toma Bilatu toma testuinguru gehiagotan

1
hargune > toma (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
230 V-eko hargune monofasikoa ere indar-lineari dagokio. La toma monofásica de 230 V también pertenece a la lí­nea de fuerza.

Materiala: Automatismoak

Konekta ezazu proba-panelaren zorro-kablea hargune batera. Conecta la manguera del panel de pruebas a una toma de corriente.

Materiala: Automatismoak

Hori gertatzen da, adibidez, hargune bakar batetik zenbait hargailu elikatu nahi badira, edo motor bati eman dezakeen baino potentzia mekaniko handiagoa eskatzen bazaio. Este sería el caso de pretender alimentar varios receptores a través de una sola toma de corriente, o demandarle a un motor más potencia mecánica de la que puede suministrar.

Materiala: Automatismoak

Harilkatu partekatuak edo harilkatuetan tarteko harguneak dituzten motorrak (Dahlander motorra). Motor con devanados compartidos o con tomas intermedias (motor Dahlander).

Materiala: Automatismoak

Harilkatuetan tarteko harguneak dituen bi abiadurako motor bat abiaraztea (Dhalander motorra). Arranque de un motor de dos velocidades con devanados con tomas intermedias (motor Dahlander)

Materiala: Automatismoak

Larako eta hargune elkartua Clavija y toma asociada

Materiala: Automatismoak

Ezkerrekoa hargune monofasiko baterako, eta eskuinekoa trifasiko baterako. El de la izquierda para una toma monofásica y el de la derecha para una trifásica.

Materiala: Automatismoak

hargune > toma (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zergatik behar da zirkuitu honetan bitarteko hargunea duen transformadorea? ¿Por qué se necesita un transformador con toma intermedia en este circuito?

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Ekipoaren konexioa egin baino lehen, egiazta ezazu ekipoaren atzeko elikatze-konektorean agertzen den tentsio-balioa bat datorrela sare elektrikoko hargunearen tentsioarekin (230 V edo 115 V). Antes de realizar la conexión del equipo asegurarse que el valor de tensión que figura en el conector de alimentación trasero del equipo coincide con el de la tensión de red disponible en la toma de red eléctrica (230 V ó 115 V).

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuakElektronika analogikoko praktika gidatuak

Zirkuituak eta lurrerako harguneak ondo dauden begiratu. Comprobar los circuitos y tomas de tierra.

Materiala: Banaketa-instalazioak

KAko iturri finkoa, erdiko hargune bat duen transformadore-irteera, 12012V-ekoa (Imax 0,3 A) Fuente CA fija, salida de transformador con toma media, de 12-0-12 V (Imax 0,3 A)

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Osziloskopioarekin transformadorearen sekundarioek erdiko hargunearekiko igortzen dituzten seinaleak bistaratu bi kanalak erabiliz. Visualizar con el osciloscopio las señales de los secundarios del transformador respecto a la toma media utilizando los dos canales.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Erdiko hargune bat du sekundarioan, eta, horri esker, hargune horrekiko 180º desfasatutako bi seinale berdin izan daitezke, aurreko atalean ikusten den moduan. Dispone de una toma media en el secundario, lo que le permite disponer de dos señales iguales y desfasadas 180º respecto a dicha toma, tal y como se observa en el apartado anterior.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

3. praktika. Tarteko hargunea duen uhin bikoitzeko artezgailu monofasikoa Práctica 3. Rectificador monofásico de doble onda con toma intermedia

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Tarteko hargunea duen uhin bikoitzeko artezgailu monofasikoa Rectificador monofásico de doble onda con toma intermedia

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Uhin bikoitzeko artezgailuak, berriz, hobeto aprobetxatzen du aplikatzen zaion tentsioa (sarrerako bi periodoerdiak irteeran aprobetxatzen dira), baina hargune zentrala duen transformadorea behar du. El rectificador de doble onda realiza un mejor aprovechamiento de la tensión aplicada (los dos semiperiodos aplicados a la entrada son aprovechados en la salida), pero necesita un transformador con toma central.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Zubi-artezgailua da aukerarik onena, ondo aprobetxatzen baitu ezarritako tentsioa (kargako tentsio zuzeneko balioa bera izanda, bitarteko hargunea duen uhin bikoitzeko artezgailuaren tentsio erdia behar du sekundarioak) eta ez du hargune zentraldun transformadorerik behar. El rectificador puente es la mejor opción, ya que aprovecha bien la tensión aplicada (para un mismo valor de tensión continua en la carga, la tensión necesaria del secundario es la mitad que la de un rectificador de doble onda con toma intermedia) y no necesita transformador con toma central.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

hartune > toma (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaur egungo edozein etxebizitzatan, oso arrunta da erabiltzaileak telefono-hartune bat baino gehiago eduki nahi izatea, beste telefonoren bat konektatu ahal izateko edo Interneterako sarbidea izateko. En cualquier vivienda actual, es normal que el usuario quiera disponer de más de una toma de teléfono, bien sea para conectar un teléfono o para acceso a Internet.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Telekomunikazio-gelan 3 bat metroko kable zati bat gordetzea komeni da, eta telekomunikazioen irteeran 30 bat cm-koa (erabiltzailearen hartunean). Es aconsejable dejar un trozo de cable de reserva, que será de unos 3 m en el cuarto de telecomunicaciones y de unos 30 cm en la salida de telecomunicaciones (toma de usuario).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

15.24 irudian berriz, armairuaren, sareko elektronikaren eta ofimatika-hartuneen arteko konexioak ageri dira. Armairuko konexio-blokearen eta ofimatika-hartuneko entxufearen artean lotura finkoa dagoela ikusten dugu (2 15.24 irudian). Gainerakoak tenkagailuak dira ( 4 irudi horretan). Las conexiones entre el armario, la electrónica de red y las tomas ofimáticas, se muestran en la Figura 15.24, en las que podemos ver que hay un enlace fijo entre la regleta de conexiones del armario y la roseta de toma ofimática (2 en la Figura 15.24). El resto son latiguillos (4 en la misma figura).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Sukaldean, hartunea instalatu eta konexioak egin Instalación de la toma y su conexionado en la cocina

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Begiratu inprimagailuaren elikadura-kablea ondo konektatuta dagoen inprimagailura eta korronte-hartunera. Asegurarse de que el cable de alimentación de la impresora está bien conectado tanto en la impresora como en la toma de corriente.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Korronte-hartuneak tentsioa baduela eta elikadura-kablea ondo dagoela egiaztatu. Comprobar que hay tensión en la toma de corriente y que el cable de alimentación está bien.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Telefono-sarearen hartunera eta horri uztartutako telefonora egiten da konexioa; modema erabiltzen ari ez garenean telefono uztartu hori erabil dezakegu. Se realiza la conexión a la toma de la red telefónica y a un teléfono asociado, que podemos utilizar cuando el módem no se esté usando.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Askotan gertatzen da ordenagailuak gertuan ez izatea telebista eta FM irratiaren hartunerik.. Es muy frecuente que el lugar donde se coloque el ordenador no esté cerca de una toma de televisión y radio FM.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Halakoetan, telebistako azken hartunetik ordenagailuaren ingurura 75 Q-ko kable koaxiala eramatea izaten da ohikoena, bideo-kapturako txartela konektatu ahal izateko. Dena den, seinale-arazoak ere ematen ditu konponbide horrek, kable-metro dezente gehitu ditugulako. En este caso, lo habitual es llevar un cable coaxial de 75 Q desde la última toma de TV hasta ponerla cerca del ordenador, para poder conectar la tarjeta de captura de ví­deo; sin embargo, esta solución suele tener problemas de nivel de señal, debido a los metros de cable añadidos.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Hori ez gertatzeko, merkatuan badira barneko edo estudioko anplifikadoreak; erabiltzailearen hartune bateko seinalea anplifikatu eta beste gela batera eramaten dute anplifikadore horiek, eta, horrenbestez, gehitutako kableak eragiten dituen aparteko galerak berdindu egiten dituzte. Para solucionarlo existen en el mercado amplificadores de interior o de estudio, cuya misión es amplificar la señal de una toma de usuario y llevarla a otra habitación, de tal forma que compense las pérdidas adicionales que introduce el cable añadido.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak