alumno Bilatu alumno testuinguru gehiagotan

1
Ikasleak aljebra-eskola batean.
Ikasleak aljebra-eskola batean.
ikasle > alumno (67 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hauek dira aintzat hartu beharreko beste zenbait alderdi: guraso eta irakasleen inplikazioa heziketa-prozesuan, eta irakasleak ikasleen jatorrizko kulturen oinarrizko alderdietan gehiago trebatzea. Otros aspectos que se deberán tener en cuenta son la implicación de padres y profesores en el proceso de inserción educativa y la ampliación de la formación a profesores sobre los aspectos básicos de la cultura original de los alumnos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Azken helburua da ikaslea edozein ingurunetan (ezaguna edo ez) ondo mugi dadila lortzea, eta hori modu seguruan, eraginkorrean eta independentean egin ahal izatea. El objetivo último es conseguir que el alumno se desplace de forma propositiva en cualquier entorno, familiar o no, y que lo lleve a cabo de manera segura, eficiente e independiente.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

I Neska-mutilek osasun-hezkuntzan modu aktiboan parte har dezaten sustatu behar da, betiere metodo asko erabilita eta ikasleen ezaugarri indibidualak errespetatuta. I Se ha de fomentar la participación activa de los niños y niñas en la educación para la salud, utilizando métodos variados y respetando las caracterí­sticas individuales de los alumnos y alumnas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ikasle batzuen hazkundea interpretatu behar da (taula atxikitako dokumentuan), eta, era berean, anomalia batzuk daudela ikusita jarraibideak ezarri behar dira, familiekin komunikazioan jartzeko eta jarduteko. Se trata de interpretar el crecimiento de varios alumnos (tabla en documento adjunto), y a la vez de establecerpautas de actuación y de comunicación con las familias ante algunas anomalías.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ikaslea Alumno

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gainera, aurreiritzi eta estereotipo horiek haurrarengandik hurbilen dagoen giroan ere aurkitzen baditu, bistan da ikaslearen pentsamendua estereotipatua eta aurreiritziduna izango dela. Y si a esto unimos que estos prejuicios y estereotipos son reforzados a menudo por el ambiente más próximo del niño, es obvio que el pensamiento del alumno va a ser estereotipado y prejuicioso.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irakasle arduradunak eta ikasleek xehetasun hauen arabera ebaluatuko dute prozesua: El profesor responsable y los alumnos evaluarán el proceso a través de la siguiente pauta de observación.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

senideei eta López Vicuña Eskolako lankide eta ikasleei, liburu hau argitara eman ahal izateko adorea eman diguzuelako. familiares, compañeros y alumnos de la Escuela López Vicuña, que nos habéis animado para conseguir hacer posible este libro.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Ondoren, ikasle atzerritarren edo minusbaliotasunen bat duten ikasleen normalizazio-prozesua bultzatzeko oinarrizko gomendio batzuk azalduko ditugu. Seguidamente se expondrán algunas recomendaciones básicas para favorecer el proceso de normalización de alumnos extranjeros o de los alumnos con alguna discapacidad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Giza baliabideez ari garenean, bikoizturei, espezialistei eta praktiketan eduki daitezkeen ikasleei buruz ari gara. Cuando se habla de recursos humanos se está refiriendo a los desdoblamientos, los especialistas y los alumnos que se pueden tener en prácticas.

Materiala: Jolasaren metodologia