artikulazio Bilatu artikulazio testuinguru gehiagotan

1
artikulazio > articulación (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskuak biratu egin dezake, baina mugimendu hori ez da artikulazio horren bidez egiten; izan ere, besaurreari beste eskuaren bidez finko eutsiz gero, ezin da mugimendu hori egin. La mano puede girar, pero este movimiento no tiene lugar en esta articulación, pues si se fija el antebrazo con la otra mano, no se puede realizar este movimiento.

Materiala: Anatomia

Mugimendu horiek goiko eta beheko artikulazio erradio-kubitaletatik igarotzen den ardatzaren inguruan egiten dira, eta eskuak modu pasiboan jarraitzen dio besaurreari mugimendu horietan. Estos movimientos se realizan alrededor del eje que pasa por las articulaciones radiocubitales superior e inferior, siguiendo la mano pasivamente al antebrazo en estos movimientos.

Materiala: Anatomia

Metakarpo-hezurrak eta falangeak lotzen dituzten artikulazioei metakarpofalangiko esaten zaie, eta falangeak elkarrekin lotzen dituztenei, interfalangikoak. Las articulaciones que unen los metacarpianos con las falanges se llaman metacarpofalángicas, y las que unen las falanges entre sí­, interfalángicas.

Materiala: Anatomia

Beraz, besaurrearen eta karpoaren arteko artikulazioa erradioak, semilunarrak eta eskafoideak osatzen dute, eta guztien artean artikulazio erradio-karpianoa osatzen dute; artikulazio horretan ez du parte hartzen kubituak. Por lo tanto, la articulación del antebrazo con el carpa, formada por el radio, el semilunar y el escafoides, constituye la articulación radiocarpiana, no interviniendo el cúbito en ella.

Materiala: Anatomia

Karpoko bigarren lerroaren eta lehengoaren edo erradio-karpianoaren arteko artikulazioari artikulazio interkarpiano esaten zaio. La articulación de la segunda hilera del carpo con la primera o radiocarpiana recibe el nombre de mediocarpiana o intercarpiana.

Materiala: Anatomia

Bi artikulazio horiek berdinak dira funtzioei dagokienez, eta bien baturak eskuko edo eskumuturreko artikulazioa osatzen du. Estas dos articulaciones no son distintas funcional mente y la suma de ambas constituye la articulación de la mano o muñeca.

Materiala: Anatomia

Karpoa eta bigarren eta hirugarren metakarpo-hezurrak eta laugarren eta bosgarren metakarpo-hezurrak lotzen dituen artikulazioari karpometakarpiano arrunt esaten zaio; karpoa eta lehenengoa lotzen duenari, berriz, erpuruko karpometakarpiano. La articulación que une el carpo con los metacarpianos segundo y tercero, cuarto y quinto se denomina carpometarpiana común, y la del primero se llama carpometacarpiana del pulgar.

Materiala: Anatomia

Beste batzuek, sinergiko esaten zaienek, artikulazioa egonkortzen laguntzen diete primarioei. Otros, llamados sinérgicos, ayudan a los primarios a estabilizar la articulación interesada.

Materiala: Anatomia

Adibidez, muskulu hedatzaile artikulazio bat irekitzen duena da, eta tolestatzaile, ixten duena; jasotzaileak egitura bat goratzen du, eta jaistaileak, jaitsi; hedatzaileek aurrerantz edo kanporantz mugitzen dituzte segmentuak, eta errefraktoreek alderantzizko mugimendua eragiten diete. Por ejemplo, un músculo extensor es el que abre una articulación, y un flexor, el que la cierra; un elevador levanta una estructura, y un depresor la baja; los extensores mueven segmentos hacia delante o hacia fuera, y los retracto res, a la inversa.

Materiala: Anatomia

Zuntz-ehunez osatutako zerrenda; artikulazioari eusten dio eta indartu egiten du. Hezurrak edo kartilagoak batzen ditu. Tira de tejido fibroso que soporta y refuerza la articulación, uniendo los huesos o los cartí­lagos.

Materiala: Anatomia

artikulazio > articulación (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lokomozio-aparatuari esker gertatzen dira gure organismoko mugimendu guztiak. Aparatu horren osagaiak hauek dira: ESKELETOA, ARTIKULAZIOAK eta MUSKULUAK. El aparato locomotor se encarga de todos los movimientos de nuestro organismo y está formado por el ESQUELETO, las ARTICULACIONES y los MíšSCULOS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eskeletoa osatzen duten hezurrak artikulazioen bidez lotzen dira bata bestearekin; gainera, muskulu guztien lotunea ere badira, eta guztiek batera lokomozio-aparatua osatzen dute. Los huesos que forman el esqueleto se unen unos con otros a través de las articulaciones y además sirven de zona de unión a todos los músculos para formar en conjunto el aparato locomotor.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bi KOXALEN PUBISEK bat egiten dute aurretik, PUBISEKO SINFISI deritzon artikulazio baten bidez. Bi ILIONAK, berriz, IPURTEZURRAREN (SAKROAREN) alboko ertzekin artikulatzen dira, pelbisa atzetik itxiz. Los PUBIS de los dos COXALES se unen anteriormente por una articulación denominada SíNFISIS del PUBIS, mientras que los dos ILION se articulan con los bordes laterales del sacro, cerrando la pelvis por detrás.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ASTRAGALOAREKIN eta berna-hezurrarekin artikulatzen da; hiru hezurrek batera ORKATILAKO artikulazioa osatzen dute. Se articula con el ASTRíGALO y con la tibia formando los tres huesos la articulación del TOBILLO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ARTIKULAZIOAK ETA MUSKULUAK ARTICULACIONES Y MíšSCULOS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Artikulazioak ARTICULACIONES

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Artikulazioei esker egin ditzakegun mugimendu-motak Tipos de movimientos que nos permiten las articulaciones

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Artikulazio-motak, haien mugikortasunaren arabera Tipos de articulaciones según movilidad

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ARTIKULAZIOETAKO PATOLOGIAK: PATOLOGíAS DE LAS ARTICULACIONES:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ARTIKULAZIOEN SINTOMAK: SíNTOMAS DE LAS ARTICULACIONES:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak