secuencia Bilatu secuencia testuinguru gehiagotan

1
sekuentzia > secuencia (40 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elkarren artean lotuta dauden atazen eta faseen sekuentzia da, eta batzuk bukatuta ez dauden bitartean, ezin has daiteke beste batzuekin. Se trata de una secuencia de tareas y fases que están relacionadas entre si, y mientras unas no estén terminadas, no se puede empezar con otras.

Materiala: Irudia

Planoak sekuentziaren barruan betetzen duen funtzio espresiboaren eta dramatikoaren araberakoa izango da planoaren aukeraketa. La elección del plano adecuado depende de la función expresiva y dramática que cumpla dentro de la secuencia.

Materiala: Irudia

Lengoaia zinematografikoa, plano motak, sekuentziak, erritmoa, muntaketa, etab. ezagutu behar ditu. Debe conocer el lenguaje cinematográfico, los tipos de planos, las secuencias, el ritmo, el montaje, etc.

Materiala: Irudia

Sekuentziaren story board erraz bat egiteko, 12 koadroko seriea duen eredu-orri bat diseinatu behar da. Para hacer un "store board" sencillo de esta secuencia, hay que diseñar una hoja-modelo con una serie de 12 cuadros.

Materiala: Irudia

O Bigarren mailako poseak: mugimenduaren garapena koherentea dela egiaztatu ondoren, bitarteko marrazkiak egiteko fasea dator. Marrazki horiek mugimendu gakoen artean tartekatzen dira sekuentziaren adierazkortasun osoa emateko. O Poses secundarías: Una vez comprobado que el desarrollo del movimiento es coherente, llega la fase de elaborar los dibujos intermedios, que se intercalan entre los movimientos claves para determinar toda la expresividad de la secuencia.

Materiala: Irudia

Plastilinazko panpinen adierazpen-posibilitateak erabiliz, eta kapitulu honetan azaldutako baliabideak eta trukuak jarraituz, bideoan grabatu behar da sekuentzia bat. Utilizando las posibilidades expresivas de los muñecos de plastilina, y siguiendo los recursos y trucos que se explican en el capí­tulo, hay que grabar en ví­deo una secuencia.

Materiala: Irudia

Sekuentziaren iraupena: 10 segundo. duración de la secuencia: 10 segundos.

Materiala: Irudia

Bideoan, erabiltzailearen kontrolpean daude mezuak, eta hark erabaki dezake tokia, denbora, transmititu beharreko informazio kantitatea eta irudien sekuentzia. En el ví­deo los mensajes están bajo el control del usuario y él puede decidir el lugar, el tiempo, la cantidad de información a transmitir y la secuencia de las imágenes.

Materiala: Irudia

Egitea: sekuentzia sinesgarriak izan daitezen, hots, fotogramaz fotograma irudi-jauzia nabari ez dadin, figurak lurrean daude josita. Realización: Para que las secuencias sean creí­bles, es decir, para que fotograma tras fotograma no se note el salto de imagen, las figuras están atornilladas al suelo.

Materiala: Irudia

(Hots: 12 koadro x 4 orri = 48 mugimendu 2 segundoko sekuentzia baterako, baldin eta segundo bateko animazioa emateko 24 irudi grabatu behar ditugula kontuan hartzen bada. (Es decir: 12 cuadros x 4 páginas = 48 movimientos para una secuencia de 2 segundos, si se tiene en cuenta que vamos a grabar 24 imágenes para animar un segundo.

Materiala: Irudia

2
sekuentzia > secuencia (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Funtsean, erabiltzaileak web gunean bisitatzen dituen orrien sekuentzia da saioa. Básicamente una sesión es la secuencia de páginas que un usuario visita en un sitio web.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHPn, saioa terminoa, session ingelesez, nabigazio-sekuentzia horri aplikatzen zaio; horretarako, identifikatzaile bakarra sortuko dugu, nabigazio-saio horietako bakoitzari esleituko dioguna. El término sesión en PHP, session en inglés, se aplica a esta secuencia de navegación, para ello crearemos un identificador único que asignamos a cada una de estas sesiones de navegación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Estekaren testuak behar adinako esanahia eduki behar du testuingurutik kanpo irakurtzen denean (bere horretan, edo esteka-sekuentzia baten zati gisa). El texto del vinculo tiene que tener significado suficiente cuando sea leí­do fuera de contexto (por sí­ mismo o como parte de una secuencia de ví­nculos).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horretarako ,sekuentzia-taula bat erabil dezakegu, aurkezpenaren osotasunean, orri bakoitza non kokatzen den uneoro gogoratzen lagunduko digun eskema grafikoa. Para ello puede utilizarse un "Tablero de Secuencia", un esquema gráfico que nos ayudará a recordar en todo momento donde encaja cada página en el global de la presentación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Azkenik, eta gure Web aurkezpena sortzen hasi aurretik, sekuentzia-taulan ezarrita daukagunari begiratu behar diogu, gure helburuak betetzen dituen ikusteko. Finalmente y antes de ponernos a crear nuestra presentación Web, debemos prestar atención a que lo que tenemos plasmado en el "Tablero de Secuencia" cubre los objetivos que nos habíamos propuesto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

sekuentzia > secuencia (110 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hemen proposatzen dugun lana hau da: jarraian aipatzen ditugun gertaeren sekuentziarako, 74194ko sarrera eta irteeretako balio logikoen bilakaera denbora-diagrama batean islatzea. EL trabajo propuesto es reflejar en un diagrama de tiempos, la evolución de los valores lógicos en las entradas y las salidas del 74194, para la secuencia de eventos que se indican a continuación.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Transmisorean kokatutako kontagailuak erlojuaren pultsuak jasotzen ditu, eta irteeran (multiplexadoreko hautapen-sarreretan) 00, 01, 10, 11 sekuentzia gertatzen da. Berriz ere 0ra itzultzen da, eta sekuentzia behin eta berriz errepikatzen du, mugagabe. El contador situado en el transmisor recibe los pulsos del reloj, y en su salida (entradas de selección del multiplexor) se produce la secuencia 00, 01, 10, 11, volviendo a cero y repitiendo la secuencia indefinidamente.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

74163 kontagailu baten irteerako kronograman ikusten da Q1 eta Q0 irteerek 00, 01, 10, 11, 00 sekuentzia behin eta berriz egiten dutela. En el cronograma de salida de un contador 74163, se puede observar que las salidas Q1, Q0 realizan la secuencia 00, 01, 10, 11, 00, de forma indefinida.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

16 eta 19. saihetsetan, karga paraleloa errepikatzen da, kontagailua sekuentzia hau egitera behartuz: En los flancos 16 y 19 se repite la carga en paralelo forzando al contador a realizar la secuencia siguiente:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

3, 4, eta 5. igoera-saihetsetan, sekuentziaren hasierako baliotik aurrera, zirkuituak goranzko zenbaketa egiten du, 2. saihetsean karga paraleloa eraginez (kasu honetan, 0d, baina sekuentzia beste edozein balioan hasi daiteke). En los flancos 3, 4 y 5 el circuito realiza la cuenta ascendente, a partir del valor de inicio de la secuencia, forzado por la carga paralelo en el flanco 2, (en este caso el 0d, pero podría iniciarse la secuencia en cualquiera otro valor).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontagailuak zenbaketa-sekuentzia eteten du, eta 0 egoerara itzultzen da. El contador interrumpe la secuencia de cuenta y vuelve al estado 0.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuituak 0, 1, 2, 3, 0 sekuentzia behin eta berriz errepikatuko du. El circuito repetirá la secuencia 0, 1, 2, 3, 0 indefinidamente.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuituak 0d ? 9d sekuentzia egiten du (hamarkada-kontagailua). El circuito realiza la secuencia 0d ? 9d (contador de décadas).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

TC irteera 0 egoeran mantentzen da zenbaketa-sekuentzian zehar, baina zenbaketa-bukaerara iristean, 1 balioa hartzen du. 12. igoera-saihetsera arte, kontagailuaren bilakaera kronograma honetan adierazitakoa izango da: AL llegar al final de cuenta la salida TC, que permanece a "0" durante toda la secuencia de cuenta, cambia al valor 1. La evolución del contador hasta el flanco 12 se refleja en el cronograma siguiente:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Gehienetan, datuaren karga sinkronoa izaten da; hau da, zenbaketa-sekuentzia berrabiarazteko zenbakia kontagailuan kargatzen da, erlojuaren saihets positiboa agertzen denean. Habitualmente la carga del dato es sí­ncrona, es decir, el número con el que se quiere reiniciar la secuencia de cuenta, se carga en el contador cuando aparece el flanco positivo del reloj.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria