aditivo Bilatu aditivo testuinguru gehiagotan

1
publizitate > aditivo (49 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskaintza bultzatzea: sustapena, publizitatea Potenciación de la oferta: promoción, publicidad

Materiala: Irudia

Zenbait urtez, lan asko egin zuen publizitatearen arloan, eta publizitate-iragarkiak konposatu eta ekoitzi zituen. Durante algunos años, se introdujo profundamente en el mundo de la publicidad componiendo y produciendo "spots" publicitarios.

Materiala: Soinu profesionala

MIDI sistemei eta musikari buruzko ikastaroak ematen ditu Madrileko zenbait akademiatan. Horrez gainera, musikaria ere bada LPen grabazioetan, publizitatean, telebistan, etab. Imparte diversos cursos sobre sistemas MIDI y música en diversas academias de Madrid, actividad que ha estado compaginando con su labor como músico de grabación de LP"s, publicidad, televisión, etc.

Materiala: Soinu profesionala

Ildo horretan, Chéret-ek "publizitate"aren berezitasun berriak baliatu zituen, eta herri-mintzaira erabilita, Pariseko bizitza publikoa eta komertziala islatzen zuten artelan eder bihurtu ziren haren kartelak. En este sentido Chéret aprovechó todas esas nuevas particularidades de la "publicidad", y haciendo uso del lenguaje popular, sus carteles llegaron a ser magní­ficas obras de arte en las que plasmaba la vida pública y comercial de Parí­s.

Materiala: Irudia

o Kartelak herriaren kulturaren parte dira, edo kartelak publizitatea SOILIK dira. o El cartel como parte de la cultura de masas, o Los carteles SÓLO son publicidad.

Materiala: Irudia

Askotan esaten da publizitateak behar berriak sortzen dituela, baina, oro har, norbanakoak berezkoak dituen beharrak dira. Muchas veces se dice que la publicidad crea nuevas necesidades, pero por lo general, las necesidades son propias del individuo.

Materiala: Irudia

Publizitatean ere funtzionatzen du irudiaren eta testuaren arteko eskema horrek. En Publicidad también funciona este esquema entre imagen y texto.

Materiala: Irudia

Publizitatearekin lotutako kontzeptuak. Conceptos relacionados con la Publicidad.

Materiala: Irudia

Garai hartako publizitateak irudikatzen duenez, Lumiére anaien zinematografoa feriako ikuskizuna zen. Tal y como representa la publicidad de la época, el cinematógrafo de los Hermanos Lumiére fue un espectáculo de feria.

Materiala: Irudia

Hainbat faktore batuta gauzatu zen hedapena: aurrerapen teknikoak, asmo komertziala eta publizitatearen erabilera. Esto fue posible por la unión de sus adelantos técnicos, espí­ritu comercial y utilización de la Publicidad.

Materiala: Irudia

publizitate > aditivo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Marketinak eta publizitateak erakutsitako konbentzitze-teknikak aplikatu kontsumitzailearen arreta erakartzeko. Aplicar las técnicas de persuasión derivadas del marketing y de la publicidad para atraer la atención del consumidor.

Materiala: Gozogintza

Taldeko bilaketa da publizitate-agentzietan gehien erabiltzen dena, eta Brainstorming du izena. La búsqueda colectiva es la más usada en agencias de publicidad y recibe el nombre de Brainstornung.

Materiala: Gozogintza

4. Egindako publizitateari buruz: 4º A cerca de la publicidad ya realizada:

Materiala: Gozogintza

2
administrazio > aditivo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dena den, estatukoa edo erkidegokoa izan, planak sortzen dira administrazioek politikak abiarazi behar dituztelako familien bizi-kalitatea hainbat esparrutan hobetzeko (familia eta lana bateragarri egitea, belaunaldien arteko elkartasuna, etxebizitza...), eta arrisku sozialean edo beste egoera berezi batzuetan dauden familiei arreta emateko behar diren baliabideak sortzeko. En cualquier caso, la función del plan, ya sea estatal o autonómico, nace de la necesidad de las administraciones de poner en marcha polí­ticas destinadas a incrementar la calidad de vida de las familias en diferentes ámbitos (conciliación familiar y laboral, solidaridad intergeneracional, vivienda, etc.), así­ como crear los recursos necesarios para atender a las familias en situac

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Oro har, programek zehazten dituzten ekintzak gauzatuko diren udalerrian edo inguruan jartzen dira abian, hau da, tokiko administrazioei dagokie haiek hedatzea. Las actuaciones que concretan los programas generalmente se ponen en práctica en el municipio o zona en que se vayan a ejecutar, es decir, corresponde su despliegue a las administraciones locales.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Administrazio zentralak, autonomikoek nahiz tokikoek ekintza legegile batzuk egin dituzte, familia esparru sozialean, juridikoan eta ekonomikoan erabat garatzeko ekintzak sustatuko dituzten programak eta proiektuak sortzea errazteko. Las diferentes Administraciones (tanto la central como las autonómicas y las locales) han elaborado una serie de acciones legislativas para facilitar la creación de programas y proyectos que desplieguen una serie de actuaciones con la finalidad de conseguir el pleno desarrollo de la familia en los planos social, jurí­dico y económico.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Espainiako Gobernuak eta administrazioek haurren arretari, babesari eta eskubideei buruz egiten dituzten ekintzak testuinguru honetan sartzen dira: La actuación del gobierno español y las Administraciones respecto la atención, protección y derechos de la infancia se enmarcan en el contexto siguiente:

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Jakinarazpena egitean, guraso, tutore edo zaintzaileei informazioa eman behar zaie, Administrazioaren esku-hartzea eragin duten arrazoiei buruz eta kasuan-kasuan hartutako erabakiak izan ditzakeen ondoreei buruz; ahal izanez gero, informazioa beraien aurrean, eta modu argi eta ulergarrian eman behar da.. Siempre que sea posible, en el momento de la notificación se les informará de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Hitzaurrean jartzen duenez, "Legeak herritar autonomoak, askeak, arduratsuak eta konprometituak prestatzeko oinarrizko baliotzat hartzen du parte-hartzea. Hori dela-eta, V. tituluak ezartzen duenez, hezkuntza-komunitateak ikastetxeen antolamenduan, gobernuan, funtzionamenduan eta ebaluazioan parte-hartzea izango duela bermatuko dute hezkuntza-administrazioek". En su Preámbulo concibe "la participación como un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos y, por ello, las Administraciones educativas garantizarán la participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros educativos".

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Ikastetxeko administrazioko eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat. Un representante del personal de administración y servicios del centro.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

i) Hezkuntza-helburuak eta kultura-helburuak lortzearren toki-administrazioekin eta beste ikastetxe, erakunde eta organismo batzuekin lankidetzan jarduteko jarraibideak finkatzea.. i) Fijar las directrices para la colaboración con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

l) Hezkuntza-administrazioak esleitzen dizkion guztiak. l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

zenbait etapatako eskola jakin batzuek (Haur Hezkuntza, Lehen eta Bigarren Hezkuntza, planaren hezkuntza-jarraipena bermatzeko), gizarte- eta hezkuntza-arloko zenbait ekipamenduk, hezkuntzari lotutako edo haurtzaroarekin zerikusia duten administrazioek, eta, oro har, aktiboki parte hartu nahi duten herriko edo auzoko erakundeek eta elkarteek. un conjunto bien definido de centros escolares de diferentes etapas (Infantil, Primaria y Secundaria para garantizar la continuidad educativa del plan), los diferentes equipamientos socioeducativos, las administraciones vinculadas a la educación o relacionadas con la infancia y, en general, las entidades y asociaciones de la población o barrio que quieran participar activamente.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

administrazio > aditivo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ibilgetuaren elementuak ondasun materialak dira, enpresaren jabetzakoak. Enpresak berak ekoitzitakoak edo hirugarren batzuei erositakoak izaten dira, baina ez saltzeko, enpresaren jardueretan etengabe erabiltzeko baizik (ekoizpenean, zerbitzuetan, administrazioan, eta abarretan). Los elementos del inmovilizado son bienes tangibles, propiedad de la empresa, que han sido producidos por la propia empresa o adquiridos a terceros no para la venta, sino para utilizarlos de forma continuada en las actividades desarrolladas en la empresa (producción, servicios, administración, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Indarrean dagoen araudian, zergak ezin dira guztiz likidatutzat hartu aurkeztutako aitorpenak Zerga Administrazioak ikuskatu arte edo preskribatu arte (4 urte igarota). En la normativa fiscal vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por la Administración Tributaria, o hayan prescrito (pasados 4 años).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak dokumentazio-euskarri hauen kopiak eskatu beharko dizkio enpresari, jardueraren arabera ordaindu behar dituen zergak egiaztatzeko: zergen aitorpenak, BEZaren ordainketa-gutunak, PFEZen atxikipenenak, sozietateen zergarenak, konturako ordainketak, aurreko ikuskatzeen aktak, errekargu eta zehapenak, eta El auditor deberá solicitar a la empresa copias de la siguiente documentación soporte para comprobar los impuestos a la que está sometida en función de su actividad: Declaraciones de los impuestos, cartas de pago del IVA, de las retenciones del IRPF, del Impuesto de Sociedades, pagos a cuenta

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresen Administrazioko eta Kontabilitateko Espainiako Elkartearen ataria. Portal de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(38. Nazioarteko Kontabilitate Araua) Aktibo ukiezina da "identifika daitekeena da, izaera monetarioa ez duena, eta itxura fisikorik ez duena; ondasun eta zerbitzuen ekoizpenean eta horniketan erabiltzeko edukitzen da, edo hirugarrenei alokatzeko nahiz enpresako administrazioarekin lotutako funtzioak betetzeko". (NIC38) Activo intangible es aquel "identificable, de carácter no monetario, y sin apariencia fí­sica, que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para cumplir las funciones relacionadas con la administración de la empresa".

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Une aproposean, enpresako administrazioak berehala ekiteko modua izan dezan. En el momento oportuno, de manera que la administración de la empresa pueda tomar acción inmediata.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Estatuak edo autonomia-erkidegoek zerbitzu publiko bat kudeatzeko edota Estatuak nahiz beste administrazio publikoek jabari publikoko ondasun baten gozamen soilerako emandako ikerketa- edo ustiapen-eskubideak lortzeko egindako gastuak erregistratzen dira, edo, bestela, eskualda daitezkeen emakiden erosketa-prezioa. Registran los gastos efectuados para la obtención de derechos de investigación o de explotación otorgados por el Estado o Comunidades Autónomas para la gestión de un servicio público o el disfrute exclusivo de un bien de dominio público otorgados por el Estado u otras Administraciones Públicas, o el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

administrazio > aditivo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-arriskuen prebentzioa sustatzeko, aholkularitza teknikoa emateko eta lege honen 7., 8., 9. eta 11. artikuluek jasotzen dituzten zaintza- eta kontrol-zereginetarako Administrazio publikoek egiten dituzten jarduerak ezagutuko ditu Batzordeak, eta jarduera horiei dagozkien proposamenak egin eta jakinarazi ahal izango ditu, bereziki, hauei dagokienez: La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren los artí­culos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones, especí­ficamente en lo referente a:

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

(BI KOPIA, bata administrazioarentzat eta bestea instalazioaren titularrarentzat, erregistratu eta gero) (POR DUPLICADO, uno para la Administración y el otro para el titular de la instalación, una vez registrado)

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Lanak amaitu eta egiaztapenak eta hasierako ikuskapenak egin ostean, instalazio-ziurtagiri bat (instalazio elektrikoaren buletina) egin beharko du instalatzaile baimendunak, autonomia-erkidegoko administrazioak emandako ereduaren arabera. Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, el instalador autorizado deberá emitir un certificado de instalación (boletí­n de instalación eléctrica) según el modelo facilitado por la Administración Autonómica.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Gainera, proiektu bateko zatiei buruzko oinarrizko azterketa egitea baliagarria izan daiteke administrazio autonomikoek eskatzen duten dokumentazioa egiteko, kasurako, diseinuko memoria teknikoa, hau da, proiektu baten edukien laburpena. Además, el estudio básico de las partes de un proyecto puede servir de referencia para la elaboración de la documentación requerida por las administraciones autonómicas, tales como la memoria técnica de diseño, que es un resumen de los contenidos de un proyecto.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

54. artikulua: Administrazioarekin kontratatzeko ahalmenaren mugak Artí­culo 54: Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzioan parte hartzeko kasu bakoitzerako eremu espezifiko egokia zehaztu beharko da Administrazioaren antolamendu-egituraren baitan. Se deberá establecer el ámbito especí­fico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Koordinazio horren baitan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak jasotako informazioa, lege honen 9. artikuluko 1. atalean esleitzen zaizkion funtzioak betez, dagokion osasun-agintaritzari helarazten zaiola zainduko du lan-arloko Administrazio eskudunak, lege honetako 10. artikuluan eta apirilaren 25eko Osasuneko 14/1986 Lege Orokorreko En el marco de dicha coordinación, la Administración competente en materia laboral velará, en particular, para que la información obtenida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de las funciones atribuidas a la misma en el apartado 1 del artí­culo 9 de esta Ley sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria competente a los fines dispuestos en el

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Eginkizun horiek egiteko, lan-arriskuen prebentzioaren arloan aurreko paragrafoan aipaturiko lan teknikoak egiten dituzten Administrazio horietako funtzionario publikoek aholkularitza eta informazioa eman eta enpresa eta lantokietako segurtasun- eta osasun-baldintzak egiaztatu ahal izango dituzte, artikulu honen 3. atalean adierazten den neurrian, eta lege honen 43. a En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos de las citadas Administraciones que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo anterior, podrán desempeñar funciones de asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo<

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Era berean, Administrazio eskudunekin bat etorriz, laguntza tekniko espezializatua emango du ziurtapen, entsegu eta egiaztapenean. Asimismo, prestará, de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Estatuaren Administrazio Nagusia, erkidego autonomoen administrazioak eta tokiko Administrazioa osatzen duten entitateek elkarlana eta laguntza eskainiko dute beren eskumenak eraginkortasunez erabiltzeko, artikulu honetan aurreikusitako eremuan. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración local se prestarán cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de lo previsto en este artí­culo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

administrazio > aditivo (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Administrazioa: Administraciones:

Materiala: Proiektuak

Administrazioez hitz egin dugun arren, ez dugu gehiegi esan haiei buruz. A pesar de que ya se ha hablado de las administraciones, no se han hecho demasiados comentarios sobre ellas.

Materiala: Proiektuak

Hala ere, "administrazio" hitza "administratu"tik datorrela kontuan hartzen badugu, administrazioa baliabide legislatibo edo ekonomiko bat administratzeko sortu den erakunde bat dela esan dezakegu. No obstante, si se tiene en cuenta que la palabra administración viene de administrar, se puede definir Administración como aquella entidad creada para administrar un recurso, legislativo o económico.

Materiala: Proiektuak

Administrazioek eskumena duten esparruetarako legeak egiten dituzte, eta esleitu zaien edo kontrolatzen duten aurrekontuaren arabera administratzen dituzte ekonomikoki. Las administraciones legislan en el ámbito de sus competencias y administran económicamente según el presupuesto que tienen asignado o que controlan.

Materiala: Proiektuak

Administrazio motak aldatu egiten dira estatu bakoitzaren antolamenduaren arabera. La gama de administraciones varia según la organización de cada Estado.

Materiala: Proiektuak

Espainiar estatuan, administrazio lokalak daude (udalak), erkidegoetakoak (Kataluniako Generalitat-a edo Andaluziako Junta) eta estatukoak (Sustapen Ministerioa, Ekonomia Ministerioa, etab.). En el caso de España tenemos administraciones locales, como los ayuntamientos; autonómicas, como la Generalitat de Catalunya o la Junta de Andalucía; estatales, como los Ministerios de Fomento, de Economía, etc.

Materiala: Proiektuak

Ez dugu ahaztu behar beste administrazio batzuk ere badaudela, adibidez, Europako Erkidegokoa. No se debe olvidar que también existen otras administraciones, como la comunitaria por poner un ejemplo (en el ámbito europeo).

Materiala: Proiektuak

Ikus administrazioek obra bat gauzatzeko baimena emateko zer baldintza betetzea eskatzen duten. Véanse las condiciones que exigen las administraciones para autorizar la ejecución de una obra.

Materiala: Proiektuak

Baldintza horiek administrazioak ezartzen ditu, bere zerbitzu teknikoek eratutako txostenetan oinarrituz. Esas condiciones son impuestas por la Administración, de acuerdo con los informes que han sido elaborados por sus Servicios Técnicos.

Materiala: Proiektuak

Obra gauzatzearen ondorioz sor daitezkeen kalteak bermatzeko, sustatzaileak diru-fidantza edo bankuko abala eman behar ditu gordailu gisa; horiek obra amaitutakoan berreskuratu ahal izango ditu, administrazioak ikuskaritza eta prozedura aplikatu ondoren. La garantía de los posibles daños derivados de la ejecución queda cubierta mediante el depósito, por parte del promotor, de unas fianzas en metálico, o de unos avales bancarios, que serán recuperables a la finalización de la obra, tras la inspección y procedimiento realizados por la Administración.

Materiala: Proiektuak

3
aholku > aditivo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pertsona batek ez erretzeko aholkua eman baina berak erre egiten badu, aholkua jasotzen duen pertsonari mezu kontraesankorra ematen dio, eraginkortasun txikikoa. Si alguien proporciona el consejo de no fumar pero fuma, está dando a la persona aconsejada un mensaje contradictorio y poco eficaz.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

"Higienea" hitza erabiltzen da oraindik ere osasun-egoera zaindu eta hobetzea ahalbidetzen diguten arauei buruz ari garenean. Horregatik, higiene-mota hauei buruz hitz egiten da: norberaren higienea edo higiene pertsonala (gorputzaren, jantzien eta etxebizitzaren garbiketa sartzen dira), elikaduraren higienea, ariketa fisikoaren higienea, adimen-higienea eta sexu-h Se sigue utilizando el término "higiene" para aludir a aquellas normas que nos permiten la conservación y mejora del estado de la salud; por ello suele hablarse de higiene individual o personal (que comprende la limpieza corporal, de vestido y de vivienda), de higiene de la alimentación, de higiene del ejercicio fí­sico, de

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gizentasunari buruzko aholkuak: Consejos con respecto a la obesidad:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

substantzia eta prestakin arriskutsuak erabiltzeko segurtasun-aholkuak consejos de prudencia relativos a las sustancias preparados peligrosos

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

S esaldiak ere aurki ditzakegu, hau da, produktuak erabiltzeko aholkuak. Podemos encontrar también las frases S así­ como consejos de uso de los productos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Berebiziko izar bihurtzen da, eta gainerako neskatilek galderak egiten dizkiote, eta aholku eskatu. Rápidamente, se convierte en la estrella indiscutible a la que todas le hacen preguntan y piden consejo.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bihotzerako dieta osasungarria egiteko beste aholku batzuk eman daitezke; hala nola haragiari ikusten den koipe guztia kentzea, hegaztikiei azala kentzea, haragiak erretzea eta ez frijitzea, ongailurik ez erabiltzea eta gatz gutxiago erabiltzea. Otros consejos que nos permitirán seguir una dieta cardiosaludable son retirar toda la grasa visible de la carne y eliminar la piel de las aves, asar las carnes en lugar de freí­r, no utilizar condimentos, reducir el consumo de sal.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazialariaren aholkua erabiltzaileak jasotzen dituen informazioekin osatzen da. El consejo farmacéutico se conforma a partir de las informaciones que el usuario va a recibir.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zalantzarik izanez gero, jakin egin behar du noiz eskatu aholkua gaiaren inguruan prestakuntza handiagoa duten beste profesional batzuei. Ante la duda hay que saber cuándo es necesario pedir consejo a otros profesionales más formados en la materia.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zein aholku prebentibo eman ditzakegu AINEak hartzen dituzten gaixoek urdail-hesteetako arazorik izan ez dezaten? ¿Qué consejos preventivos podemos dar para evitar los efectos gastrointestinales en pacientes que toman AINE?

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta