimiento es importante analizar el fallo que produce la avería.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

P1, hau da, hutsegite-kausa zehatz bat gertatzeko probabilitatea, eta P2/1, hau da, behin hutsegite-kausa hura gertatuta hutsegite-modua gertatzeko probabilitatea. P1 que es la probabilidad de que se presente una determinada causa de fallo y de P2/1 que es la probabilidad condicional de que aparecida la causa del fallo, se produzca el modo del fallo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- HUTSEGITE-MODUEN ETA ERAGINEN ANALISIA (HMEA) ANALISIS MODAL DE FALLOS (AMFE).

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Hala, tankera hauetako hutsegite-zuhaitzak izaten dira Así­ se producen árboles de fallos de la siguiente forma.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Hutsegitea bilatzea 1 Buscar el fallo 1

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Hutsegite-seinalea bai, baina ez nabaritzeko arriskua Señal de fallo pero riesgo de percibirlo

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Ohiko hutsegitea astean behinekoa Fallo frecuente 1 fallo / semana

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
hutsegite > ausencia (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresaren eguneroko jardunean, arrazoi bat dela bestea dela, batzuetan langilea ez da bere lanpostuan egoten: gaixotasunak, baimenak, atzerapenak eta abar. Hutsegite horiei, justifikatuak izan edo ez, absentismo deritze. En la actividad diaria de una empresa existen situaciones en las cuales un trabajador no ocupa su puesto de trabajo por determinadas circunstancias: enfermedades, permisos, retrasos, etc. A este tipo de ausencias, estén o no justificadas, se las conoce como absentismo laboral.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

langileak egin ezin dituen edo, besterik gabe, justifikatuta ez dauden hutsegiteak dira. se corresponde con determinadas ausencias a las que no tiene derecho el trabajador o, simplemente, no están justificadas.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Iruzur eginez justifikatzea lanera egindako hutsegiteak. Ausencias al trabajo justificadas de forma fraudulenta.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Hutsegite bat dela bestea dela, guztira 820 lanaldi galdu dira urtean (horietako 265 ez zeuden justifikatuak). Kalkulatu enpresako urteko absentismoaren indizeak. Sabiendo que por determinadas ausencias se han perdido un total de 820 jornadas al año (de las cuales 265 no estaban justificadas), calcula los í­ndices anuales de absentismo de la empresa.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Sail bakoitzeko arduradunak jakinaraziko dio giza baliabideen sailari bere atalean lanera egindako hutsegiteak. El responsable de cada departamento deberá comunicar al departamento de Recursos Humanos las ausencias que se produzcan en su sección.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

HUTSEGITEAREN ARRAZOIA MOTIVO DE LA AUSENCIA

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Hutsegite bat dela bestea dela, guztira 590 lanaldi galdu dira (horietako 220 ez zeuden justifikatuak). Kalkulatu enpresako urteko absentismoaren indizeak. Sabiendo que por determinadas ausencias se han perdido un total de 590 jornadas (de las cuales 220 no estaban justificadas), calcula los í­ndices anuales de absentismo de la empresa.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Enpresan 40 pertsonak lan egiten dute lanaldi osoan (egunean 8 ordu), urteko 225 lanegunetan, eta, hutsegite bat dela bestea dela, guztira 410 lanaldi galdu dira (horietako 95 ez zeuden justifikatuak). En la empresa trabajan 40 personas a jornada completa (8 horas/día) durante 225 días laborables al año y, por diferentes tipos de ausencias, se han perdido un total de 410 jornadas (de las cuales 95 no estaban justificadas).

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Justifikatutako hutsegite asko lan-istripuen edo gaixotasun profesionalen ondoriozko bajengatik dira. Muchas de las ausencias justificadas se deben a bajas relacionadas con accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)