balio-bizitza Bilatu balio-bizitza testuinguru gehiagotan

1
balio-bizitza > vida útil (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Instalazio elektrikoan mantentze-lanak egin dira, eta osagaiak ordeztu egin behar dira haien balio-bizitza amaitzean, konponketak egiteko lanparak (argiak, etab.) ordeztean eta abarretan. La instalación eléctrica necesita un mantenimiento, así­ como la sustitución de sus componentes por agotamiento de su útil" target="_blank">vida útil para realizar reparaciones en la sustitución de lámparas (faros, pilotos. etc.).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Iraupen handiagoa; xenonezko lanpara baten balio-bizitza 2.500 ordu artekoa da. Duración notablemente superior; la útil" target="_blank">vida útil de una lámpara de xenón alcanza las 2.500 h.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Lanparen balio-bizitza baja-kurben arabera neurtzen da, eta kurba horiek lanpararen balio-bizitzan baja emandako unitateak irudikatzen dituzte; ezaugarri hori neurtzen da akatsen batengatik baja emandako lanparen ehunekotan, lagin osoarekiko. La vida de las lámparas se mide mediante curvas de bajas, que representan las unidades dadas de baja durante la vida útil de la lámpara; esta caracterí­stica se mide en porcentajes de lámparas dadas de baja por fallo, frente a la totalidad de la muestra.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Etengailuak intentsitate txikiz elikatzen du errelearen harilketa; hartara, etengailuak babesten ditu eta osagaiaren balio-bizitza luzatzen du. El interruptor alimenta el bobinado del relé con una pequeña intensidad, protegiendo los interruptores y aumentando la útil" target="_blank">vida útil del componente.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

balio-bizitza > vida útil (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Urtebete baino gehiagoko iraupena dute beti, eta amortizagarriak dira. Sistematikoki amortizatu behar dira balio-bizitzan zehar. Balio-bizitza modu subjektiboan ezartzen da, eta epea zehazterakoan zuhurtziaz jokatu behar da. Su duración es plurianual, superior a un año, y son amortizables. Se deben amortizar de manera sistemática durante su útil" target="_blank">vida útil. La fijación de su útil" target="_blank">vida útil es subjetiva y requiere prudencia en la determinación del plazo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetu ez-materialaren amortizazioa kalkulatzeko erabilitako sistema berrikusiko du (balio-bizitzaren kalkuluaren arrazoizkotasuna, irizpide uniformea, oro har onartutako kontabilitate-irizpideen araberako sistema), eta hastapen-gastuetako emaitzetara egozteko aldiaren kalkuluak duen arrazoizkotasuna egiaztatuko du, baita kontabilizatutako interesak nahiz ekitaldietan banatu beharre Revisará el sistema empleado para el cálculo de la amortización del inmovilizado inmaterial (razonabilidad en la estimación de la útil" target="_blank">vida útil, criterio uniforme, sistema de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados) y comprobará la razonabilidad en la estimación del perí­odo de

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sistematikoki egingo da, ondasunaren balio-bizitzaren kalkulua kontuan izanda. Se realizará de forma sistemática atendiendo la estimación de la útil" target="_blank">vida útil del bien.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Elementuaren balio-bizitza. Vida útil del elemento.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitate-erregistroak eta fitxa indibidual pertsonalizatua. Hau zehaztuko da: elementuaren kodea edo zenbakia, deskribapena, kokapena, data eta erosketa-balioa, balio-bizitza, balio-handitzeak eta balorazio-zuzenketak, hedatzeak eta hobetzeak, amortizazio-metodoa, eta abar. Registros contables y ficha individual normalizada en la que se detallen: Codificación o número del elemento, descripción, ubicación, fecha y valor de adquisición, útil" target="_blank">vida útil, revalorizaciones y correcciones valorativas, ampliaciones y mejoras, método de amortización, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

38. NKAk ezartzen du aktibo horiek halabeharrez amortizatu behar direla, kalkulatutako balio-bizitzako urteen artean aktibo ez-materialaren balio-galera sistematikoki banatuta. La NIC 38, establece la obligación de amortizar estos activos distribuyendo de forma sistemática la depreciación del activo inmaterial entre los años de su útil" target="_blank">vida útil estimada.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetu materialaren amortizazioa: 20X0. ekitaldi hasieran 200.000 €-ko makina bat eskuratzeagatik. Bost urteko balio-bizitza jo diote. Aplikazio lineala. Amortización inmovilizado material: Por la adquisición de una máquina al inicio del ejercicio 2.0X0 cuyo valor contable es de 200.000 €, estima una útil" target="_blank">vida útil de cinco años, aplicación lineal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetuen balio-bizitzan, erosketak egiteagatiko balorazio-irizpideetan, ibilgetuetan eta abarretan aldaketak egitea. Efectuar cambios en la útil" target="_blank">vida útil de inmovilizados, en los criterios de valoración por adquisiciones de compras, inmovilizados...

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktibo finko edo ez-zirkulatzaileek, aldi baterako balio-bizitza dutenean, arrazoizko moduan eta sistematikoki amortizatu beharko dira, erabiltzen diren bitartean. Los activos fijos o no corrientes cuya útil" target="_blank">vida útil tenga un lí­mite temporal deberán amortizarse de manera racional y sistemática durante el tiempo de su utilización.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Alabaina, balio-bizitza denboraz mugatuta ez badago ere, aktibo horiek balioa galtzen dutenean behar diren balorazio-zuzenketak egingo dira Balantzearen itxiera-datan dagokion balio txikiagoa emateko. No obstante, aun cuando su útil" target="_blank">vida útil no esté temporalmente limitada, en el momento en que se produzca el deterioro de esos activos se efectuarán las correcciones valorativas necesarias para atribuirles el valor inferior que les corresponda en la fecha del cierre del Balance.

Materiala: Kontu-ikuskaritza