fallo Bilatu fallo testuinguru gehiagotan

1
errore > fallo (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarrera-errorea. Fallo de entrada.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Informatikak pisu handia duen sistemetan, imajina dezakegun bezala, teknologia horri lotutako gaitz endemikoak hartzeko arriskua dago: birusak, piratak, errore katastrofikoak, arrotzak eta abar. En sistemas en los cuales la informática es un valor de peso ya nos podemos imaginar que también están expuestos a los males endémicos de esta tecnología: virus, piratas, fallos catastróficos, intrusos, etc.

Materiala: SCADA sistemak

Helmugan behar bezala entregatzea eta transmisio-erroreen aurrean hartu beharreko ekintzak bermatzen ditu. Garantiza la correcta entrega en destino y las acciones a tomar ante fallos de transmisión.

Materiala: SCADA sistemak

Sarrera edo irteera jakin bati buruzko erroreak. Fallos referidos a una entrada o salida concretas.

Materiala: SCADA sistemak

Elementuek erroreren bat izanez gero, diagnostikoa egitea sinplea da. Diagnóstico sencillo ante fallos de elementos.

Materiala: SCADA sistemak

Industria-mailan gehien zabaldutako topologiak Bus eta Eraztun motakoak dira, erroreen aurrean duten sendotasuna, transmisio-abiadura eta zabaltzeko erraztasuna dela eta. A escala industrial, las topologías más extendidas son las de Bus y Anillo, debido a su robustez ante fallos, velocidad de transmisión y sencillez de ampliación.

Materiala: SCADA sistemak

Sarearen egitura fisikoa garrantzitsua da bidegabe sartzeko saiakeren eta erroreen aurrean duen sendotasuna zehazterako garaian. La estructura fí­sica de la red es importante a la hora de determinar su robustez frente a posibles intrusiones o fallos

Materiala: SCADA sistemak

Modu horretan, kontrol-sistemako gertaeren aurrean erantzun-denbora optimizatu egiten da, gertaera jazotzen den unean bertan jakinarazten baitzaie interesatuei (adibidez: ponparen motorreko babes-errele termikoaren errore-alarma). De esta manera se optimiza el tiempo de respuesta ante eventualidades en un sistema de control, pues son notificadas a los interesados justo en el momento de producirse (por ejemplo, una alarma de fallo de un relé térmico de protección del motor de una bomba)

Materiala: SCADA sistemak

Denborak aurrera egin ahala, ekipoetako azalpenik gabeko erroreak nahita eragindakoak zirela ohartu ziren. Con el tiempo se vio que los fallos inexplicables de los equipos eran provocados.

Materiala: SCADA sistemak

"Nahitako eta dokumentatu gabeko" segurtasun-erroreei deitzen zaie horrela. Beharrezko baimenik gabe datu konfidentzialetarako sarbidea ahalbidetzen dute. Se denomina así­ a fallos de seguridad "intencionados y no documentados", que pueden permitir el acceso a datos confidenciales sin la autorización necesaria.

Materiala: SCADA sistemak

hutsegite > fallo (101 testuinguru)
eu testuak es testuak
n = hutsegite kopurua n = número de fallos

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Geldialdiaren edo hutsegitearen kostuak Costos del paro o del fallo

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Hutsegiteen azterketa mantentze-sistemarekin lotutako pertsonek egin dezakete bakar-lanean, baina hobe da azterketa hori fidagarritasun taldeen esku uztea. El análisis de los fallos puede efectuarse de forma individual por personas afectas al sistema de mantenimiento pero es preferible que el estudio lo hagan grupos de fiabilización.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Mantentze-lanen barruan, garrantzitsua da matxura eragiten duen hutsegitea aztertzea. Dentro del mantenimiento es importante analizar el fallo que produce la avería.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

P1, hau da, hutsegite-kausa zehatz bat gertatzeko probabilitatea, eta P2/1, hau da, behin hutsegite-kausa hura gertatuta hutsegite-modua gertatzeko probabilitatea. P1 que es la probabilidad de que se presente una determinada causa de fallo y de P2/1 que es la probabilidad condicional de que aparecida la causa del fallo, se produzca el modo del fallo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- HUTSEGITE-MODUEN ETA ERAGINEN ANALISIA (HMEA) ANALISIS MODAL DE FALLOS (AMFE).

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Hala, tankera hauetako hutsegite-zuhaitzak izaten dira Así­ se producen árboles de fallos de la siguiente forma.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Hutsegitea bilatzea 1 Buscar el fallo 1

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Hutsegite-seinalea bai, baina ez nabaritzeko arriskua Señal de fallo pero riesgo de percibirlo

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Ohiko hutsegitea astean behinekoa Fallo frecuente 1 fallo / semana

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea