interruptor Bilatu interruptor testuinguru gehiagotan

1
Kontrol-panel bateko etengailuak
Kontrol-panel bateko etengailuak
etengailu > interruptor (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Likido hozgarriaren tenperaturaren etengailua Interruptor de temperatura del lí­quido refrigerante

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Presio-etengailua Interruptor presión

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Motorreko likido hozgarriaren zirkuituan kokatzen da etengailua, tenperatura handiagoa izan daitekeen zonetan, esate baterako, kulatan edo termostatoan. Este interruptor está situado en el circuito de lí­quido refrigerante del motor en zonas donde la temperatura pueda ser más elevada, por ejemplo, en la culata o el termostato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Etengailu termikoa da, tenperatura-balio jakin batzuetara iristean kontaktuak ireki edo ixten dituena. Se trata de un interruptor térmico que abre o cierra sus contactos al alcanzar ciertos valores de temperatura.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Horrek aldagai bat ere izan dezake: etengailu termikoa eduki beharrean, sistemak NTC erresistentzia bat har dezake. Horrek likido hozgarriaren tenperaturaren berri ematen dio kontrol-unitateari, eta kontrol-unitateak, beharrezkoa izanez gero, konpresorea deskonektatzen du. Otra variante es que, en lugar de montar un interruptor térmico, el sistema adopte una resistencia NTC, que informará de la temperatura del lí­quido refrigerante a la unidad de control y esta, llegado el caso, desconectará el compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

d) Haizagailuaren etengailua konektatzen ez badugu, konpresorearen enbragea ez da aktibatuko. d) Si no conectamos el interruptor del soplador, el embrague del compresor no se activa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Likido hozgarriaren etengailuarekin paraleloan lan egiten du. a) Trabaja en paralelo con el interruptor de lí­quido refrigerante.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Lurrungailuaren etengailuari esker. a) El interruptor del evaporador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotuaren etengailua konektatzen dugunean, konpresorea ez da aktibatuko aurretik ez badiogu bidaiari-lekuko haizagailuaren abiadura bati eragiten. Cuando conectamos el interruptor de aire acondicionado, el compresor no se activará si no accionamos previamente una velocidad del soplador del habitáculo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pizteko etengailu bat dauka eta botoi bat sentsibilitatea doitzeko. Lleva un interruptor de encendido y un botón para ajustar la sensibilidad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

etengailu > interruptor (55 testuinguru)
eu testuak es testuak
etengailua sakatzen dute aldagaia pulsan el Interruptor variable

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hau da, sentsore batek, autoak sarreran daudenean (C=1), 5 V emango ditu, eta 0 V autoak daudela faltsua bada (C=0). Beste sentsore batek 5 V emango ditu etengailua sakatzen dutenean (I=1), eta 0 V etengailua sakatu dutela faltsua denean (I=0). Modu horretan sortutako seinaleak, hurrenez hurren C eta I seinaletzat jo daitezke, horrela haien zentzua hobeto identifikatzeko. Es decir, un sensor dará por ejemplo 5V cuando haya coches en la entrada (C=1) y 0V cuando sea falso que los haya (C=0). Otro sensor podrá dar 5V cuando pulsen el interruptor (I=1) y 0V cuando sea falso que lo pulsen (I=0). Las señales obtenidas pueden denominarse como señal C y señal I respectivamente, para mejor identificar su sentido.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Adibidez, aparkaleku bateko atea kontrolatzeko (atea irekitzeko), autoak behatuz eta etengailu bat sakatuz, jarduera zehatz bat sorrarazi nahi da. Por ejemplo, el control del portón de un aparcamiento trata de generar una actuación (la apertura del portón) a partir de la observación de la presencia de coches y de la pulsación de un interruptor.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Etengailu batekin 4 Led kontrolatzea. Control de 4 leds por medio de un interruptor.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Etengailua sakatu izanaren sentsorea Sensor de pulsación del interruptor

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Entrenatzaileko etengailuak erabiliz (sarrerak simulatuz), emaitzak zuzenak direla egiaztatu; eta irteerak egiaztatzeko LED diodoak erabili. Se puede verificar que los resultados de la tarea son correctos, utilizando los interruptores del entrenador (simulando las entradas) y los diodos LED, para comprobar las salidas.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Tentsioa VGS = 0 denean, transistoreak ez du eroaten, eta, irudian ageri den bezala, drenatzaile eta iturriaren arteko etengailu ireki bat bezalakoa da. Cuando la tensión VGS = 0, el transistor no conduce y actúa como un interruptor abierto entre drenador y fuente, tal como se muestra en la figura.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Potentzial-diferentzia VGS = -VDD denean, transistoreak eroan egiten du. Hau da, drenatzaile eta iturriaren artean, etengailu itxi bat bezalakoa da. Cuando la diferencia de potencial VGS = -VDD, el transistor conduce, actúa como un interruptor cerrado entre drenador y fuente.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Tentsioa VGS = 0 denean, transistoreak ez du eroaten, eta irudian ageri den bezala, drenatzaile eta iturriaren artean etengailu ireki bat bezalakoa da. Cuando la tensión VGS = 0 el transistor no conduce y actúa como un interruptor abierto entre drenador y fuente, como se muestra en la figura.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Tentsioa VGS = VDD denean, transistoreak eroan egiten du. Hau da, drenatzaile eta iturriaren arteko etengailu itxi bat bezalakoa da. Cuando la tensión VGS = VDD, el transistor conduce. es decir, actúa como un interruptor cerrado entre drenador y fuente.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

etengailu > interruptor (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kanalizazioen trazaduraren eta lur-sareen krokisak edo planoak eta instalatutako materialen kokapena (babesak, etengailuak, korronte-hartuneen oinak, argi-puntuak, larrialdi-argiak, etab.). Croquis o planos de trazado de las canalizaciones, de las redes de tierra y ubicación de los materiales instalados (dispositivos de protección, interruptores, bases de toma de corriente, puntos de luz, aparatos de alumbrado de emergencia, etc.).

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak