matxura Bilatu matxura testuinguru gehiagotan

1
matxura > avería (57 testuinguru)
eu testuak es testuak
makina elektrikoa izanik, egiaztatu behar dugu konexio onak daudela, kablea egoera onean dagoela (kablea ez da inoiz konpondu behar, baizik eta ordeztu, matxurarik izatekotan), eta larakoak presio egokiz doitzen direla; ez dugu su har dezaketen lekuetan lan egin behar, ez eta leku hezeetan ere; etab. al ser una máquina eléctrica, hay que vigilar las buenas conexiones, que el cable esté en buen estado (el cable nunca debe se reparado sino que debe ser sustituido en caso de avería), que las clavijas ajusten con buena presión, no trabajar en lugares inflamables, no trabajar en lugares húmedos, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Automobilgintzan oso material kutsakorrak sortzen dira, eta behar bezala birziklatu behar dira; hala nola bateriak, disolbatzaileak, motor-olioa, plastikoak eta hainbat matxuratako piezak. La automoción genera materiales altamente contaminantes que tienen que ser debidamente reciclados, como baterías, disolventes, aceite de motor, plásticos y piezas procedentes de averías de diversos tipos, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Orain, matxurak lokalizatzen eta behar diren elementuak desmuntatzen eta egiaztatzen ikastea komeni zaigu, baita zirkuitu batean hozgarri-kargak egiten jakitea ere. Será conveniente, ahora, aprender a localizar averías, desmontar y comprobar los elementos necesarios, así­ como saber realizar cargas de refrigerante en un circuito.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Honako hauek dira espantsio-balbulan izaten diren matxura ohikoenak: Las averías más frecuentes de la válvula de expansión son:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotuaren zirkuitu batean izaten den matxurarik ohikoena errendimendurik ez izatea da, hots, behar adina hotzik ez sortzea. La avería más frecuente en un circuito de aire acondicionado es la falta de rendimiento, es decir, que no se genera el frí­o suficiente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Badira hozte-sistemaren eraginkortasunik ezaren gainean zuzenean eragiten ez duten beste matxura mota batzuk, hala nola polearen errodamendutik edo konpresorearen uhaletik eratorritako zarata arraroak. Existe otro tipo de averías que no inciden directamente sobre la ineficacia de la refrigeración, como, por ejemplo, ruidos extraños provenientes del rodamiento de la polea o de la correa del compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zer matxura mota izaten dira normalean sistema horretan? ¿Cuáles son las averías más frecuentes en este sistema?

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

| Matxurak zein diren eta nola konpontzen diren jakingo duzu. | Conocerás las averías y la manera de repararlas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

sentsore eta eragingailuak zaintzea; matxurak memorizatzea, larrialdietarako funtzioa barne; eta, sistema hondatuz gero, display-an horren berri ematea. vigilancia de los sensores y actuadores, memoria de averías con función de emergencia e información en el display en caso de avería del sistema.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Gidariak berak ezaba ditzake noizbehinkako matxurak. Las averías esporádicas pueden ser borradas por el propio conductor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

matxura > avería (114 testuinguru)
eu testuak es testuak
Katigatze-zilindroak ezin badu bere ibiltarte-bukaerako posiziora behar bezala iritsi, aginte-prozesua eten egingo da (adibidez, zilindroan edo plater zatitzailean bertan jarritako ibiltarte-bukaerako kontrol batekin), eta matxura konpondu behar da prozesuarekin jarraitu aurretik. En caso de que el cilindro de enclavamiento no pueda llegar completamente a su posición final de carrera, se interrumpe el proceso de mando, por ejemplo por un control de final de carrera en el cilindro o en el plato divisor, y debe repararse la avería, antes de proseguir.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

era jarraituan edo aurrez zehaztutako uneetan, eta datu-biltzaileen bidez edo ordenagailura zuzenean konektatuta, ordenagailuak, Fourier-en edo Fourier-en transformatu bizkorraren bidez, neurketa horiek alarma- edo erreferentzia-irizpideekin erka ditzake, eta/edo sortutako datu-baseko datuak oinarri hartuta, joerak analiza ditzake, sintoma esanguratsuen erregresioaren bidez, konponketak aurreikusteko matxura gertatu baino lehen. en continuo o a tiempos establecidos y a través de colectores de datos o de conexionado directo a ordenador permite que éste, procesando los mismos por Fourier o la transformada rápida de Fourier FFT, etc. compare las mediciones con criterios de alarma o referencia, y/o tomando los datos de la Base de Datos generada, analice tendencias, por regresión en sí­ntomas significativos, para prever las reparaciones antes de que se produzca la avería.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matxuren Historikoan kontuan hartzeko informazio garrantzitsuak ditugu, esaterako: En el Histórico de Averías disponemos de informaciones importantes a tener en cuenta:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aurreko atalean, Matxurei buruzko Parteen eredu bat aurkeztu dugu, "Fitxa nagusia" dei daitekeena, fitxa horretatik baitator hauetan gordeko dugun informazio guztia: En el apartado anterior se muestra un modelo de Parte de Averías, a lo que podemos llamar "Ficha Principal" puesto que del mismo emana toda la información que guardaremos, como por ejemplo:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

makina bakoitzaren Matxuren historikoan, eta baita tailerrean benetan gertatzen ari denari buruzko informazio argia eta zehatza izateko aukera ematen diguten bestelako dokumentuetan ere. en el Histórico de averías de cada máquina, así­ como en otros documentos que nos permitirán tener una información clara y concisa de lo que realmente está sucediendo en el taller.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matxura-kasuan, ez manipulatu makina; jakinaren gainean jarri mantentze-lanetarako arduraduna, eta seinalezta ezazu matxura. En caso de avería, no manipules la máquina, avisa inmediatamente al responsable de mantenimiento, señalizando la avería.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matxuren mantentzea Mantenimiento de averías

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matxurengatik, mantentze-lan planifikatuengatik, material faltagatik, langile faltagatik eta abarrengatik geldirik, hau da, ekoitzi gabe emandako ordu guztiak kontabilizatzen dira. Se contabilizan todas las horas de no producción debidas a averías, a Mantenimientos planificados, a no producción por falta de material, personal, etc.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Ustekabeko matxura-orduak mantentze-lan zuzentzaileak egiteko geldirik emandako orduak dira (matxura-orduak barne). Horas averías imprevistas son las horas de parada correspondientes al Mantenimiento correctivo (horas de fallo incluidas).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lan jarraituko enpresetan interesgarria da M4 gunerantz joatea, kostuak minimoaren gainetik zertxobait gehituz gero, geldialdi luze samarreko matxurei aurrea hartzeko aukera dagoelako. En Empresas de trabajo continuo es interesante ir hacia la zona de M4 pues con poco incremento de costos sobre el mí­nimo se pueden prevenir averías con parada importante.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola