electricidad Bilatu electricidad testuinguru gehiagotan

1
Transformadorea
Transformadorea
elektrizitate > electricidad (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oinetako eroaleak (elektrizitateari dagokionez) Calzado conductor (a la electricidad)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eremu honetan arrisku hauek ditugu: disolbatzaileekin egiten diren lanek, produktu kimikoek, labaindurek eta elektrizitate estatikoak sortutakoak. En esta zona se dan trabajos con disolventes, productos quí­micos, resbalamientos y peligros producidos por la electricidad estática.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Elektrizitatea. Electricidad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Elektrizitate orokorra Electricidad general

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A Antiestatikoak, lanekoak, ORO eta elektrizitatearen isolatzaileak. A Antiestático, de trabajo, ORO y aislante de la electricidad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ikus daitekeenez, ura eta ura daukaten konposatuek ez dute balio su elektrikoetarako, elektrizitatearen eroaleak baitira. Como se puede observar el agua y los compuestos que llevan agua no sirven para fuegos eléctricos, ya que son conductores de la electricidad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

batere eroankortasunik ez duen materiala, hau da, ez du elektrizitaterik eramaten. material cuya conductividad es nula; es decir, no conduce la electricidad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Elektrizitatearen arriskuak zein diren jakingo duzu. Conocerás el peligro de la electricidad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Elektrizitatearekin lan egiten dugun guztietan, kontuan eduki behar dugu lan horretan zer arrisku egon daitekeen, eta, beraz, arrisku hori ahalik gehiena murriztu. Siempre que se trabaja con electricidad, hay que tener presente el posible riesgo que existe en ese trabajo y, por tanto, saber reducir al máximo el peligro.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, elektrizitatea isolatzen duen zapata batean zulatzetik babesten duen barne-zola sartzen badugu, oinetakoa elektrizitatea isolatzeko ezaugarririk gabe geratuko da, eta, horrela, hark sor dezake arriskua. Por ejemplo, si a un zapato aislante de la electricidad le introducimos una plantilla que protege de la perforación, el calzado se queda sin sus caracterí­sticas aislantes de la electricidad, con lo cual puede generar un riesgo en sí­ mismo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

elektrizitate > electricidad (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elektrizitate elektronikoa Electricidad electrónica

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Baina oso sentikorrak dira elektrizitate estatikoarekiko eta bipolarrak baino motelago egiten dute lan. Por el contrario, son muy sensibles a la electricidad estática y su velocidad de trabajo es más lenta que la bipolar.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Inguruan zenbat hauts dagoen jakiteko adierazlea monitorea izan daiteke; izan ere, pantailan sortzen den elektrizitate estatikoa dela-eta, pantailak hautsa erakartzen du. Para averiguar la cantidad de polvo que hay en el entorno, el monitor nos sirve de indicador, ya que debido a la electricidad estática que se genera en la pantalla, ésta atrae el polvo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Elektrizitate hori mugimenduaren ondorioz sortzen da, eta arroparen, hezetasunaren, ile motaren eta abarren mende dago. Esta electricidad se genera con el movimiento y depende del tipo de ropas que se tengan puestas, el grado de humedad, el tipo de cabello, etc.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Elektrizitatearen oinarria partikula batzuk gehiegi edo gutxiegi izatea dela aurkitu zuten XIX. eta XX. mendeen artean; eta, halaber, aurkitu zuten karga (-) duten partikulak, elektroiak, alegia, materia ororen osagai direla, eta, beraz, elektrizitate negatiboa baino ez dela existitzen aske; korronte elektriko zuzena elektroi gehiegi dituzten gorputzetatik gutxie Entre el XIX y el XX, se descubre que la base de la electricidad es el exceso o defecto de unas partí­culas, los electrones, de carga (-), que forman parte de la constitución general de la materia y que por tanto solo existe libre la electricidad negativa, que la corriente eléctrica continua es el paso de electrones de los cuerpos con e

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

"Elektrizitatea ona da osasunerako" lelopean, osasuna hobetzeko eta gaitzak sendatzeko deskarga elektrikoak ematen zituzten makinak ziren; erloju-forman patologiak zerrendatzen ziren, eta nahikoa zen zegokion gaixotasunean orratza jartzea gaixotasun horretarako dosi zuzena eta egokia jasotzeko. Máquinas que bajo el tí­tulo "La electricidad es buena para la salud", suministraban descargas eléctricas destinadas a mejorar la salud y a curar enfermedades; en forma de reloj se enumeraban las diversas patologías y solo era menester poner la manecilla sobre la enfermedad que interesaba para recibir la dosis correcta e idónea para el mal

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Von Guerickeren makina elektroestatikoa (1672an garatua), Leydenen botila (1745koa; aurrez kargatu behar zen kondentsadorea), eta elektrizitate atmosferikoa kometa baten bidez lurrera desbideratzeko metodoa (batere segurua ez dena), hau da, Franklinen tximistorratza, erabiltzen ziren. Se empleaba la máquina electroestática de von Guericke (desarrollada en el 1672), la botella de Leyden (1745, un condensador al cual había que cargar previamente), y el muy poco seguro método de la electricidad atmosférica derivada a tierra por medio de un barrilete, es decir, el pararrayos de Frankling.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Lehenengoan, indukzio elektroestatikoaren bidez (Guerickeren makinarekin) igel-prestakin bat kargatzen zuen, eta hark gero haren muskuluak uzkurtzen zituen gorputz eroale batekin lurrera konektatukoan; hala, animalia-elektrizitatea aurkitu zuela uste zuen. El primero cargaba por inducción electrostática (con la máquina de von Guericke), una preparación de rana que luego contraía sus músculos al ser conectada a tierra con un cuerpo conductor, creyendo descubrir, con ello, la electricidad animal.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Hura bazen, bai, animalia-elektrizitatea, zeina ez baita miozitoaren mintzaren potentziala baino. Esto si era electricidad animal, que no es otra cosa que el potencial de la membrana del miocito.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Galvanirekin zituen tirabiren ondorioz, Voltak pila elektrikoa asmatu zuen (1800), eta, horrekin, elektrizitatearen aro modernoa iritsi zen. La disputa con Galvani, llevó a Volta a inventar la pila eléctrica (1800) naciendo con ella la era moderna de la electricidad.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I